forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

SAVULUN BANU AVAR GEL?YOR...

Aktif .

kemal_erdemolKEMAL ERDEMOL 
Kendisini neredeyse Yüz Türk Büyü?ü yapan ünlü mü ünlü program?n?n sürekli izleyicisi olmad?m ne mutlu ki. Zaman zaman izledi?imde de, aç?k söylemek gerekirse, dayan?l?r bulmad?m.  
 
Hakk?n? yemeyeyim, do?ru ya da yeni ?eyler de vard? o programlarda elbette. 
 
?unu anlat?rlar; genç bir felsefe ö?rencisi, yazd??? kitab?n?, önemli bir filozofa okuyup de?erlendirmesini rica ederek verir. Bir süre sonra, “okudum. ?çinde yeni ve do?ru ?eyler var” diyerek kitab? iade eden ya?l? filozof, muhatab?n?n?n hafiften ??mard???n? fark etti?inde hemen ekler: “Ama kitab?ndaki yeniler do?ru de?il, do?rular da yeni de?il.”

Banu Avar özetle budur.

Ama budur deyip b?rakmamal?, Banu Avar’?n asl?nda ne oldu?u anlat?lmal?d?r. Türkiye’de, bir fikrin takipçileri, o fikrin sözümona “önder”lerinin asl?nda ne savunduklar?n?, ne yazd?klar?n? bilmezler. Çünkü ne yazd?klar?n? okumazlar. Onlar? “kendi cephelerinde” sayman?n verdi?i böyle bir rahatl?klar? vard?r. Ulusalc?lar da bu durumdalar. Banu Avar’?, fena halde kendilerinden san?yorlar. O nedenle, Avar’?n ulusalc? örgütlerden Anadolu Kültür Merkezi’nin ça?r?l?s? olarak Londra’ya gelece?ini ö?renince pek bir güldüm. Asla gidip izlemeyecek olsam da, ulusalc?lar?n yan?ndan geçmeyen bir sosyalist olarak uzaktan da olsa hem e?lence f?rsat?n? kaç?rmayay?m, hem de ulusalc?lara biraz yard?m?m olsun istedim.

Banu Avar, Attila ?lhan’dan arak görü?leriyle, Türkiye’de Bat?’ya ba??ml?l??? siyasi olarak sadece ?smet ?nönü’den ba?latma tuhafl???yla, iflah olmaz bir occidentalist, yani Bat? Dü?man? olmas?yla ilginç mi ilginç bir figür. Bat? emperyalizminin dü?man? biri olmama ra?men, Avar’?n Occidentalizm’ini, ?rkç?l?k boyutuna vard?rd??? için, tabii ki do?ru bulmam. ?imdi sadece ?u özellikleriyle, herhangi bir ulusalc?n?n Avar’? benimsemesi için yeterince nedeni vard?r. Bu yüzden daha somut bilgilerle devam edeyim.

Özellikle Brüksel’deki bir konu?mas?ndan (youtube’a girip, Banu Avar Brüksel yaz?n bulursunuz) - ba?ka platformlarda da dile getirdi?i görü?lerinden- yola ç?karak söylüyorum, Vakit ya da Milli Gazete’de rahatl?kla kalem oynatabilir Banu Avar.  Onu, bat?ya bak???yla, ?nönü de?erlendirmesiyle, Cumhuriyet Mitingleri’ne yakla??m?yla, Türkan Saylan’? karalamas?yla, Köy Enstitüleri’ne ili?kin görü?leriyle Abdurrahman Dilipak’tan ya da Necmettin Erbakan’dan ay?rman?za olanak yok. Brüksel’de (muhtemelen ulusalc?) bir dernekte yapt??? konu?mada Cumhuriyet Mitingleri yüzünden Türkiye’nin dinci-laik kampla?mas? ya?ad???n? (bu kampla?man?n yapay oldu?una ben de inan?yorum ama nereden ba?lad???n? sorsalar, Cumhuriyet Mitingleri’nde ba?lad???n? söyleyemem bu kadar kolayca), baz? AB’ci kurumlar?n bu i?in içinde olduklar?n? belirtiyor, Türkan Saylan’? da AB’den para almakla suçluyor.

Bu iddialar?n do?ru mu yanl?? m? olu?lar? beni ilgilendirmiyor elbette. Ben sadece bu hafta Londra’da kendisini dinlemeye gelen Ulusalc?lar?n ne diyeceklerini merak ediyorum. Çünkü Avar’?n iddialar?, Ergenekon iddianamesine delil olarak girecek kadar suçlama dolu Saylan’la,  ADD yöneticileri hakk?nda. Cumhuriyet’in, bir Bat? projesi oldu?u yönündeki iddialar?n?n, örne?in ?slamc? Kadir M?s?ro?lu’nunkinden bile sert oldu?unu ö?rendiklerinde ne yapacaklar, iyice merak ediyorum. Avar’a göre, Atatürk’den sonra muas?r medeniyetin üzerine ç?k?lmas? hedefi ‘Bat?l? gibi olmaya’ dönü?türülmü?tür.” Bence de do?ru bu. Ama Bat?’n?n emperyalist, sömürgeci taraf?na meydan okumu? Atatürk’ün, Bat?’n?n ba??ms?zl?kç?, e?itlikçi, ayd?nlanmac? (Bat? bugün  bu kavramlardan çok uzakla?m??t?r ayr? mesele) yan?na önem verdi?i de herhalde inkar edilemez. Kim vermedi ki ayr?ca? Nkrumah vermedi mi? Patricia Lumumba ya da Samora Ma?el vermedi mi? Bunlar siyah Afrika’n?n kurtulu? önderleridirler, Sömürgeci Bat?’ya meydan okuyup, Ayd?nlanmac? Bat?’y? ülkelerine ta??maya çaba sarfetmi? büyük ?ahsiyetlerdi bunlar. Becerebildiler mi? Hay?r. (Nedenleri üzerine kitaplar yaz?l?r, yaz?ld? da). Banu Avar’a göre, ?imdi  teorik önderli?ine(!) soyundu?u Ulusalc?l???na temel ald??? Atatürk de hata yapm??t?r o zaman. “Atatürk’den sonra” demi? olmas? bir ?ey ifade etmez. Atlam?? olmayay?m, Avar, Cumhuriyet kadrolar?n?, “muas?r medeniyetin üzerine ç?kma hedefini” gerçekle?tirememekle, onun yerine Bat?c? olmakla da ele?tiriyor. Umar?m bu haftaki konferans?nda ulusalc?lar Avar’a, “muas?r medeniyet” seviyesinin üzerine Bat?l? anlay??lar? özümsemeden nas?l ç?k?labilece?ini sorarlar.

Brüksel konu?mas? bir hayli ?enlikli bu han?mefendinin. Kör bat? dü?manl??? duygular?yla hedef tahtas?na koymad??? kimse yok. Tipik bir Jirinovski tavr?d?r bu, malum. Bir Ataç tutkunu olarak bana en çok dokunan yakla??m? edebiyat?m?z?n ulular?ndan Nurullah Ataç’a sald?r?s?d?r örne?in. “Yönümüzü Bat?’ya dönmezsek adam olmay?z” diye yazm?? Ataç. Böyle bir cümlesi vard?r do?ru. Ama, “adam olmay?z”dan bamba?ka bir ?eyi anlatmak istemi?tir büyük Ataç muhtemelen, ke?ke büyük Ataç, cümleyi böyle kurmasayd?, ayr? sorun. Bir Bat? ba??ml?s? arayacaksa Avar, yanl?? ki?iyi örnek gösterdi?ini bilmek zorundad?r. Tüm Bat? hayranl???na kar??n Türkçe’ye sadece Arap, Fars de?il, Bat? dillerinden girmi? kelimelere bile Türkçe kar??l?k bulacak kadar Türk olan Ataç yerine, “bende yanl?? ne varsa Do?u’ya, olumlu ne varsa Bat?’ya aittir” diyerek Sevr’i imzalayan Filozof R?za Tefvik’e, bakmal?d?r biraz da. Ama -en az?ndan sözkonusu konu?mas?nda- hiç de?inmemektedir buna nedense. Belki Londra konu?mas?nda yapar bunu. Yine, bir Bat? ba??ml?s? arayacaksa daha yak?n zamanlara gelmeli, Cemil Meriç’i hat?rlamal?d?r. “Meriç mi, Büyük Ataç m? daha Bat?l?”d?r? ara?t?rmal?d?r. ?kisi de Frans?z kültürüne, hayranl?k duyulacak derecede hakim olan bu ?ahsiyetlerden Meriç’in, tüm, Do?u’yu arama çabas?na ra?men (Hint felsefesine bile bula?m??t?r, Hint Kelebe?i kitab?n? hat?rlay?n) hep Bat?l? kald???n?, Büyük Ataç’?n ise hep Bat?’l? oldu?u halde hep Türkçe dü?ünüp, Türkçe ya?ad???n? görebilir, ondan sonra Ataç hakk?nda sayg?s?zl?k etmeden cümleler kurabilirdi. Anadolu Kültür Merkezi’nin ulusalc?lar? bakal?m soracaklar m? bunu?

Banu Avar’?n sallamalar?  sürüyor. Bir röportaj?nda,  “Bu dönemde Bat? kolejleri yeniden aç?lm??t?r” diyor.Bu dönem dedi?i, Atatürk’ün ölümünden sonraki dönem. Do?rudur bu. Sallamalar aras?nda buna benzer do?rular da var elbette, kat?l?r?m. “Yunan-Latin eserleri ö?rencilerin önüne konulmu?tur.” Bu da do?rudur ama yine de bir dural?m burada. Sadece meraktan soruyorum. Bu Cumhuriyet’in gayretke?li?i midir peki? Cumhuriyet kadrolar?, ?ttihat ve Terakki içinden ç?km??, Bat? yanl?s? münevverlerin dayatt??? Greco-Latin kültürüne, kendili?inden mi ula?t?lar? Örne?in aralar?nda Yahya Kemal’in de bulundu?u, Avar’?n bir hayli Türklük ?uuru içinde oldu?unu –herhalde- dü?ündü?ü/sand??? kimi Osmanl? art??? münevverler Greco-Latin de?iller miydi? Yahya Kemal ile bir grup arkada?? Yunani’ler ad?yla an?l?rlard?. Ama Banu Avar, döneminin gericilerinin yapt??? gibi, bugün büyük ayd?nlanmac?m?z Nurullah Ataç’a sald?rmakta herhangi bir beis görmüyor.

Avar Londra konu?mas?nda da acaba “Türk halk? kendi kültür kökenlerinden uzakla?t?r?lmaya çal???lm??t?r” diyecek mi? Derse, acaba Ulusalc?lar, “hangi kültür kökeninden kopmu? Türk halk??” diye soracak m?? Avar gibi bir Ulusalc? bundan neden ?ikayetçi olur ayr? bir tuhafl?kt?r ama, kopmak istenen “kültürel köken”, y?llarca dayat?lm?? bulunan Arap bedevi kültürüydü, öyle biliriz biz. Osmanl? sultanlar?n?n, mezhep olarak, islamc? kat?l??a kar?? olan Mevlevilik’i seçerek bir anlamda reddedikleri ne kültürüydü peki? Banu han?m, “Türk halk? kendi kültür kökenlerinden uzakla?t?r?lmaya çal???lm??t?r” ?n tarihini Cumhuriyet’ten çok ötelere, ?öyle Osmanl? sultanlar?na kadar götürmelidir öncelikle.

??mdi ?urada durmak laz?m. Yine bir röportaj?nda ?u cümleleri sarfetmi? Banu Avar:  “Anahtar kavram olan ‘Ulusall?k’tan uzakla??lm??, ne idü?ü belirsiz bir Bat?c? bak?? dayat?lm??t?r. Köy Enstitüleri de bunun devam?d?r. ?ngiliz sömürge gelene?inin ürünü olan köy enstitüsü kavram?, halk?ndan kopuk, Bat?c? siyasilerin eliyle elit yaratma çabas?d?r”. Dilipak’?n de?il, Avar’?n görü?leri bunlar. Bat?l? elit yaratma çabas? ha? Yani bizim Mahmut Makal, Mehmet Ba?aran  ba?ta olmak üzere  onlarca Köy Enstitüsü ç?k??l? ?air, romanc?, hikayeci, köylü möylü ama, elit öyle mi?  

Bizim memlekette biri ç?k?p, Köy Enstitüleri için “?ngiliz sömürge gelene?inin devam?d?r”  diye yazarsa, kendini okutur. Konu?ursa kendini dinletir. Kat?lan ya da kat?lmayan bir çok insan bu görü?ü yazana, dile getirene göz atar, kulak kabart?r ister istemez. Avar da bu aç?dan kendini fark ettirenlerden.

Köy Enstitüleri’nin ?ngiliz sömürge gelene?inin ürünü oldu?unu söylemek pek bir insafs?zl?k de?il mi ey ulusalc?lar? Hadi Uluengin de Köy Enstitüleri’nin amans?z dü?man?d?r, bilen bilir. Köy Enstitüleri için “köylüyü köye hapsetme projesidir” der. Kar??y?m ama, Avar’?n, “elit yaratan kurum” tesbitinden(!) daha gerçekçidir bu. Biraz zorlarsak kendimizi Ulengin’e hak bile verebiliriz. Yerinde e?itim, yerinde üretim belki belki köylüyü gerçekten köye hapsediyor olabilirdi. Ay?rca fena m? olurdu? Köyden kente sa?l?ks?z göç önlenirdi. Ama Avar, bu e?itim kurumlar?n? “ingiliz sömürge”cili?inin elit yaratan kurumlar? sayma garabetine sar?labiliyor. 

Devam edelim Avar’?n incilerine: “Bir yanda toprak reformu gerçekle?tirelememi?, feodal a?iretlerin zorbal??? alt?nda inleyen bölgeler, öte yanda Bat? edebiyat?, müzi?i, kültürünü ö?renen köylüler vard?r.” Cumhuriyet’in feodaliteyi tasfiye etmedi?ine inan?r?m elbette ama bu Avar’?n ?a?k?nca etti?i kimi belirlemelerine gülmeme engel de?il. Bir cümlede olmamas? gereken iki olgu var burada. Toprak reformu yap?lamayan, feodal a?iret zorbal???n?n oldu?u yerler varsa, bat? müzi?i, kültürü ö?renen köylü de olmas?n. ?stedi?i bu. Cumhuriyet’in, alt yap?s?n? olu?turmadan tepeden inmeci tarzda ald??? oldu?u çok karar vard?r elbette. Bat? müzi?i dayatmas? da bunlardand?r. Onlarcas? vard?r böyle. Ama tart??t???m?z bu de?il.

Toprak reformuna gücü  yetmeyen Cumhuriyet, feodaliteyi de tasfiye edemedi. Ben buna inan?r?m. Feodalite tasfiye edilemedi?i için de bir sosyalist olarak elbette bunu olumlamam. Ama Feodalite tasfiye edilemedi?i için Avar niye üzülüyor peki?  “Türk’ün kültürel kökeninden kopmadan” bu feodalitenin nas?l tasfiye edilece?ini dü?ünüyor?  Ortadan kalkmas?ndan çok korktu?u “Türk halk?n?n kendi kültür kökenleri” o feodalitenin üzerinde yükselmi?tir. O feodalite (ke?ke tabii) tasfiye edilmi? olsayd?, o çok savundu?u “Türk’ün kültürel kökeni” var olabilecek miydi mi peki? Belki de Cumhuriyet, Avar gibi dü?ünüp “aman kültürel kökenimizden kopmayal?m” dedi?i için feodaliteyi tasfiye etmemi? olamaz m?? Banu Avar gerçekten ?a?k?n biri.

Bir ulusalc?n?n yüre?ini hoplatacak ?u cümleler de Banu Avar’?n,(Do?ru ya da yanl??l??? bu yaz?n?n konusu de?il, belirteyim): ““Kendi kültüründen kopar?lm??, binlerce y?ll?k bir kültüre s?rt?n? dönmü?, Bat?l? olmaya itilen toplum 1950’lere gelindi?inde tepkisini ortaya koymu?tur.” Demokrat Parti’nin iktidar?n? böyle de?erlendiriyor Avar. Gözlerinizi kapat?n, birisi bu cümleleri kula??n?za f?s?ldas?n, söyleyenin DP,AP, ANAP, AKP çizgisinden biri oldu?unu san?rs?n?z an?nda.

Çok ?enlikli bir toplant? olacak belli ki. Banu Avar konu?acak, salonu dolduran Ulusalc?lar alk??layacaklar. Avar, “Türk halk? kökenlerinden uzakla?t?r?ld?” dedikçe alk??layacaklar. “Türkan Saylan AB’den para ald?” dedikçe alk??layacaklar. “ Halk tepkisini 1950’de ortaya koydu” dedikçe, Türkiye’yi ABD emperyalizmine ba??ml? hale getirenin Menderes iktidar? oldu?unu dü?ünmeden alk??layacaklar. Bugün konu?tu?u, sadele?tirilmi? Türkçe’yi borçlu oldu?u Nurullah Ataç için “Bat?c?yd?” dedikçe alk??layacaklar.

Anadolu Kültür Merkezi’nde, benim de izledi?im, Köy Enstitüsü y?llar?na ait bir foto?raf sergisi aç?lm??t? bir kaç y?l önce. O sergiyi izleyen ulusalc?lar, Banu Avar, “Köy Enstitüleri ?ngiliz Sömürgecili?inin kurumlar?d?r” dedikçe alk??layacaklar.

E?lenceyi dü?ünebiliyor musunuz?

 
NOT: Kemal Erdemol'un yaz?s? ?ngiltere'de Türkçe olarak yay?n yapan Haber gazetesinde yay?nlanm??t?r. http://www.habernewspaper.com 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri