forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Mehmet Barlas
mehmet_barlasMEHMET BARLAS

?u anda Türk medyas?n?n gündemindeki öncelikli u?ra? Türk medyas?nda bundan sonra ne olaca??n? anlamaya çal??makt?r. Medyada ba?ar?s?z olanlar?n bunu kabullenip ba?ar?s?zl?klar?n?n tahlilini yapmalar?, Türk medyas?n?n gelece?indeki ba?ar?s?zl?klar? azaltabilir.
 

Buna kar?? ba?ar?s?z olduklar? halde bunu görmezden gelip, mesle?in bundan sonras?na dönük baba nasihatleri verenlerin varl???, meslekteki gençlerin kafalar?n? kar??t?r?r.
"Ba?ar?s?zl?k" bu tür davran??lar yüzünden "Ba?ar?" zannedilebilir.
Sözünü etti?imiz durumlara iki örne?i gazetelerde yay?nlanan bir söyle?iden ve bir yaz?dan verebiliriz.
Star gazetesinde Fadime Özkan'?n söyle?i yapt??? Dinç Bilgin, ba?ar?s?zl???n?n nedenlerini ve bundaki sorumlulu?unu büyük bir aç?k yüreklilikle ve cesaretle itiraf ediyordu.
Bilgin'in özele?tirilerinden baz? cümleleri aktaray?m:
- Kolay kabul etmeyecekler ama eski dünya geri gelmeyecek. Bunu zaman?nda 4, 5 gazetesi, 40 dergisi, bir televizyonu olan, bir zamanlar?n Dinç Efendisi söylüyor. 28 ?ubat dönemini ya?ad?m. Ne yapt???m?, ne oldu?unu biliyorum.
- O dönemde herkes ba?kas?n?n i?ini yapmaya ba?lam??t?, gazeteler hükümetleri kurup indiriyor, askerler nas?l gazete ç?kar?laca??n? tarif ediyor -gerçi hâlâ ediyorlar ama-, yarg? kendisini yasaman?n yerine koyuyor. O dönemde pek çok yanl?? yapt?k. Bugün de sürüyor hatalar ama yine de çok iyi bir yola girdi Türkiye, çok da keyifleniyorum.

Gazeteyi hortumlamak

- Benim bir Etibank maceram oldu. Herkes banka hortumlarken ben banka için gazetemi hortumlad?m. (içini çekiyor) Sabah, atv sat?ld?, kocaman bir de?er ç?kt?
- Aktif bir hayat ho?uma gidiyordu. Bir süre sonra daha iyi ya?amaya ba?lad?m, konformist bir hayat, yatlar uçaklar... ??in asl? çok da ho?uma gitti (gülüyor) bir süre sonra uyu?tum da. Ama bunlar pi?manl?klar?m. Rahata al??mak, ba??n s?k???nca hemen bir ay Avrupa'ya tüymek, i?i asmak, yüzle?mek yerine kaçmak...
- Ba?ar?l?yken sabah temizlik görevlileriyle girerdim gazeteye halbuki. Herkesle konu?urdum. Mutluydum. Sonra insanlarla arama duvarlar ördüm. Zaten rahat ili?ki kurabilen biri de?ilim. Yapmamam gereken, üzüldü?üm ?eyler yapt?m.
Dünkü Hürriyet'te ise, geçen hafta kendisinin Genel Yay?n Yönetmenli?ini b?rakmak zorunda kald??? ve ayn? anda Do?an Grubu'nun kurucusu ve sahibi Ayd?n Do?an'?n da aktif yönetimden çekildi?i bir ortam? yok sayan Ertu?rul Özkök, inan?lmaz bir cesaretle önümüzdeki dönemde medyada neler olaca??na dair ahkâm kesiyordu.

Çok ba?ar?l? oldu galiba
Buna göre medyada "Vicdan", "Cesaret", "Birlikte ya?ama", "?nsan haklar?", "Sivillik" gibi temel de?erleri ön planda tutan yazarlar?n y?ld?zlar? parlayacakt?.
Özkök bunlar? s?ralarken, nedense kendine dönüp "Acaba benim y?ld?z?m bu temel de?erleri önemsemedi?im için mi söndü" sorusunu sormak gere?ini hissetmemi?ti.
Anla??lan o ki, görevini b?rak?rken 20 y?ld?r birlikte çal??t??? Hürriyet mensuplar?ndan ald??? övgüler, kendisini ba?ar?l? görmesine neden olmu?tu.
Bu nedenle de dünü bir kenara itip yar?na dönük ö?ütlerle mesle?e ???k tutabilece?ine karar vermi?ti.
Hürriyet'in yazar kadrosundaki Rahmi Turan, Yalç?n Do?an, Sedat Ergin, Mehmet Y?lmaz gibi de?erli isimler de Do?an Grubu'nun eski genel yay?n yönetmenleridir.
Onlar mesle?in gelece?ine ???k saçmak yerine, art?k yazarl?k yapmay? ye? tutarlarken, Özkök'ün hâlâ kendisini dünde ya?ar sanmas?, dilerim geçicidir.
Ayn? grupta 15 y?ld?r genel yay?n yönetmeni olan ve tiraj rekorlar? k?ran Posta'n?n R?fat Ababay'? bile mesle?e dönük y?ld?z da??t?m? yapmazken, bu aymazl?k acaba nedendir?
Dinç Bilgin'in cesaretle k?nad??? 28 ?ubat ay?plar?ndaki katk?s?n? dü?ünseydi, acaba meslekte kimlerin parlayaca??n? listelemek gibi bir saçmal??a yeltenir miydi?
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri