forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

Sabah Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Erdal ?afak bu göreve geli?inin birinci y?l?n? de?erlendirdi?i yaz?s?nda Sabah'?n bir y?l içinde Türk bas?n?nda en çok özel haber yay?nlayan gazete oldu?unu yazd?...ERDAL ?AFAK'IN YAZISI

Bir y?l?n özeti

SABAH'TAN MEKTUP

Çal??ma arkada?lar?m hat?rlatmasa, akl?ma bile gelmeyecekti: Genel Yay?n Yönetmenli?i görevimde bu hafta birinci y?l?m doluyor.

Madem hat?rlatt?lar, gelene?e uyup bu bir y?l?n bilançosunu ç?karmaya çal??ay?m:

HABERC?L?K: Haberlerin do?ru, objektif, tüm unsurlar? tamam olmas?na hep özen gösterdim. Tek sütunluk haberlere bile man?etler kadar dikkat edilmesi için çaba harcad?m. Yönetimimde geçen bir y?l?n habercilik aç?s?ndan performans?n? ölçerken özellikle iki kriteri göz önünde bulunduruyorum: Özel haber ve tekzip. SABAH geçen bir y?lda Türk bas?n?nda en çok özel haber veren gazete oldu. Hatta ba?l?ca rakibimize bu alanda fark att???m?z? bile rahatl?kla iddia edebilirim. Tekzip konusuna gelince; SABAH son bir y?ldaki haberleriyle ilgili çok az tekzip yedi ve bunlar?n hiçbiri man?etlerle ilgili de?ildi.

KADRO:
Birkaç küçük rötu? hariç göreve geldi?imdeki yaz? i?leri kadrosunu koruyorum. Yani yola kimlerle ç?kt?ysam, onlarla devam ediyorum. Sevindi?im, hatta övündü?üm bir nokta daha var: SABAH geçen bir y?lda asla tenkisata gitmedi. Ekonomik krizin tavan yapt??? aylarda bile. Tam tersine; di?er medya gruplar? kadrolar?n? küçültürken SABAH takviye yapt?. Özellikle istihbarat, haber ajans? ve haber merkezi servislerimizi yeni arkada?larla güçlendirdik, Anadolu'daki bürolar?m?z? ve muhabirlerimizi art?rd?k.

T?RAJ: Türkiye'de gazetelerin toplam tiraj? hemen hiç de?i?miyor: A?a?? yukar? 4.5 milyon civar?nda. Yar?? ne yaz?k ki bu toplamdan daha fazla pay almak üstüne kurulu. O aç?dan bak?nca SABAH son bir y?lda ba?l?ca rakibiyle aras?ndaki fark? epeyce kapatt?. Önümüzdeki dönemde fark? tamamen ortadan kald?rmay? hedefleyece?iz. Ama 4.5 milyonluk toplamdaki pay?m?z? art?rmaktan çok 4.5 milyonun üstüne yeni okur kitleleri ekleyerek bunu ba?armaya çal??aca??z.

?LKELER VE ET?K: Geçen bir y?lda hem tek ilkemiz, hem de gücümüzün kayna?? "Sadece haber vermek" oldu. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Etik anlay???m?z? ise 1971 tarihli Münih Bildirgesi (Gazetecilerin haklar? ve görevlerine ili?kin Avrupa sözle?mesi) ile 1993 tarihli Avrupa Konseyi karar? (Gazetecilik eti?ine ili?kin karar) temelinde olu?turduk.

Özetle, ben geçen bir y?l?n bilançosundan memnunum. Her gün ald???m yüzlerce e-mail, okurlar?m?z?n da memnun olduklar?n? gösteriyor. Sa? olsunlar. ?kinci y?l?m?n sonunda daha yukarlardaki SABAH'? anlatmak umuduyla...

 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri