forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

SERDAR TURGUT: BU B?R SAVA?TIR VE KAN OLACAK

Aktif .

sturgutAk?am Gazetesi yazar? Serdar Turgut'tan bir medya yaz?s?. Gazeteleraras?ndaki tart??malar?de?erlendiren Turgut; "Kan akacak" diye yazd?.

SERDAR TURGUT'UN YAZISI

Bu bir sava?t?r ve kan olacak

?inde olan bizler biliyoruz diye okuyucunun da bilmek zorunlulu?u yok tabii ki ama medyada byk bir i sava? ya?an?yor. nmzdeki gnlerde btn ta?lar?n yerinden oynamas? muhtemel. Yetenekliler ile yeteneksizler aras?ndaki i sava? zaten derinden srmekteydi ama buna aniden yetenekliler grubunun iindeki i sava? da eklendi.

H?zla yakla?an ta?lar?n yerinden radikal biimde oynama zaman? geldi?inde srpriz isimlerin fena halde etkilendi?ini greceksiniz. Bunlar? ?u an isimlendirmeyece?im. nk isim verdi?imde tek tek nedenini anlatmam gerekecek. Bu abart?l? bir yk olur gazete zerine. Gerekirse ileride adlar? vererek girerim meseleye.

?imdilik sadece ?unu sylemeliyim ki; her gazete etkilenecek bu depremden. (Buna Hrriyet, SABAH, AK?AM gazeteleri de dahil. Byk ihtimalle bir tek M?LL?YET'e bir ?ey olmayabilir. nk onun yazarlar? zaten zombi gibiler ve o gazete intihar?n? tamamlamak iin kendi zombilerinin do?al biimde lmelerini bekliyor.)

?yi tan?d???n?z ve okudu?unuz birok isim ?u gnlerde paniklemi? durumda. Paniklerini de, yapmaya ba?lad?klar? yanl??lardan anlayabiliyorsunuz. Hatta ok 'Cool' sand???n?z baz?lar? da a?ka ve muazzam yanl??lar yapmaya ba?lad?lar panikten.

Belki sanc?l? bir sre ya?anacak nmzdeki gnlerde. Emin olun ki; medya ve Trkiye a?s?ndan ok daha gzel olacak. Bu yakla?t???n? grd?m depremden ben de hayli etkilenecek olmama ra?men srecin sonu itibar?yla iyi olaca??n? sylemekten ekinmem.
Bugn yaz?ya ba?lad?m ama bitirebilece?imden ku?kuluyum. nk tm gazetelerdeki k?e yazarlar?na bir gz atm?? durumday?m.
?nsan bir dizi 'O kadar manas?z anlams?z ve hi sylenmese de olurdu' dedirten yaz?y? okumak zorunda kald?ktan sonra, yazar?n i?inin, yaz?s?nda farkl? bak?? a?lar? sunma veya bilgi verme veya bunlar?n hibirisi olam?yorsa da en az?ndan okuyucuyu e?lendirmek olmas? gerekti?ini d?nen bir yazar?n iinde yaz? yazmak arzusu hi kalm?yor.
Ama zorlayaca??m kendimi, bunlara teslim olmayaca??m. Biz bir sava?tay?z, onlar da d?man?m benim ve mutlaka kan olacak. Onlara inat yazaca??m.
Bu sat?rlar? kaleme al?rken televizyonda, bir Milliyet yazar? olan R?za Trmen'in yaz?s? okunuyordu. Sedat Ergin'in en byk gnahlar?ndan bir tanesi olan bu yazar, Heidegger'i bile k?skand?rabilecek kadar a?dal? ve uzun cmlelerle anlat?yor derdini. (Derdi de ne, belli de?il.)
Televizyondaki spiker, canl? yay?nda adam?n yaz?s?n?n tmn okumak gibi bir intihar giri?iminde bulundu. Bir k?e yaz?s?n?n okunmas? yakla??k 10 dakika srebilir mi? Adam?n yaz?s?n?n uzunlu?u bazen M?LL?YET'in ba?yaz?s? olarak birinci sayfadan verilen yaz?n?n uzunlu?unu bile a?m??t? ki; bu kendi ba??na bir dnya rekoru olmal?yd?.
Sonra bunlar? d?nrken i sava?taki grevleri medyada d?ncenin seviyesini d?rmek ve genelde yazarlar? aptalla?t?rmak olan bir buuk insan?n, NTV'de sunduklar? 'Yaz? ??leri' program? ba?lad? ve benim bir sredir k?e yazarlar? hakk?nda olu?turmaya al??t???m yeni tezimi do?rulama imkan?m oldu.

YETENEKS?Z YAZARLAR, SAHTE D?? DOKTORUNA BENZER

Mutlaka bir ara denk gelmi?inizdir, televizyon reklamlar?nda di? macunu reklamlar?nda oynayan baz? szde di? doktorlar? var. Medyadaki ciddi ve a??r k?e yazarlar?n?n bu szde di? doktorlar?na ok benzediklerini d?nyorum.
O reklamlar genelde ?yle oluyor: ?nsanlar rutin, normal ya?amlar?n? mutlu bir ?ekilde srdrrken birden hayatlar?na katiyen davet etmedikleri ve var olmas?n? istemedikleri bir adet di? doktoru mdahale ediyor.
Gazetelerde ciddi yazar diye yazd?r?lmaya ba?lanan baz? insanlar da aynen bu durumda i?te.
Haklar?nda hibir fikre sahip olmayan ve onlardan da fikir talep etmeyen insanlara ?srarla fikirler falan sunuyorlar.
Sonra di? doktoru insanlara hi d?nmeye gerek duymad?klar? lzumsuz bir soru soruyor. rne?in; 'Di? etlerinizdeki bakterilerin fark?nda m?s?n?z' deyiveriyor. ?nsanlar 'Hoppala, nereden ?kt? bu sorun da, al ba??na bela' diyor. Aynen a?klanmas? zor nedenlerden dolay? o gn bir konuya takm?? ve stelik bunu yazmaya al??an k?e yazarlar?na da 'Hoppala neden z?rval?yor btn bunlar?' dedikleri gibi.
Di? doktoru soruyu ortaya att?ktan sonra laf? lzumsuz uzatan ciddi k?e yazarlar? gibi birtak?m lzumsuz i?lemler yap?yor reklamda. ?nsan?n a?z?n?n iindeki bakterileri filan lyor hatta insanlara bu bakterleri onlar istemedi?i halde gsteriyor.
Yazar da nemi olmayan ve hi de nemsenmeyecek fikirlerini byk ciddiyetle yazmay? srdryor.
Btn bu sanc?l? ve gereksiz sre sonunda yaz?s?n? sanc?l? ve laf? uzatarak yazan k?e yazar?n?n yapt??? gibi laf? tamamen banal ve zaten herkesin ba?tan bildi?i 'zm' nerisi ile bitiriveriyor di? doktoru. 'Di? macunu kullan?n ve di?inizi f?ralay?n' filan diyor. Bunun yaz?daki muadili ise 'Sorunlar?m?z?n temelinde sosyal ve ekonomik politika olu?turulmam?? olmas?d?r' gibi temelde tamamen anlams?z olan bir fikir yaz?s? biti?idir veya ayn? yeteneksiz yazarlar yaz?lar?n? 'Avrupa Birli?i normlar?ndan uzakla??ld??? iin Trkiye sorunlar?n? sanc?l? ya??yor' trnde bir anlams?zl?k ile de bitirebilirler.
Gryorsunuz televizyon reklamlar?ndaki di? doktorlar? ile ciddi, a??r k?e yazarlar? aras?nda arp?c? benzerlikler var.

YAZININ TAMAMI ??N TIKLAYIN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri