forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYAYA AKRED?TE UYGULAYAN ?LK PART?!

Aktif .

 MHP, genel merkezinde Devlet Bahçeli'nin kat?l?m?yla 14 Aral?k Pazartesi günü bir bas?n toplant?s? düzenledi. Bahçeli'nin konu?tu?u bas?n toplant?s?na Samanyolu TV, TGRT Haber TV, Zaman Gazetesi, Türkiye Gazetesi davet edilmedi. Böylece MHP, bas?na akredite uygulayan ilk siyasi parti olarak tarihe geçti.

Bahçeli'nin toplant?s?na kat?lan Star Gazetesi Yazar? ?amil Tayyar'da bugünkü kö?esinde 'Bahçeli’nin top onbiri' ba?l?kl? yaz?s?nda, bu durumu de?erlendirmi?..

BAHÇEL?'N?N TOP 11'?...

Hocam Devlet Bahçeli’nin nazik davetine icabet edip dünkü bas?n toplant?s?nda 7 numaral? masaya konu?land?m. Masalardaki da??l?ma bakt???n?zda ince bir i?çilik yap?ld??? hemen fark ediliyor.

Olabilir; MHP yönetimi “yanda?l?k” hiyerar?isine göre protokol listesi olu?turabilir. Mesela, beni en arka masaya atabilir. Hiç itiraz?m olmaz. Hocamd?r, yine de sayg?da kusur etmem. Siyasi politikalar?na ele?tiri hakk?m ise mahfuzdur.

Sa?olsun, kendisi de en a??r ele?tirilerime ra?men, kar??la?t???m?zda nezaketinden asla sapmam?? ve yak?n ilgi göstermi?tir. Dün oldu?u gibi...

Fakat salondaki ?u manzara, hiç ??k de?ildi. Ortas?na Devlet Bey’in oturdu?u, mahkeme salonlar?ndaki hakim kürsülerini and?ran ve yüksekçe yere kurulmu?, numaras?z, uzun protokol masas?ndaki da??l?mdan söz ediyorum.

Hani liderlerin kurmay heyetlerini yan?na al?p da bas?n mensuplar?n?n kar??s?na ç?kt??? foto?raf karesindeki gibi.

Sa??nda 6, solunda 5 gazeteci vard?. S?ras?yla önce sa? cenah: Fikret Bila (Milliyet), Metin Özkan (Tercüman), Orhan Karata? (Ortado?u), Murat Çelik (Star TV), Sedat Bozkurt (Fox TV), Bilal Çetin (Vatan) Sol cenah: Erhan Karada? (CNN Türk), Enis Berbero?lu (Hürriyet), Yavuz Donat (Sabah), Muharrem Sar?kaya (Habertürk), Metin Kayhan (Ba?kent TV)

Geçen y?l ayn? masada bulunan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay, cezaevinde oldu?u için bu y?l yoktu. Yavuz Donat, bir s?ra geri at?lm??t?. Hem sa? hem solda seri ba?? isimler Do?an Grubu’ndan seçilmi?ti. Ortado?u, Tercüman ve Mehmet Haberal’in televizyonu unutulmam??t?. Polis Akademisi’ndeki Kürt aç?l?m? toplant?s?na kat?ld?klar? için “12 Kötü Adam” ilan edilen gazetecilerden biri de af kapsam?nda masaya eklenmi?ti.

25 y?ld?r Ankara’da gazetecilik yap?yorum, böyle bir bas?n toplant?s? düzenine ba?ka bir yerde rastlamad?m.

Bunlar? yaz?nca hemen akl?n?za ba?bakan?n uça?? gelebilir. Kar??t?rmay?n; akreditasyon ayr?, konuklar? s?n?fland?rmak ayr?d?r. Nitekim, dünkü toplant?ya Zaman ve Türkiye temsilcileri davet edilmemi?ti.

O masadaki gazeteci arkada?lar?m?z?n ço?u bu görüntüden rahats?zd?, biliyorum ki, nezaketlerinden oturdular. Hatta Bilal Çetin, toplant? sonras? tak?ld?: “?amil bak, MHP iktidara gelirse yanda? bas?n böyle olacak.”

Ben de ba?l??? o an buldum: “MHP’nin top onbiri...”

Sohbeti kenarda izleyen toplant?n?n organizatörü MHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Tunca Toskay ba?ka bir espriyle girdi araya: “Ne yapal?m ?amilci?im uçakta yer veremeyince masada yer veriyoruz.”

Oysa, o masadakilerin neredeyse yar?s? ba?bakan?n uça??na binmi?ti. Onu hat?rlatt?m. Tunca Bey’den cevap gelmeyince Çetin devreye girdi: “Hocam?n o kadar torpili olsun...”

Peki, olsun. O zaman; Devlet Bahçeli’nin masas?, Deniz Baykal’?n helikopteri, Genelkurmay Ba?kan? ?lker Ba?bu?’un karargah?ndaki tercihli listeye girip ba?bakan?n uça??na laf etmeyin, ederseniz komik olursunuz.

Gelin, kayna?? hangi kurum veya ?ah?s olursa olsun her türlü akreditasyona ve tercihli listeye ortak tav?r koyal?m.

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri