forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mehmet_barlasMEHMET BARLAS
Asl?nda biz gazete kö?e yazarlar? da, gazetelerin haber de?erlendirmelerini yapan yay?n yöneticileri de Antoine de Saint-Exupéry'nin "Küçük Prensi"nin uzak bir y?ld?zda rastlad??? tek ba??na ya?ayan ve kal?n deftere bir ?eyler yazan ya?l? adama benzeriz.
Kitaba bakarak de?il hat?rlad???m kadar?yla an?msatay?m sizlere...
Küçük Prens ya?l? adama deftere neyi yazd???n? sorunca adam "Gökteki y?ld?zlar? birer birer deftere geçiriyorum" der.
Küçük Prens "Y?ld?zlar? deftere yaz?nca ne oluyor" diye de sorunca, ya?l? adam ?u cevab? verir:
-Y?ld?zlar? deftere yaz?nca onlar benim oluyor...
Biraz da mezar ta??ndaki yaz?da anlat?lan "Süleyman"a benzeriz.
"Ate?e, rüzgâra, suya hükümran idi
Sanmay?n ki Hazreti Süleyman idi
Üsküdar'da demirci Süleyman idi"
Eline körü?ü al?p ocaktaki ate?i alevlendirince kendini ate?e ve rüzgâra hükümran olarak görmek, tabii ki insan?n egosunu ?i?iren bir durumdur.
Ama hiçbirimiz meslekteki y?llar?m?zda kö?e yaz?lar?m?za ve man?etlerimize yans?tt???m?z olaylar?n, bizim d???m?zda olu?an de?i?imden nas?l etkilendiklerini pek dü?ünmeyiz.

Aç?l?m neredeymi?...

Dün Ba?bakan Erdo?an Haliç'te ?DO'ya ait 3 vapurun denize indirilme töreninde konu?urken, bu gerçe?i öylesine vurgulad? ki, görmezden gelmemiz mümkün de?il.
?öyle dedi:
-Günlerdir yaz?p çiziyorlar önce git yedi y?l önce yazd?klar?na bak. O zaman bu kö?e yazarlar? korkar, yazamazlard?. "Demokratik aç?l?m nerede" diyorsun, Aç?l?m senin kö?ende...
Do?ru de?il mi bu gözlem?
?u "Ermeni Tehciri" konusunda, ?u "Dersim Olay?"?nda ve benzeri nice konuda yazmay? dü?ünürken ya kanundan ya da okurlar?m?z?n tepkilerinden korkmaz m?yd?k?
28 ?ubat'ta "Susurluk"u unutup, Fadime ?ahin'e falan tak?lmad?k m??
Asl?nda ister AK Parti yanda?? istersen kar??t? olun...
Ama ?u son yedi y?lda y?k?lan tabular? ve eskiden a?za almaktan bile korkulurken ?imdi man?etlerde dola?an haber konular?n? bir dü?ünürseniz, "Aç?l?m"?n Kürt Sorunu'nda henüz bir neticeye varm?? olmamas?na kar??n, hepimizin beyinlerimizde, kö?elerimizde ve man?etlerimizde ne denli bir aç?l?m gerçekle?ti?ini görebilirsiniz.
Biz istedi?imiz kadar kö?elerimizde ve man?etlerimizde baz? konular? görmezden gelelim veya belirli ki?ilerle kurumlar? yerden yere vural?m.
Sosyo-politik gerçekler bize ra?men hükümlerini icra edeceklerdir.
Örne?in kendilerini "Merkez Medya" olarak niteleyen ve kamuoyunu ?ekillendirdiklerini zanneden kitle ileti?im araçlar?na bakarak gelece?i görmeye çal??sayd?n?z ne AK Parti'nin iki dönem tek ba??na iktidar olmas?n? ne de Tayyip Erdo?an'?n Ba?bakanl???n? öngörebilirdiniz.

Gerçek gündem nerede...

Bunun gibi Tayyip Erdo?an'?n çe?itli konulara ili?kin aç?l?mlar? olmasayd?, sanki "Kafes"in zanl?lar?n? yarg? ifade vermeye mi ça??rabilirdi?
Hatta "Kafes" haber yap?labilir miydi?
Biz kendimizi haberlere ve dolay?s?yla olaylara hükümran zannederken, asl?nda "Gerçek gündem" in bizim d???m?zda ve bazen bize ra?men belirlendi?ini göremiyor muyuz?
Bu durumlarda yapabilece?imiz tek ?ey gerçekleri suland?rmak, her alan? magazin habercili?ine ve dedikoduculu?a yönlendirmek olabilir.
Hatta bu tutumumuzu "Ben bas?nda yeni bir dönem ba?latt?m" falan diyerek övünme konusu da yapabiliriz.
?övenli?i, militarizmi ve demokrasiye yönelik eylemleri de liberal demokrat dü?ünce sahiplerine çatarak, pazarlamaya çal??abiliriz. Hatta sosyal demokrat görüntü vermeye çal???rken, kendimizi Nasyonal Sosyalizmin merkezinde de bulabiliriz.
Tabular?n buharla?mas?ndan ve her konunun yaz?l?p konu?ulabilmesinden de?il, medya tekel ve kartellerinin mali bilançolar?n?n durumlar?ndan "Bas?n özgürlü?ü" nü ölçebiliriz de.
Neyse...
Aç?l?m gerçekten kö?elerimizde ve man?etlerimizde de?il mi?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri