forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

   AHMET KEKEÇ: Ba?bakan “sustur ?u gazetecileri” dedi?inde, hepiniz demeç kuyru?una girip, “Hadi ordan, hop dedik, sana m? soracakt?k” türünden, terbiye ve nezaket d??? tepkiler verebiliyorsunuz... Bu kadar özgürsünüz. Benzeri bir ?eyi Çevik Bir söyledi?inde, “Emredersiniz Pa?am” diyorsunuz.


AHMET KEKEÇ'?N YAZISI

Önce ‘hop dedik say?n general’ de, sonra ç?k konu?!  

Ba?bakan’a k?z?n, “Sen kö?e yazar? m? att?rmak istiyorsun?” diye sorun, ama zahmet olmazsa tarihimizdeki “at?lm?? kö?e yazarlar?n?” ve bunlar?n hangi tarihte, kimler taraf?ndan at?ld???n? da hat?rlay?verin.

Ba?bakan’a k?z?n, “Biz buna müstehak?z” filan deyin, ama zahmet olmazsa, elinde tuzluk, “28 ?ubat and?çlar?na” ko?an genel yay?n yönetmenlerini de gündeminize al?verin.

Ba?bakan’a k?z?n, bask? görmü? gazetecilerin yüksek seciyelerinden dem vurun, ama ?stiklal Mahkemeleri’nin tecziye etti?i kö?e yazarlar?n? ve gazete patronlar?n? da gözünüzün önüne getiriverin.

Naz?m Hikmet’e kim ne yapt?? Ki, ayn? zamanda bir gazetecidir.

Sabahattin Ali’nin kafas?n? odunla kim patlatt??

Kemal Tahir’e hangi ak?bet reva görüldü?

Zekeriya Sertel’e ne oldu?

Hangi ç?lg?n Türkler Arif Oruç’u nas?l y?ld?rd??

Bunlar? da bir soru?turuverin...

Ba?bakan’a k?z?n, “söz söyleme hürriyeti” filan gibi laflar?n arkas?na s???n?n, yürüyü?ler düzenleyin, bildiriler yay?nlay?n; sendikan?za, cemiyetinize, konseyinize, örgütlerinize yakas? aç?lmad?k küfürler ettirin, ama ?u sorular? da soruverin lütfen:

Ey Gazeteciler Cemiyeti, ?lhan Selçuk abimiz ?pek Çal??lar’la Ayd?n Engin’i kap?n?n önüne koydu?unda akl?n neredeydi?

Ey sendika, senin “Sultan Abdülhamit sansürünü” k?namaktan ba?ka bir ?ey elinden gelmiyor mu? “Takrir-i Sükûn Kanunu” sansürüne kar?? neden boynun k?ldan ince?

Ey Bas?n Konseyi, 28 ?ubat’?n gazeteciler k?y?m?nda neden bir itiraz cümleni hat?rlam?yoruz?

Ba?bakan’a elbette k?z?n, “gazeteci susturulamaz, bir ölür bin diriliriz, kimseye boyun e?meyiz” filan deyin,
ama netameli 28 ?ubat sürecinde kimlere boyun e?di?inizi, hangi karargâh ç?kt?lar?yla hangi “yüksek yarar?” gözetti?inizi, elinize tutu?turulan and?ç belgeleriyle kaç meslekta??n?z?n hayat?n? karartt???n?z?, kimleri “suç örgütlerine” hedef gösterdi?inizi de ar?ivden bir ç?kar?verin.

Madem üzerinizde otorite tan?m?yorsunuz...

Madem “sustur ?u gazetecileri” laf?n? izzet-i nefis meselesi yap?yorsunuz...

Madem en ilkeli, en cesur, en deli?men, en gözü kara, en gözünü budaktan sak?nmaz sizsiniz...

Bu deli?menli?inizi 28 ?ubat sürecinde gösterecektiniz.

Mehmet Ali Birand, Cengiz Çandar, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Ali Bayramo?lu, Etyen Mahçupyan, Nazl? Il?cak, Ahmet Tezcan Mustafa Erdo?an, Yalç?n Özer, Nurettin ?irin, Mehmet Barlas, Canan Barlas, Mahir Kaynak, Koray Düzgören, Abdurrahman Dilipak, Hasan Karakaya, Ahmet Kekeç susturuldu?unda, “Hop dedik say?n general” diyecektiniz...

Hiç kimse sizden böyle bir ?ey istemedi?i halde, devletten alaca??n?z ihalelerin hat?r?na, sanki böyle bir ?ey istenmi? gibi Emin Çöla?an’a kap?y? göstermeyecektiniz.

?stikbaldeki ihalelerin ak?betini dü?ünerek, irapta mahalli bile olmayan Bekir Co?kun’u tek kürekli sandala mahkûm etmeyecektiniz.

Ba?bakan’a k?z?n...

Elinizden geleni ard?n?za koymay?n...

Ben de k?z?yorum ve yapt??? aç?klamay? do?ru bulmuyorum.

Fakat, ?u fark? da görün:

Ba?bakan “sustur ?u gazetecileri” dedi?inde, hepiniz demeç kuyru?una girip, “Hadi ordan, hop dedik, sana m? soracakt?k” türünden, terbiye ve nezaket d??? tepkiler verebiliyorsunuz... Bu kadar özgürsünüz.

Benzeri bir ?eyi Çevik Bir söyledi?inde, “Emredersiniz Pa?am” diyorsunuz.

Bunu kaç kez dediniz...

Konu?turmay?n adam? sabah sabah ve gidin yat?n...

http://www.stargazete.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri