forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrul_ozkokErtu?rul Özkök Hürriyet'te Genel Yay?n Yönetmeni olarak yazd??? son yaz?s?nda 20 y?lda ald??? dersleri yazm??...
 

20 y?lda kimden ne ö?rendim


BUGÜN genel yay?n yönetmeni olarak son yaz?m? yaz?yorum.

Dün 11’inci kattaki odamda oturup geriye gittim.


Gazetecilik ve genel yay?n yönetmenli?i görevinde kimden ne ö?rendim.

m DOLDURU?A GELMEME DERS?

22 Mart 1990 günü Hürriyet künyesinde ad?m genel yay?n yönetmeni olarak ç?kt???nda, beni bekleyen ilk tehlikeyi de ö?rendim.

??im bitmi? ç?k?yordum. Gazetenin kap?s?nda foto?raf editörlü?ü yapan arkada??m?z duruyordu. “Taksim taraf?na gidiyorsan seni b?rakay?m” dedim.

Oraya gidiyormu?. Yolda bana ?unu söyledi:

“Ertu?rul Bey, çok üzüldük, siz gidiyormu?sunuz, yerinize Güneri Civao?lu geliyormu?.”

Dakika bir, ders bir:

Dolduru?a gelme.

m GYY G?B? DURMA DERS?

Birçok defalar yazd?m. Biz gazetecilerin en iyi sendika ba?kan? Güneri Civao?lu’dur.

Hepimize, gazetecilerin iyi ya?ayabilece?ini ö?reten en iyi rol modelimiz odur ve henüz kimse onu geçemedi.

Genel yay?n yönetmeni gibi durmay? ondan ö?rendim.

TABU YIKMA DERS?

Banko Turgut Özal’dan ö?rendim. Yerle?ik tutumlar? sorgulama, sarsma, cüretkâr olma dersini ondan ald?m.

??MD?K? ZAMAN DERS?

Ankara temsilcili?im s?ras?nda biri bana, “Hürriyet’in mi yoksa Cumhuriyet’in mi Ankara temsilcisi olmay? isterdin” diye sordu.

Hiç dü?ünmeden “Cumhuriyet’in” cevab?n? verirdim.

Yak?n çevremdeki herkes o günlerde Cumhuriyet okuyordu.

Bilinçalt?m, kendime en büyük rakibin Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Yalç?n Do?an oldu?unu söylüyordu.

“Gidiyor, geliyor” gibi ?imdiki zaman kipiyle yaz? yazmay?, onu taklit ederek ö?rendim.

HAYATA AÇILMA DERS?

Hiç ?üphesiz, ku?a??m?n bütün gazetecileri gibi, hayat?n bütün renklerini ya?amay? ve ya?ad?klar?n? yazmay?, en önemlisi de bunlar?, klasik gazetecileri çatlatacak ?ekilde en cüretkâr ?ekilde yazmay? H?ncal Uluç’tan ö?rendim.

Türk bas?n?na renk getiren herkeste onun etkisi vard?r.

SORU SORMA DERS?

Gazetecilikte en önemli ?eylerden biri en cüretkâr sorular? sorabilmektir.

Soru sormay? Ay?e Arman’dan ö?rendim.

Daha do?rusu, en heyecan verici bilgileri ortaya ç?karan tekni?i.

Yani, en çocukça sorular?, en çocukça ifadelerle sormay? ondan ö?rendim.

PUZZLE KURMA DERS?

Herkesin gözü önünde bulunan, ba?ka gazetelerde, dergilerde ç?km?? unsurlar? birle?tirip, bunlardan bir senaryo ç?karmay? Yank? Dergisi’nde çal???rken Mehmet Ali K??lal?’dan ö?rendim.

GELENEK KURMA DERS?

Her ?eyi k?r?p dökmeye mütemayil bir devrimperver olarak, gazetecilikte gelene?in de ne kadar önemli oldu?unu Oktay Ek?i’den ö?rendim. Bunun staj?n? da onunla ili?kilerimde yapt?m.

GELENEK KIRMA DERS?

?çimde zaten vard? ama içimdeki o mücevheri Serdar Turgut ç?kard?.

O dersi de ondan ald?m.

GAZETE YAPMA DERS?

18 y?l boyunca mükemmel bir gazeteci ile çal??t?m.

Sayfalar?n haz?rlanmas?, gazetenin formatlar?n?n de?i?tirilmesi, magazinin harika bir büyücülükle i?lenmesini Fikret Ercan’dan ö?rendim.

DAYAK YEME DERS?

Hürriyet’in genel yay?n yönetmeni hep dayakl?k bir insan olmu?tur.

Benim gibi biraz da fazla cüretkâr olup, haddinizi a?maya çal???rsan?z, size gönüllü dayak atacak çok hocan?z olur.

Ben de bu dersi, say?s?z meslekta??mdan fazlas?yla ald?m.

ÖFKEYLE KALKMAMA DERS?

Dolduru?un spor haline geldi?i bir meslekte, ?smet ?nönü gibi 24 saat beklemeyi, “Ama bak, olay?n bir de bu taraf? var” diyerek, en tehlikeli psikolojik an? savu?turmay? Do?an H?zlan’dan ö?rendim.

Bir de zarafeti.

AYRINTIYA D?KKAT DERS?

Bu konuda çok ?ansl?yd?m, mükemmel bir hocam vard?. Haberde ayr?nt?y?, kelimelerin anlam?n? Sedat Ergin’den ö?rendim.

GERÇEKTEN KAÇMAMA DERS?

En aleyhime durumlarda bile gerçekten kaçmamay?, mücadele etmeyi, ba?ar?n?n sürdürülmesi için onu her gün yeniden hak etmek gerekti?ini Ayd?n Do?an’dan ö?rendim.

PAZARLAMA DERS?

Gazetenin bir ürün oldu?unu ve  bu ürünün mutlaka iyi pazarlanmas? gerekti?ini, Zafer Mutlu’dan...

TEVAZU DERS?

20 y?ll?k görev sürem boyunca bir kere dahi “Ben Hürriyet Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök’ün e?iyim” demeyen Tansu’dan.

?DARE ETME DERS?

Peki bugün Hürriyet’in y?lba?? ekinde gördü?ünüz Hokkabaz afi?indeki gibi, “Türkiye yönetilmez, idare edilir” dersini kimden ö?rendim? Tabii ki çok sevdi?im, Dokuzuncu Cumhurba?kan? Süleyman Demirel’den.

Ama itiraf edeyim ki, ald???m en kuvvetli ders buydu ve bende de baya?? istidat varm??.    

* * *

Sevgili okurlar?m.

Ben biraz maymunumdur.

Hiç çekinmem, gocunmam, iyi ?eyi çok iyi taklit ederim.

Bunlar? bana ö?reten herkese ?ükran borcum var.

Hepinize iyi, mutlu, sa?l?kl?, e?lenceli bir y?l diliyorum.

Ne yaz?k ki karalar basm?? bir ülkemiz var.

Tek çare, kendi kendimize e?lence yaratmak.

Ben bu y?l bunu bol bol yarataca??m.

Sizleri de bu e?lenceye davet edece?im.
 
HÜRR?YET

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri