forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

leyla_ipekciLEYLA ?PEKÇ? /

Tam da bunu istiyorsunuz de?il mi; siz sivil dikta ç??l?klar? atanlar, tam da bunu... 30 y?l daha geçsin, Hrant’? katleden derin yap? zamana??m?ndan yarg?lanamaz hale gelsin.

“Üç be? macerac? çocu?un i?i” dedi?iniz bu karanl?k cinayet, t?pk? A?ca cinayeti gibi zaman içinde kendi magazinini olu?tursun, me?ruiyetini üretsin. Kafalar?m?z? daha defalarca buland?rs?n.

Ergenekon ve Susurluk’ta aç??a ç?kan çok ama çok kanl? ili?kiler hakk?nda bazen tek kelime etmeyecek ama her zaman yarg? zaaflar?na kilitleyeceksiniz ülkenin kaderini. Yalan ve çarp?t?lm?? gazete haberlerinin kupürlerinden olu?turulan hukuk d??? parti kapatma davas?n? ciddiye alacak, Dink aleyhine hiçbir hukuki temeli bulunmayan davalar aç?lmas?na çanak tutacaks?n?z.

Üzerine kan damlam?? gazete kâ??tlar?yla örttü?ünüz sistemden hep siz nemalan?n, yaln?z sizin hedef ?a??rtmalar?n?z me?ru olsun, siz bölü?ün bütün zenginli?i, kâr?... ?pekçiler, Mumcular, Dinkler daima feda edilsin. Montajlanm?? haberinizle Ahmet Kaya gurbette kahr?ndan ölsün. Kürt gençler J?TEM’in kuyular?nda yitip gitsin. Yeter ki makul ço?unlu?u daima “411 el kaosa kalkt?” veya “Türkiye’nin 11 Eylül’ü” man?etleriyle oyalay?n.

Yirmi y?l önce Kürt meselesini çözmeye ad?m atan Özal için “sivil diktatör” diyen Baykal’la yapt???n?z röportaj gazetenizin man?etindeydi. Ama A?ca’n?n askerî cezaevinden kaç?r?lmas?na “devlet operasyonuydu” diyen Türke?’le konu?mad?n?z.

Kafes Eylem Plan?’nda Dink cinayetinden “operasyon” olarak söz edilmesini de kolayca unutturdunuz bugün. Suikastlar?, toprak alt?nda bulunan bombalar?, cinayet krokilerini müstehzi bir s?r?t??la, ‘do?ru de?ildir, bu tek parti diktas?d?r’ imas?yla yorumlad?n?z hep...

En kanl? operasyonlar? suland?rd?n?z en kibar imalar?n?zla...

Sivil vesayet sizdeydi bugüne dek. Ve ilelebet sizde kals?n... Ne kanl? çeteler umurunuzda sizin, ne de adalet, hakkaniyet.

***

Örgütlü
suçun profesyonel bir parças? olmak neye tekabül ediyor; otuz y?ld?r ö?rendik art?k: Birileri belgelerin hepsini y?rt?p yok etse, yaksa da, ya?an?lanlar ortada.

Hrant Dink’in Türklü?e hakaret etti?i en çok sizin imal? yaz?lar?n?zla bilinçalt?m?za yerle?ti. En elit, en e?itimli okurlar?n?z ‘ama Hrant da öyle demeseymi? ke?ke’ deyip durdu o kanl? 19 Ocak’tan sonra...

Darbelere giden süreçte, ‘ortam olgunla?t?rmak’ için yap?lanlar? unutturmak ad?na suçlular? mazur gösterdiniz. Pamuk ve Dink için vatana ihanet ettikleri gibi gerekçelerle suç duyurusunda bulunan avukatlar sayg?n birer söylem sergilercesine sizin mecralar?n?zda boy gösterdi. Suçu sorgulayanlar? ise canl? yay?nlarda –hep o müstehzi s?r?t??la- yanda? ilan ettiniz.

Dink cinayetinden sonra, devletin üst kademelerine yakla??ld?kça davan?n seyrinin yava?lamas? gibi, otuz y?l önce de, dönemin ?çi?leri Bakan? Fehmi Güne?, sorgulamada sonuca yakla??ld??? s?rada, o zamanki ?stanbul S?k?yönetim Komutanl???’n?n sorgulamay? keserek A?ca’y? devrald???n? aç?klam??t?.

***

?pekçi
cinayetinde de Dink cinayetinde de önceden istihbarat al?nd??? halde, ikisi de öldürüldü. A?ca’n?n Derin ?li?kileri kitab?n?n yazar? gazeteci Belma Akçura defalarca söyledi, yazd?.

“?pekçi davas?n?n tetikçileriyle, A?ca, ?ener, Çelik gibi adamlarla 30 y?l?m?z geçti” diyordu dünkü Taraf’a verdi?i röportajda: “Hrant’?n tetikçilerini, Hayal, Tuncel, Samast gibi adamlar? yazarak bir 30 y?l daha geçirece?imiz garantidir.”

Faili meçhulleriyle, Türk bayraklar?na sar?lm?? gencecik askerlerin tabutlar?yla, Alevi-Sünni çat??t?rmalar?yla, sorumlular? bir türlü adalete teslim edilemeyen katliamlar?yla, bombalamalarla, suikastlarla bu kemik düzenin kendi ç?kar?n?z do?rultusunda sürmesini isteyen sizler!

Bizleri susturup sindirseniz de zincire vuramazs?n?z. Çünkü ne sizin ne de sizin alternatifiniz olabilecek bir ba?ka iktidar düzeninin nemac?lar?y?z biz. Zulme ve hedef sapt?rmalara kar?? mücadele vermek bizi her türlü iktidar zincirden koruyor. Sizi de kendi vesayet düzeninizin yasalar? koruyacak. Ama tek tek bütün vicdanlarda yarg?lanacaks?n?z er geç.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri