forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

DUYDUK DUYMADIK DEMEY?N KAT?L BEN'?M...

Aktif .

ertugrul_ozkokERTU?RUL ÖZKÖK /

Önceki ak?am bir arkada??m ar?yor. Ad?n? bile bilmedi?im bir televizyon kanal?nda iki ki?i tart???yormu?.
?kisi de, güya “liberal”. kisi de, ö?retim üyesi ve kendilerini “demokrat” diye tan?ml?yorlar. Konu Hrant Dink’in öldürülmesi.


Hrant Dink’i kim öldürtmü? biliyor musunuz?

Bendeniz...

Biri diyor ki: “Ertu?rul Özkök’ün Hrant Dink’i Türk dü?man? gösteren yaz?s?n? unutmamak laz?m.”

Nerede o yaz??

Öyle bir yaz? katiyen yok ama, salla gitsin.

Öteki diyor ki: “Hürriyet, Sabiha Gökçen’in Ermeni as?ll? oldu?unu yazd?. Bu da Hrant Dink’i hedef yapt?.”

Art?k ne diyeyim.

Bana, “Özkö?k” dediler. “Darbeci” dediler. “?? takipçisi” dediler. “Ergenekoncu” dediler.

?u dediler, bu dediler, hiç cevap vermedim.

Bir “Cinayete azmettirici” dememi?lerdi, sonunda onu da dediler.

Bana bunu yapanlar?n isimlerini bile veremiyorum, çünkü eminim, yar?n ç?k?p “Bizi hedef gösteriyor” diye yaygaraya ba?layacaklar.

* * *

Hrant Dink’in öldürüldü?ü günün ertesinde ?u yaz?y? yazm???m.

AL? KEMAL’E VATAN

HA?N? DEMEM??T?M

Dün Hrant Dink’in öldürüldü?ü haberini ald???mda, dünyan?n önde gelen medya yöneticileri ile yemekteydim.

Haber yemek salonuna bomba gibi dü?tü.

Biz dünya medyas?n? yöneten bu insanlara yepyeni bir Türkiye portresi anlatmaya çal???rken, pespaye bir katil bu ülkenin k?ymetli bir evlad?n? ?ehrin orta yerinde kalle?çe katlediyordu.

Bu haberi ö?rendi?imde nedense akl?ma Trabzon’da rahibin öldürülmesi geldi.

Toplum olarak o rahibin öldürülmesine kar?? duyars?zl???m?z beni kahretmi?ti.

Bir din adam? öldürülüyor ve bunu sanki adi ve s?radan bir cinayet gibi kar??l?yoruz.

Rahibin cenazesi ?stanbul’a getirilirken, Trabzon’un ne valisi ne belediye ba?kan? ilgileniyor.

Olay? ‘meczup bir gencin tek ba??na yedi?i halt’ seviyesine indirip b?rakt?k.

Bu insanlar?n eline silah? veren iklimi kimlerin yaratt???n? hiç dü?ünmedik.

* * *

Hayat?m boyunca kimse için ‘Vatan haini’ ifadesini kullanmad?m.

Ali Kemal’e bile vatan haini demedim.

Bu kelimeyi ilk defa bir katil için kullan?yorum.

Evet bunu yapan, gerçek bir vatan hainidir.

Türkiye’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun bütün vatanda?lar?n?n dü?man?d?r.

Bu adam?, ‘provokatör’ olarak nitelemek bile yanl??.

‘Provokasyon’ bu olay?n vahametini küçültmektir.

* * *

Evet, aynen bunu yazm??t?m.

?imdi gelelim Sabiha Gökçen’in Ermeni as?ll? oldu?u haberine.

Bu haberi, Ersin Kalkan adl? arkada??m?z yapt?.

Ersin Kalkan kimdir?

Ö?renmek istiyorsan?z gidip “Agos” Gazetesi’nde çal??anlara sorun.

Haberi yaz? i?lerine sunan arkada??m?z, Necdet Açan.

O da Ergenekon davas?n?n belki de ilk ba?lama vuru?u olan “Sosyetik Fi?leme” haberini yapan arkada??m?z.

Ermenilere büyük sevgi ile bakan, ?nsan Haklar? konusunda son derece duyarl? iki insan var o haberin arkas?nda. ?kisi de Hrant Dink’in iyi arkada??d?r.

Haberin kayna?? ise bizzat Hrant Dink’ti. En çok istedi?i ?ey ise haberin Hürriyet’te yay?mlanmas?yd?.

Hrant bize “Pars Tu?lac? bu konuyu çok iyi biliyor. Onun görü?ünü de al?n” dedi?i için uzun süre onunla temas kurmaya çal??t?k.

O nedenle haber bizden önce “Agos” Gazetesi’nde yay?nland?. Haberi Hrant’?n iste?i do?rultusunda biz kulland?ktan bir gün sonra da Tu?lac? Hürriyet’e Sabiha Gökçen’in Ermeni oldu?unu aç?klad?.

Söyler misiniz, bu haberin “Hrant’? hedef göstermekle” ne alakas? var?

Hayat?m boyunca Türkiye’deki Ermeni, Rum ve Yahudi cemaatlerini savunan yaz?lar yazd?m.

Kar??la?t???m her yerde onlar?n sevgi duygular?na muhatap oldum.

Hrant Dink’i, Türkiye’yi Ermeni diasporas?na kar?? koruyan, Türkiye sevdal?s? bir insan olarak tan?d?m.

Ama bak?n ?imdi nelere muhatap oluyorum.

Ülkemizde inan?lmaz bir linç kampanyas? ba?lad?.

Üstelik bunu kendilerine demokrat diyen insanlar yap?yor.

* * *

Geçen gün AK Parti’nin sa?duyulu insanlar?ndan biri bana ?unu söyledi:

“Biz Emin Çöla?an’dan ?ikâyet ediyorduk. ?imdi bizim tarafta 10 Emin Çöla?an ç?kt?.”

Ülkemin bütün savc?lar?na sesleniyorum.

Bütün yaz?lar?m ortada.

Lütfen hakk?mda dava aç?n, yarg?lay?n.

Yoksa, art?k kendini savc?, hâkim, infaz memuru sayan vicdans?zlar?n vicdan?nda aklanmam mümkün de?il.


http://www.hurriyet.com.tr/DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri