forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

atilgan_bayarATILGAN BAYAR /

U?ur Mumcu-Abdi ?pekçi gazetecili?ine kar?? sit-com gazetecili?ini üretti?ini gururla duyurmu?tu Ertu?rul Özkök. Ve fakat, o da ne!

?imdi, Yay?n Yönetmenli?i'nden 'yedek kulübesi'ne çekildi?i zaman y?ld?z?n?n parlayaca??n? söyledi?i gazetecilere bak?n:

Nuray Mert, Kadri Gürsel, Sedat Ergin, Ru?en Çak?r, Nazl? Il?cak ve Ahmet Hakan... Ahmet Hakan, zevahiri kurtarma kotas?ndan listede...
Gelece?i parlak bir tane daha sit-com gazetecisi yok mu yahu?

Bu aç?klamay? sit-com gazetecili?inin (?imdilik) çökü?ünün itiraf? diye de okuyabiliriz.

Ertu?rul Özkök kenara çekildi ve politik tutumlar?n? tart??abilece?imiz ama ciddiyetlerinden ?üphe etmeyece?imiz sit-com d??? yazarlara yol açmak zorunda kald?.
Zaten Melih A??k'tan Hasan Pulur'a kadar bütün nomenklatura'n?n da sit-com gazetecileri a?a??lad???n? biliyoruz. Onlar kendi konumlar?n? sa?lama almak için, gösteriye tahammül ettiler.

Bitpazar?na nur ya?d?rmak imkans?za yak?n oldu?u için, Ertu?rul Özkök zihninde yeni bir tak?m yaratt?... Kendince Cumhuriyetçi ve yenilikçi oldu?unu dü?ündü?ü isimleri kendi tak?m? olarak sunuyor...

Ama  zamanlamada maalesef bir tuhafl?k var. Adama sormazlar m?, sen U?ur Mumcu-Abdi ?pekçi gazetecili?inin bitti?ini ilan edip sit-com'cular? parlatmaya çal???rken aniden bir ayd?nlanmaya m? u?rad?n diye?

Sorarlar. Ve belki de, hem Türk medyas?na, hem de Türk siyaset ve dü?üncesine yapt??? büyük kötülük böylece de?ifre olabilir. Amiral Gemisi'nin kaptan?, sit-com'cular? parlat?p, U?ur Mumcu-Abdi ?pekçi gazetecili?inin önünü t?kamasa, büyük ihtimalle bamba?ka bir medya ve siyaset manzaras?yla kar?? kar??ya olacakt?k.

Medyadaki Cumhuriyetçi, laik, ça?da? blok Hasan Pulur-Melih A??k-Hakk? Devrim kalibresine hapsolmayacak; daha demokratikle?ecek, daha aç?lacak, daha fazla popülerle?ecekti. Türkiye'nin yenile?me sürecine; diyalog yetene?i geli?kin, 'Kurucu Felsefe'yi yeniden üretmeye çal??an' Cumhuriyetçiler de kat?lm?? olacak ve bir dizi endi?e çoktan teminatland?r?lm?? bulunacakt?.

?imdi, (Nazl? Il?cak ve Ahmet Hakan'? tart??man?n d???nda tutmak istiyorum) Nuray Mert, Kadri Gürsel, Sedat Ergin ve Ru?en Çak?r'?n Özkök taraf?ndan bir çuval incir berbat edildikten sonra sahaya sürülüyor gibi yap?lmas?nda onlara yönelik bir haks?zl?k da oldu?unu dü?ünüyorum.

Özellikle Nuray Mert'in ve Sedat Ergin'in kimlik ve ki?iliklerinde belirginle?mi? Cumhuriyetçi ve demokrat nitelikler, böyle bir ba?lam içinde ve Ertu?rul Özkök taraf?ndan sunuldu?u zaman onlar?n Do?an Grubu'nun (ve Ertu?rul Özkök'ün) sava?ç?lar? gibi alg?lanmas?na yol aç?yor.

Oysa Ertu?rul Özkök, Cumhuriyetçileri savundu?u için de?il... Samimi ve yenilikçi Cumhuriyetçilerin önünü zaman?nda açmay?p, onlar? sit-com'da bo?du?u için medyadaki çökü?ü ya??yoruz.

Ru?en Çak?r, 'Ertu?rul Özkök'ün benim ismimi anmas? mesle?im aç?s?ndan iyi bir referans de?il' diyor. Nuray Mert'in de Sedat Ergin'in de bu tuhaf zamanlama ve prezantasyon biçimiyle içerik ve entelektüel i?levlerini kaybetme tehlikesi bulunuyor.

?ktidara yönelik 'daha fazla demokrasi' taleplerini sürdürürken, ayn? talebi yan?na bir de yenile?meyi ekleyerek Cumhuriyetçi kamuoyuna ve elbette içinde bulunduklar? gruba da  ayn? zamanda yöneltmeleri gerekmiyor mu?

Özellikle, her kesimle konu?abilme yetene?i bulunan Nuray Mert gibi bir akademisyenin önünde böyle zorlu bir entelektüel imtihan oldu?unu dü?ünüyorum.
S?k??an taraf?n yan?nda bulunmak bir vicdani tutum gibi görünebilir ama katiyen çözüme yönelik bir entelektüel katk? de?il.

Bu tart??man?n sonunda medya düzeni normalle?ecek; siyasal görü?leri ne olursa olsun gazeteci ve yazarlar birbirleriyle tart??arak Türkiye Cumhuriyeti'ni ihyaya katk?da bulunabilecekler mi? Buna ili?kin bir zemin sa?lanabilecek mi?

Yoksa, yine entelektüeller ve gerçek gazeteciler ihtiyaç halinde tekrar kullan?lmak üzere marja s?k??t?r?l?p, meydan sit-com'culara m? iade edilecek? Soru bu.
Cumhuriyetçiler ve muhafazakarlar?n sa?lam bir demokratik vasatta birbirlerini zenginle?tirerek tart??amamas? sit-com'cu siyaset ve medya elitinin gizli iktidar?na yol aç?yor. Tan?d???m kadar?yla, Nuray Mert'in ve Sadat Ergin'in de taraflarca zorland?klar?, hakikatte taraflar?n de aleyhine olan bu basit format?n parças? olabileceklerine ihtimal vermiyorum.

Cesur bir entelektüel s?çrama bekleyerek; ilgiyle izliyorum...DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri