forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

PREZERVAT?F G?YS?L? ADAMLAR

Aktif .

kemal_erdemolKEMAL ERDEMOL
Ba?kalar? her ne kadar zeki deseler de, asl?nda sadece kurnazlar bunlar. Yedikleri bir halt? temizleme konusunda a?klama yaparlarken rne?in, o kadar yzszle?iyorlar ki, bu yzszlkn zekilik san?lmas? ok mmkn.
Bunlar?n yazar izer taifesinden olanlar?, yaz?lar?nda a?kca ?rk?l?k, cinsiyet ayr?mc?l??? yaparlar, kendilerine ynelik olsa kimsenin itiraz etmeyece?i, ama ba?kalar?na vurmak iin kulland?klar? cinsel fantaziler tretirler, tepki grdklerinde de, yapt?klar?n?n asl?nda mizah oldu?unu a?klay?verirler. Edepsizli?in insana kazand?rd??? bu tr bir zgven de var. yle bir zgven ki bu, siz mizahtan anlamayan aptal durumununa d?memek iin a?z?n?z? amamak durumunda hissedersiniz kendinizi. Anlamad?klar? halde glenler de vard?r, derler.

Kendisini mizah yazar?olarak da kabul eden Serdar Turgut adl? yazar, bir grup PKKl?n?n da?dan ini?leriyle ilgili olarak gazetesindeki k?esinde, ne ilgisi varsa ?u cmleleri yazd?, okumu?sunuzdur: Y?llarca da?da keyif hayat? srece?im, da?a kald?r?p seks klem haline getirdi?im Rojin ile ya?ayaca??m. ?lk bak??ta zerinde durulmaya de?mez gibi grlyor ama, yaz? tmyle okundu?unda fark edilecektir, fantazisini, politik bir de?erlendirme iinde harmanlayarak, cinsel ?iddet ile fa?izm kar???m? bir zihniyeti yans?tm?? oluyor Turgut. Asla zerinde durulmaya de?mez denececek masumiyette de?il bu cmleler. Serdar Turgut ile benzerlerinin, orada ya?asalard? daha mutlu olduklar?n?, -san?r?m- d?ndkleri herhangi bir bat? lkesinde ya da Amerikada bu tr cmleler, Turgutun iddia etti?i gibi mizah olarak de?erlendirilmez, aksine, mizah olsa bile ?rk?, cinsiyeti tonu mesele yap?l?rd?. Do?rusu da budur. nk manevi bir tacizin hedefi durumunda olan kad?nlardan bu tr alalt?c? bir mizaha glmeleri beklenemez. Kald? ki, sonuta, bir erkek mizah?d?r yap?lan. Bu mizah? otorite haline getirip, tm kad?nlar?n kabul etmesini isteyen de bir erkek. Yani Serdar Turgut.

Ben, Serdar Turgut denen zat?n kar??s?nda aptal konumuna d?meyi gze alarak, yapt??? mizah? anlamad???m? kabul ediyorum. nk, insanlar?n, cinslerine, ?rklar?na, dinlerine, etnisitelerine ait zelliklerinin mizaha ok iyi malzeme olu?turdu?unu, bunu da en kusursuz, en mkemmel olarak ?rk?lar?n kulland?klar?n? biliyorum. Anlasam da, iinde s?k??m?s byk zeka k?r?nt?lar? grsem de sevece?im trden bir mizah de?ildir bu. Tm kad?nlardan zr dileyerek, sadece rneklemek iin dnyan?n en gzel kad?nlar?ndan siyahi Naomi Campbell iin sylenen son derece cinsiyeti/?rk? bir f?kray? size aktar?yor, zekan?n nas?l bir ?ey oldu?unu bir kez daha anlam?n?za katk?da bulunmak istiyorum: Uakla, Naomi Campbellin ortak noktalar? nedir? Cevap: ikisinin de karakutusu vard?r.

??te, ok alakcad?r ama zeka dolu mizah budur. Glen mutlaka vard?r. Serdar Turgutun yazd?klar?n? mizah diye kabul edip glecek onlarca insan oldu?u gibi. Peki, zekicedir diye be?enmek zorunda m?y?z bu f?kray?? Anlad?k, Serdar Turgutunuz ok ok zeki de da?a ?kacak, sonra inecek, Rojini seks klesi yapaca??m diyerek yazmas?nda gerekten zekaya dayal? bir yarat?c?l?k var m?d?r? Bence yoktur tabii, nk bunu, bir akal da d?nebilir. Penisi olan her akal yani. Zeka gerektiren bir fantazi de de?ildir bu. Rojin de dahil olmak zere, her kad?n iin bu fantaziyi kurgulayacak milyonlarca erkek var bu dnyada. Serdar Turgut kadar e?itimli olmayan, onun kadar dnya bilmeyen bir dolu insan da bu fantaziyi kurabilir pekala. Bir saniyeli?ine a??a??l?k adam olmay? kabul ederek, belirtiyorum: ?lk f?kra ok daha zekice, zerinde d?nlp, ta??n?larak tretilmi?, ?rk?l???n da, cinsiyet ayr?mc?l???n?n da hakk?n? fazlas?yla vermi?, son derece ba?ar?l?, kesinlikle bir zeka rn, namussuzca bir f?kra. Tercihim bu f?kradan yana. Serdar Turgutunkinde o ok vlen zekas?na uygun bir yarat?c?l?k yok. Penisi olan her akal, herkesin kolayca kurabilece?i bu tr cmleler yazabilir. akallar?n dili olsayd? Serdar Turgutun mizah?n?n ayn?s?n? yapard?.

Buna ra?men, fantazi karde?li?inde en byk destekisi olan Oray E?in adl? nevzuhur K?ebiti, Serdar Turgutun yazd?klar?n?n mizah oldu?unda ?srarl? bir hayli. Anlamayanlara sizin alg?n?zda problem vard?r diyerek hakaret de ediyor stelik. Rojin adl? ?ark?c?y? da?a gtrp seks klesi yapaca??na inan?yor musunuz Turgutun? diye de ekliyor. Bu durumda bizim E?in iin, ?yi ki var bu dememiz gerekiyor. E?er E?in olmasayd?, Rojin de, mizah? anlamayan bizler de, daha ba?kalar? da, yani ok say?da ki?i Rojinin da?a kald?r?l?p seks klesi yap?laca??na gerekten inanacakt?k. Demek ki yle de?ilmi?. Bo?una korkmu?, bo?una tepki gstermi?iz. Tepki gstermek iin, Rojinin da?a kald?r?lmas?n?, seks klesi yap?lmas?n? beklememiz gerekecek bundan byle.

Oray E?in, Turgutun tersine daha ciddi yaz?lar yazd???n? d?nyor. Ama, Serdar Turgutun bilinle yapmaya al???p beceremedi?i mizah?, E?in, ciddi yaz? yazay?m derken yap?yor fark?nda olmadan. Turgutun zekas?n? Woody Allenin zekas?na benzetti?ini okudu?umda ok gldm rne?in. Allen?n da zeki oldu?unu sylerler, el hak do?rudur da bu. Zekas? Turgutunkine rnek gsterilen Woody Allen, ok kkken evlatl?k edindi?i k?zla evlendi?i iin pek bir ay?planm??t?. Oray E?inin Turgut iin nmze srd? rol modeli bu. Bir kez daha, bu kez de biyolojik ?rk? olmay? gze al?p iddia ediyorum: Salakl?k ?retilen bir ?ey de?ildir, yle do?ulur.

Bu adamlar?n, ba?kalar?ndan duya duya kendilerinin gerekten zeki olduklar?na inanmalar? ciddi hasarlara yol am?? bnyelerinde. Bunlar, fantazilerini, espri anlay??lar?n?, sadece kendilerine zg tuhafl?klar?n?, doktrin haline getirip iman eden insanlar. Bu konudaki tutuculuklar?, krinan sahibi herhangi birinin ba?nazl???ndan farkl? de?il. Gr?leri o kadar birbirinden de?i?ik ki, (umar?m bunu fikir zenginli?i sanan yoktur), o kadar tuhaf fikirleri kafalar?nda ta??yorlar ki, tek ki?i olmalar?na ra?men, dnyan?n en kalabal?k hizbini olu?turuyorlar. Her d?ncenin ?ubesi bunlar. Mizah?n beyaz?n? da karas?n? da bunlar biliyorlar. Rojini da?a kald?r?p seks klesi yapma fantazisinde bile asl?nda Rojinin yarar?na olan ?eyler de var bunlara sorarsan?z. Ama bu gzel Krt kad?n? bunu bir trl anlayam?yor. Bunlar? anlamad??? iin Rojin ok zeki biri de?il rne?in. Zaten Rojini zeki san?rd?m diye yazabildi ertesi gn Serdar Turgut. Yzszlk ancak bu kadar zekayla mmkn olur. Takdir eden varsa, buyursun etsin.

Sevdi?i kasaban?n ad?n?kendisine isim yapan Stendhaldi galiba, k?ra, ie?e bakarak onlar gibi oldu?umu d?nrm diyen. Kendisini ben penis yazar?y?m diye tan?tan Turgutun da gittike benzeyece?i ?eyin ne oldu?u ortada.

Srekli penisten sz eden, iki kelimesinden biri penis olan, penis a?a??, penis yukar? dola?an biridir bu Serdar Turgut.

Egosuyla penisi ayn?anda byyen adamd?r bu.

Yolda, kocaman bir prezervatif geti?ini grrseniz nnzden, bilin ki iindeki odur.

NOT: Kemal Erdemol'un yaz?s? ?ngiltere'de Trke olarak yay?n yapan Haber gazetesinde yay?nlanm??t?r. http://www.habernewspaper.com

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri