forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

Reha Muhtar Vatan'da çok önemli bir yaz? kaleme alm??. Çetin Emeç'in e?inin 20 y?l sonra ilk kez yapt??? aç?klamalar? de?erlendiren Muhtar, ?u can al?c? soruyu sormu?: Erol Simavi, Emeç suikast?ndan bir süre sonra neden Hürriyet’i apar topar sat?p, tamamen ?sviçre’ye yerle?ti?.. Muhtar'?n yaz?s?n? okuman?z? tavsiye ediyoruz...
Erol Simavi, Bilge Emeç'i neden aramad??..


Abdi Bey (?pekçi) öldükten k?sa bir süre sonra Milliyet’te çal??maya ba?lad?m...

Onun için Abdi Bey’e yeti?emedim...

Muhabir olarak çal??t???m gazete ve ajanslarda “Hangi genel yay?n müdürünü ilk s?raya koyars?n?..” deseler, hiç dü?ünmeden Çetin Emeç derim...

Hürriyet’ten gelmi?ti Milliyet’e...

Milliyet’ten gitti Hürriyet’e ve ölüme...

Pazarki VATAN’da Sanem Altan’?n Çetin Emeç’in e?i Bilge Emeç’le yapt??? inan?lmaz bir röportaj vard?...

***


Bilge Emeç, Hürriyet’in o günlerdeki sahibi Erol Simavi’nin Çetin Emeç’in öldürüldü?ü gün de dahil, 20 y?l içinde bir kez bile kendisini ve aileyi aramad???n? söylüyor...

Dü?ünün sahibi oldu?unuz gazetenin iki kez genel yay?n yönetmenli?ini yapan, birkaç ay sonra yeniden genel yay?n yönetmeni yapmay? dü?ündü?ünüz yazar?n?z, kanl? bir suikast sonucu öldürülüyor, ama siz kederli ailesini bir kez olsun aram?yorsunuz...

Al???lm?? bir durum de?il bu...

Sanem Altan’?n röportaj?na bakt???mda, bu al???lmad?k durumla ilgili çok ilginç sorular kemiriyor beynimi...

Çetin Emeç benim genel yay?n yönetmenli?imi yapm?? bir gazeteciydi...

***


Her ?ey bize aç?kland??? gibi mi, yoksa Bilge Emeç’in de sordu?u gibi, “baz? ?eylere inand?r?ld?k m? biz?..”

Bu bas?n ustas?n?n en az?ndan an?s?na sayg? u?runa beynimi kemiren sorular? sormal?y?m ?imdi:

1) Erol Simavi, niçin aradan geçen 20 y?l içinde bir kez olsun aileyi aray?p, ba?sa?l??? bile dilemedi?..

Bu normal bir davran?? m??..

2) Erol Simavi, Emeç suikast?ndan bir süre sonra neden Hürriyet’i apar topar sat?p, tamamen ?sviçre’ye yerle?ti?..

3) Simavi’nin Hürriyet’i sat???yla, Çetin Emeç suikast? aras?nda bir ba?lant? var m??..

Simavi kendisine yönelik bir sald?r? olaca??ndan m? korktu?..

4) Röportajda Cengiz Çandar’?n Semra Özal’a atfen söyledi?i olaylar neler?..

Turgut Özal’a yap?lan suikast, Çetin Emeç suikast? ve Erol Simavi’nin apar topar Hürriyet’i sat?p ?sviçre’ye gidi?i aras?nda bir ba?lant? var m??..

M?T’in Özal dönemi müste?ar? Hiram Abas’?n Çetin Emeç’i suikasttan k?sa bir süre önce, “Güzergâh?n? de?i?tir” diye uyarmas?n?n anlam? ne?..

5) Birileri biliyor muydu Çetin Emeç’e suikast düzenlenece?ini?..

Biliyorlarsa nereden biliyorlard??..

6) Kar maskeli adamlar tan?nmayacaklar?na göre, takip edip Çetin Emeç’in ?oförünü de niye öldürdüler?..

Kendi ?oförü o gün neden yoktu?..

***


Bilge Emeç bu sorular?n yan?t?n? ar?yor...

Asl?nda Türkiye’nin bu sorular?n cevab?n? aramas? ve bulmas? gerekiyor...

Öldürülen insanlar, bu toplumun en tepe noktalar?na ç?km?? insanlar...

Hürriyet’i yönetmi?ler, Milliyet’i yönetmi?ler, Cumhuriyet’te yazm??lar, Agos’u kurmu?lar, Cumhuriyet savc?s? olmu?lar, üniversitelerde kürsülerin ba??na geçmi? koskoca profesörler, edebiyatç?lar, ?airler teker teker öldürüldüler...

Bir ülke, toplumsal hiyerar?isinin en tepesine ç?kartt??? insanlar? silahlardan ve suikastlardan koruyam?yorsa, o suikastlar?n hangi nedenlerle yap?ld???n? ayd?nlatam?yorsa, o ülkede demokrasi de Cumhuriyet de do?ru düzgün i?lemez...

Birileri bize “simetrik veya asimetrik sava?” çe?itlemeleri yerine bu olaylar?n bir izah?n? yapmal?...

U?ur Mumcu’nun, Abdi ?pekçi’nin, Çetin Emeç’in ve di?erlerinin “neden öldürüldüklerini bilmek istiyorum...”

Asimetrik sava?? de?il, simetrik cevab? istiyorum!..


***NEREYE G?D?YORSUN BA?KAN, 3. GOLÜ KAÇIRACAKSIN?..

Önceki gece Manisa-Fener maç?n?n son dakikalar?nda, Manisa golü at?yor ve 2-1 oluyor...

Aziz Y?ld?r?m’?n morali bozuluyor, yerinden kalk?yor ve tribünü terk ederek, muhtemelen arkadaki salona geçmek istiyor...

Belli ki son dakikada gelen golle morali bozulmu?, yaln?z kalmak, rakip taraftar?n bak??lar?ndan kurtulmak istiyor...

O s?rada ?eref tribününde bulunan Mehmet Büker isimli arkada?, Aziz Y?ld?r?m’a güya espri yap?yor:

“Nereye gidiyorsun Ba?kan!.. 3. golümüzü kaç?racaks?n!..”

Hani “h?rt”l?k denir ya aynen öyle bir durum...

***


Bunun üzerine Aziz Y?ld?r?m sinirleniyor ve küfürü bas?yor...

Kimsenin küfürünü hakl? görmem, göstermem... Ama benim ba??ma geldi ve benim de bütün sinirlerim ters yüz oldu, onun için Aziz Y?ld?r?m’?n durumunu hissedebiliyorum...

Mehmet Büker isimli arkada?a ?unu soray?m önce:

“Arkada? sen, Aziz Y?ld?r?m’la 40 y?ll?k arkada? m?s?n da böyle bir espriyi Fenerbahçe gol yedi?inde herkesin ortas?nda ona yapma hakk?n? kendinde buluyorsun?..”

Aziz Y?ld?r?m’? televizyondan tan?yor olman, her televizyonda gördü?üne enseye parmak espri yapma hakk?n? sana verir mi?..

Yolda gidersin h?rbonun biri ba??r?r: “Rehaaa...”

Hani sanars?n ki anas? ondan önce seni do?urdu...

Dönersin bakars?n ki hiç tan?mad???n biri, pis pis sana s?r?t?yor...

***


Fenerbahçe gol yemi?...

Elbette gol yiyen tak?m?n taraftar?n?n morali bozuk olacak...

Üstelik o adam kulübün ba?kan?...

Sadece bir taraftar? olarak de?il, ta??d??? sorumluluk itibariyle bin kat daha fazla morali bozulacak...

Adam? yak?ndan tan?m?yorsun, arkada?? de?ilsin...

O ki?i bir kulübün ba?kan?...

Bu kadar empati yoksunu bir duyars?zl?k olabilir mi?..

***


?imdi birileri diyebilir ki “Amma da büyüttün, alt taraf? bir espri yapm?? adamca??z...”

E?er o adamca??z espri yap?yorsa ve e?er o adamca??z?n maças? s?k?yorsa, gitsin o espriyi “binlerce Fenerbahçeli’nin ortas?nda Fener tribününde yaps?n...”

Madem espri, orada yaps?n da görelim...

Be?ikta?’ta yöneticiyim...

Bir gün bir Ankara deplasman?ndan ma?lup gelmi?iz...

Sinirlerim nas?l ip gibi gerilmi?...

Yenilgi sonras? demeç, kameralar, sorular derken ?öyle bir rahatlayay?m diye bir yere gitmi?im, tan?d?klarla kafam? bo?altmak istiyorum...

O s?ralarda çok uzaktan tan?d???m, Aziz Y?ld?r?m’?n da dostu olan birisi geldi, herkesin ortas?nda bana “berbat” denecek bir espri yapt?...

?p gibi gerilmi? sinirlerim zaten...

Hani tan?d???m da de?il ki arkada?l??a s???n?p cevap vereyim...

Öyle bir gerildim, öyle bir cevap verdim ki, adamca??zla bir kavgal?k olmad???m?z kald?...

***


Aylarca birbirimizi gördük, konu?mad?k...

?ki üç sene sonra yava? yava? ?s?nd?k da birbirimizle gülüp dalga geçer hale gelebildik...

Bu olay? ben Aziz Y?ld?r?m’a yak?n bir Fenerbahçeli’yle ya?am??t?m...

Onun için Aziz Y?ld?r?m’?n hissettiklerini çok iyi anl?yorum...

Küfürü bilmem, ama tepkisi do?ald?r Aziz Y?ld?r?m’?n...

http://haber.gazetevatan.com


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri