forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

 UFUK CO?KUN: Trkiyede e?itim alan?nda yap?lan birok ara?t?rma devletin e?itime mdahalesini hakl?grenleriyan?lt?yor.
Bilindi?i gibi lkemizde e?itim hizmetleri byklde devlet taraf?ndan finanse edilmekte ve retilmektedir.
Devletin demir elik retimi yapmas?na, bu retime sbvanse etmesine ve denetlemesine byk bir o?unluk kar?? ?karken, sz konusu e?itim olunca bu defa ayn? o?unluk tam tersi gr?leri savunmaktad?r. (M. okgezen; Liberal D?nce Dergisi Kas?m 2008) Peki, Trkiyede e?itimi bu denli zel ve nemli k?lan d?nce ne olabilir? Albert Jay Nock; Devlet okullar?n?n iyi birey yeti?tirmekten ok iyi vatanda? yaratmakla ilgilendi?ini ifade eder. E?itimin neden devlet taraf?ndan mdahale edildi?ini sorgulayan John Lott ise; Devletin e?itim hizmetlerinin halk? kontrol etmede maliyeti d?ren bir mekanizma oldu?undan bahseder. Trkiyede e?itim bireyin kendi ba??na bir de?er olarak alg?land???, tan?nd??? ve sayg? duyuldu?u bir anlay??? geli?tirmekten ok -Nockun da ifade etti?i gibi- iyi bir vatanda? yaratma yolunda i?lev grmektedir. Bu bak?mdan y?llard?r sosyal, siyasal, ekonomik, bilim, sanat ve teknoloji alanlar?nda ciddi ilerlemeler kaydedemedik.

Trkiyede e?itim -bir bilim dal?olarak- zellikle darbe srelerinde devletin tekeli alt?na al?narak sadece resmi ideolojiyi transfer eden bir arac? durumuna indirgenmi?tir. rne?in 60 darbesi niversitelerin ancak devlet eliyle kurulabilece?i ?art?n? dayatm??t?. Bu durum zel te?ebbsn e?itim alan?ndaki tm giri?imlerinin de nn t?kam?? oldu. . Ne var ki devlet k?t imknlar?yla bu ykn alt?ndan kalkamad?. Neticede bu lkenin ocuklar?na ne kaliteli bir ilk?retim sunabildi ne de niversite e?itimi Sonuta devlet, e?itim alan?nda kt bir performans ortaya koydu. niversiteleri bilim reten meknlar olmaktan ok ideolojik kamplara dn?tren YKn kurulmas?yla da lkede hem hr fikirlerin geli?mesi engellendi hem de bilim, sanat, edebiyat, fen ve teknoloji alanlar?nda ciddi gerilemeler kaydedildi.


Yksek maliyet, d?k kalite;

Ki?i ba??na d?en harcama miktar?n?n, devlet okullar?nda, zel okullara gre daha yksek olmas?na kar??l?k, e?itim kalitesinin devlet okullar?nda ok d?k oldu?u grlmektedir. Bugn yap?lan birok ara?t?rmada devlet okullar?n?n ba?ar?s?n?n zel okullara gre ok d?k oldu?u ortaya ?kmaktad?r. rne?in 2003 y?l?nda a?klanan Uluslararas? ?renci Ba?ar?s?n? Belirme Program? PISAn?n verilerine gre devlet okullar? okuma, problem zme, fen ve matematik alanlar?nda zel okullar?n bir hayli gerisinde gzkmektedir. Dnyan?n nde gelen lme de?erlendirme kurumlar?ndan biri olan CITOnun Trkiye biriminin geli?tirdi?i ?renci ?zleme Sisteminin Eyll 2007 sonular? da bundan pek farkl? de?ildir.

CITO Trkiye ?renci ?zleme Sistemi (?S) ayr?ca ilk?retime ba?layan ?rencilerde e?itime haz?r bulunu?luk a?s?ndan bir sorun olmad???; ancak e?itim sresince, s?n?f dzeyi ykseldike, st dzey d?nme becerilerini edinemedikleri raporunu da sunmu?tur.(CITO E?itim; Kuram ve uygulama say?;4)

Ara?t?rmalar devletin e?itime mdahalesinin hakl?bir gerekesi olmad???n?kan?tlamaktad?r. Trkiyede devletin e?itimi tekelinde tutmas?n?n, e?itimin egemen ideolojiyi aktaran bir ara haline getirilmesiyle yak?ndan bir ilgisi bulunmaktad?r. Oysa e?itim; bireyin anlam aray??? yolunda beyninin, yre?inin ve elinin zgrle?tirilmesidir. E?itim bir s?n?r koyma u?ra??s? de?il, ufuklar? geni?letme al??mas? olmal?d?r. ?nsano?luna yak???r bir e?itim, korkudan ba??ms?z bir e?itimdir. Korku dolu birey, zgr d?nme gcn yitirir. Birey zgrl?n yitirince yeteneklerin de yitirir.(Muhsin Hesap?o?lu; Trkiyede Cumhuriyet Dnemi E?itim ?deolojisi)

Devlet e?itimde rekabet etmeli;

TRKZOKB?Re gre (zel Okullar Birli?i) bugn Trkiyede okul ncesi, ilk?retim ve orta?retim olmak zere toplam 2.353 zel okulda; 38.794 ?retmen, 344.769 ?renciye e?itim vermektedir. Bu oran devletin e?itim kurumlar?yla kar??la?t?r?ld???nda bir hayli azd?r. Trkiyede zel okullar?n da mfredat?n? ve denetlemesini devlet yap?yor. Bu durum do?as? gere?i srekli ocuklar?na daha kaliteli bir gelecek yaratma abas? ierisinde olan ebeveynlerin nnde okta fazla bir seenek imkn? sunmuyor. Bunun iin e?itimin ciddi bir reforma ihtiyac? vard?r. ncelikle zel okullar?n a?lmas?n?n nndeki tm engellerin kald?r?lmas? gerekmektedir. En nemlisi de mfredat tekeli mutlaka k?r?lmal?d?r.

zel okuldan kas?t zgr E?itim-senin yay?mlad??? bir raporda ifade edildi?i gibi, Ekonomisiyle, mfredat?yla, ders kitaplar?yla devletten tamamen ba??ms?z okullard?r. Devlet bu okullar?n mfredatlar?n? sadece insan haklar? a?s?ndan denetleyebilmelidir. Bunun d???nda okullar istedikleri mfredat? haz?rlay?p topluma sunabilmelidir. ?steyen ideolojik paras?z okulda aabilir. Cemaatler kendi dini inanlar?na ynelik ve kendi dillerinin de ?retildi?i e?itimde verebilirler. Arz talep meselesi Bugn var olan zel okullar?n mfredat?n? bile devletin belirledi?ini ifade etmi?tik. Asl?nda bu tekel kalkmal?d?r. Trkiyede ya?ayan farkl? kesimler, cemaatler vs. mfredatlar?n? ve e?itim politikalar?n? kendileri belirlemesi kayd?yla okullar?n? aabilmelidir. Neticede talep bulan okul devam eder, talep bulamayansa kapan?r. Devlet okullar? da olmal? ve i?levlerine devam etmelidir. Ve bu resmi okullar di?er zel okullarla rekabet edebilmelidir. Trkiyede e?itli e?itim kurumlar?n?n kendi aralar?nda yapaca?? rekabet hem e?itimin maliyetini d?recektir hem kalitesini artt?racakt?r hem de zgr d?nce kanallar?n? alabildi?ine aacakt?r.

zel okullar?n bu erevede ele al?n?p nndeki engellerin kalkmas?yla anadilde e?itim tart??malar?, zorunlu din dersi tart??malar?, ?mam Hatip Lisesi tart??malar? da byk oranda bitecektir. Di?er taraftan zel okula giden her ?rencinin devlet okullar?ndaki ?renci yo?unlu?unu hafifletece?i ve devlet okullar?ndaki ?rencilerin daha iyi bir e?itim almalar?na imkn ve f?rsat verece?i de gz ard? edilmemelidir. Devlet vatanda??n? kafas?na gre biimlendirebilece?ine ve bunda da hakk? oldu?una inan?yor. Vatanda?a etnik kimlik, ana dil, din, ya?am biimi tercih edip dayatmaya kalk?yor. Oysa insanlar devletin kendi tercihlerine sayg?l? olmas?n? istiyorlar. Yurtta?lar?n?n etnik kimlik, dil, din gibi tercihlerindeki farkl?l??a sayg? duyup bunlar aras?nda ayr?m yapmadan, hakemlik yapmas?n? istiyorlar.

Kendine gvenen, lkesinde ya?ayan kendi ?rk?ndan, renginden, mezhebinden ve inanc?ndan olmayanlarla nyarg?s?z kurdu?u sa?lam ili?kilerin geli?tirilmesine imkn sa?layan, birlik ve karde?lik duygular?n? bilinli bir ?ekilde ya?ayan akl? ba??nda bireylerin var olmas? iin e?itim alan?nda mutlaka a??lmas? gereken engelleri a?mak durumunday?z. Demokratik dnyan?n geldi?i bu noktada ocuklar?m?za hayata asker gzyle bakmalar?n? sa?lamakla ne bilimde, sanatta, ekonomide nede insan haklar? alanlar?nda bir ilerleme sa?layabiliriz. Farkl? kltrlerin, renklerin, ?rklar?n ve inan trlerinin var oldu?u bir co?rafyada tek tip d?nce tarz?n? ve e?itim politikalar?n? alabildi?ince tart??mak ve zm nerileri retmek durumunday?z


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri