forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

Alper Grm?Bence k?e yazarl???m?zda tutars?zl?k en az vasatl?k kadar nemli bir problemdir ve do?rusu, onu telaffuz eder etmez de akl?ma ilk gelen isimlerden biri Serdar Turgut olmaktad?r.

ALPER GRM?'N TARAF'TAK? YAZISI

Medyada vasatl??a sava? aan yazar?n tutarl?l?k sorunu...

Ak?am gazetesi yazar? Serdar Turgut, medyadaki vasat k?e yazarlar? ele?tirilerini yak?nda isimlendirmeye ba?layaca??n? duyurdu. Bu yaz? yay?mland???nda szn yerine getirmeye ba?lam?? bile olabilir... K?e yazarl???m?zda vasatl???n ciddi bir problem oldu?una ben de inan?yorum, fakat bu problem zerine yaz? yazmaya soyunan bir ki?inin bagaj?n?n ba?ka ciddi problemlerle ykl olmamas? gerekir.

Bence k?e yazarl???m?zda tutars?zl?k en az vasatl?k kadar nemli bir problemdir ve do?rusu, onu telaffuz eder etmez de akl?ma ilk gelen isimlerden biri Serdar Turgut olmaktad?r.

?ki ay kadar nce Yeni Aktel dergisine yazd???m Serdar Turgut portresine Trkiyenin en ?ahane bireyi ba?l???n? koyarken, mit K?van?n taa 2000de Medyakronik dneminde Turgutu anlat?rken ba?vurdu?u bir birey tarifinden yararlanm??t?m. ?yleydi mitin tan?m?:

Kendi d???ndaki hibir ?eye kar?? sorumlulu?u bulunmayan, herhangi bir de?ere tbi olmayan, tutarl? olmas? gerekmeyen, tek referans? kendi keyif, niyet veya ?kar? olan, bunlar? da can? istedi?inde de?i?tirebilen, ?ahane birey...

miti k?zd?ran ?ey, Serdar Turgutun Avustralya yerlileri Aborjinlerin varl?klar?n? gnmzde de srdrebilmelerinin s?rr?n? skmeye al??t??? yaz?s?yd?:

O kadar vah?i ortamda varolabilmelerinin tek yolu, srekli daha da byk bir irkinli?e do?ru evrilmeleriydi. Evrile evrile yle bir noktaya geldiler ki, ormandaki en vah?i ve ac?mas?z hayvan bile bu insanlar? grd? anda onlara ac?yor ve yemekten vazgeiyor.

mite gre Serdar Turgut tipik bir ?ahane bireydi:

Tebrikler Serdar Turgut, teki Trkiye tart??mas?yla insanlara vicdan, ahlk gibi kavramlar?n nemini hat?rlatt?n, ama hemen ard?ndan nedense btn bunlar? ciddiye almamam?z gerekti?ini anlat?yorsun.

Serdar Turgutu y?llard?r izliyorum ve her y?l mit K?vana biraz daha hak veriyorum. Neden srekli olarak bir utan br uca savrulan ?eyler syledi?inin zerinde ok d?ndm, sonuta ya?am tarz?n? ve kendi ihtiyalar?n? her ?eyin nne koyan biri olarak yapt??? her analizin kendi korkular?n?, iyimserliklerini, fkelerini yans?tt???na karar verdim. Belli bir anda kime, hangi gruba fkeliyse yaz?lar?yla bir sre onlar? ha?l?yor; daha sonra fkesi yn de?i?tirdi?inde yaz?lar?n?n yn de tamamen de?i?ebiliyor.


Serdar Turgutun Beyaz Trkleri...


Sylediklerimi, portresini yazarken ba?vurdu?um birka kar??la?t?rmal? rnekle temellendirmeye al??ay?m...

Portresini yazd???m s?ralarda (nisan ba??) bir zamanlar hayat tarzlar? be? duyular?yla s?n?rl?, d?nce aramay?n diye hakaret etti?i Beyaz Trkleri lkenin belkemi?i sayma dnemindeydi... Mesela 27 Mart 2009da liberal fa?istlere hitaben Cumhuriyeti ve Atatrk seviyorum, var m? buna bir diyece?iniz? ba?l???n? koydu?u k?esinde Cumhuriyeti ve Atatrk sevenleri ?yle tarif etmi?ti:

Biz Atatrkn kurdu?u modern lkede ya?amak isteyen, dzgn ocuklar yeti?tirmekten daha byk arzusu bulunmayan ve tercih etti?imiz hayat tarz?n? ya?arken kimsenin de tercihlerine kar??mamak gerekti?ini bilecek kadar aile terbiyesi olan insanlar?z.

Oysa, kimsenin tercihlerine kar??mazlar dedi?i bu insanlar?, ok de?il 15 ay nce bak?n nas?l anlat?yordu (4 Ocak 2008 tarihli Beyaz Trkler yaz?s?ndan):

Soyutlama yaparak d?nmeye al???k olmad?klar? halde, kendilerini kurnaz olarak tan?mlad?klar?ndan, life stylelar?n? tehdit alt?nda grdklerinden (bu life style ise sadece be? duyu zerine kurulmu?tur. ?inde ?renmek ve d?nmekle alakal? faaliyet katiyen yoktur) gya araya o laf? s?k??t?r?p AKPyi uyaracaklar?n? san?yorlar. (...) Y?llar boyunca bu insanlar be? duyular?n? tatmin etmek iin doyas?ya ya?ar, dnya umurlar?nda de?ilken, ba?ka baz? insanlar farkl?l?klara sayg? bekliyorlard?. D?nmeye, soyutlama yapmaya al???k olmad?klar?ndan bu sayg?y? veremediler. Sadece bugn ne yeriz, ne ieriz, kiminle yatar?z? d?nmekle yetindiler.

?imdi de bugnlere gelelim... Serdar Turgut Trkn Saylan?n ard?ndan yryenler iin bak?n ne diyor:

Cenazeyi laik Trkiyenin bir gsterisi haline dn?trenler, Trkan Han?m?n arkada?lar?, cenazeye zel ilgi gsteren TSK ve Deniz Baykal, laikli?e makul bir yeni tan?m getirmenin, diyalo?un ve Trkiyenin nn ama imkn?n? kapad?klar?n? grmyorlar maalesef. Gzel ya?am?? ve gzel i?ler de yapm?? olan Trkan Han?m?n ya?am?n?n toplumun bir blmn tekile?tiren ve yabanc?la?t?ran bir ynnn oldu?unu da hat?rlamam?z gerekiyor. (Yaz?n?n ba?l??? da ok ?ey sylyordu asl?nda: Ya o korkun ikna odalar?na Kardelen k?zlar? sokulsayd??)

Bu trden sal?n?ml? yazarlar, esasen lkedeki a??r? kutupla?m?? politik hayat?n tad?n? ?kart?yorlar. nk bugn ak dediklerine yar?n hibir ciddi gereke gstermeksizin kara dediklerinde, evet kutuplardan biri ona veryans?n ediyor ama br taraf da maziyi hi hat?rlatmadan bu yeni fikir sahibini ba?r?na bas?veriyor. nk a??r? kutupla?m?? ortamlarda taraflar tutarl?l?k aramazlar; bizden seslerin o?almas? daha nemlidir.


Serdar Turgutun ulusalc?lar?...


Al?n mesela: Ulusalc?l?k bir hastal?kt?r (1 Nisan 2008) yaz?s?n? yazd???nda, bu ak?m?n hakikaten hastal?kl? bir ideoloji oldu?una inanan ve bunu y?llard?r savunanlardan hibir tepki gelmedi. Hi kimse kalk?p, bu yaz?n?n sahibinin Ak?am gazetesinin genel yay?n ynetmeni olarak yazarlar?na nce vatan direktifi verdi?ini de hat?rlamak istemedi:

nce vatan diyen, Trkiyenin sorunlar?na, k?rm?z? izgilerine sahip ?kan bir gazete yapmak istiyorum. Yak?nda gazetenin logosu de?i?ecek. nce vatan diyece?iz logoda. (...) nk vatan?n elden gitmekte oldu?unu d?nyorum. Bir oyun oynan?yor Trkiye ile ilgili. Bunu gstermek de amac? olacak bu gazetenin. K?e yazarlar?ndan da bunu rica ediyorum. Bu gazetede her yelpazede hayat? yazanlar var. Onlara nce vatan? n plana getirin. Sonra ne yaparsan?z yap?n, diyorum.

Biraz tutarl?l?k gzeten, biraz entelektel vicdan? olan biri, bizzat kendisinin hastal?k?n mikroplar?ndan biri oldu?unu f? eden bu sat?rlar ortadayken, kalk?p ?unlar? nas?l yazabilir:

Bu tarikattaki insanlar, aynen dnyan?n sonunun geldi?ine kendini inand?rarak ?ld?ran tarikattaki insanlar gibi Trkiyenin sonunun geldi?ine kendilerini inand?rarak ?ld?rm??lard?r. Asl?nda ?lg?n Trkler ba?lant?s? da budur. (Ulusalc?l?k bir hastal?kt?r, 1 Nisan 2008.)

?unu da unutmay?n, yazar?m?z, bu sat?rlar? yazmas?ndan y?l evvel ?u ?lg?n Trkleri gazetesinin man?etine ta??m?? ve ?yle yazm?? biridir:

Dnk man?etimizde yer verdi?imiz ?u ?lg?n Trkler ad?ndaki kitap zor ko?ullar alt?nda zveriyle taviz vermeden mcadele edip kafas?n? dik tutmay? beceren bir lkenin milyonlar taraf?ndan nas?l da zlendi?ini gstermektedir. (Bugnlerin gelece?i belliydi, 11 A?ustos 2005.)

Ben Serdar Turgutu, her siyasi me?repten k?e yazar?n?n tek bir gazetede biraraya getirilmesiyle olu?turulan kakofoniye (yay?n ynetmenleri ona o?ulculuk diyor) benzetiyorum. Fark ?urada ki, o bunu tek ba??na yap?yor. Ve problem ?urada ki, kimse bunu dert etmiyor, adam ne d?nyorsa, ne hissediyorsa onu yaz?yor, ne var bunda diyor... Kakofoniye nas?l o?ulculuk diyorlarsa, tutars?zl??a da samimiyet diyorlar...

http://www.taraf.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri