forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

FAT?H ALTIYLI ERGUN BABAHAN'IN ?DD?ALARINA CEVAP VERD?

Aktif .

fatihaltayl?Ergun Babahan'?n Taraf Gazetesi'ne verdi?i söyle?i Fatih Altay Altayl?'y? çok k?zd?rm??. Sabah'ta birlikte çal??t??? Ergun Babahan'a çok sert sözler sarfeden Altayl? bak?n neler yazm??...


Çekilmeyen sifonun sonuçlar?

BU yaz? için hepinizden özür dilerim.
Ama bazen böyle yazmak zaruri hale geliyor.
De?erli okurlar, ben hayat?mda çok ?erefsiz gördüm. Haysiyetini ayaklar alt?na alan çok insan gördüm. Onu bunu yalamaktan a?z? kokan çok insan gördüm.
Ama böylesini hiç görmedim.
Bir daha da görece?imi zannetmiyorum.
Bugün bu kö?eyi kirleten tosun, bu mesle?in, belki de insanl???n en büyük yüz karalar?ndan biridir.
Her türlü a?a??l?kl??? gördü?üm bu meslekte bile görmedi?im bir tiptir. Kendisine sufle, hatta dikte edilen yaz?lar?n alt?na okumadan imzas?n? koyup gazetedeki kö?esinde yay?nlamakta hiçbir beis görmeyen, gelene a?am gidene pa?am demekten asla çekinmeyen bu yarat?k dün bir gazeteye röportaj vermi?.
Ve benim, Tuncay Özkan'la, "Sen M?T ajan?s?n, ben M?T ajan?y?m" kavgas? yapt???m? anlatm??.
Kar??l?k vermeye lay?k türden de?il ama sükût ikrardan gelir denmesin diye yazal?m da haddini bilsin.
Behey rezil!
Benim ne oldu?um ortada da, e?er sen benim dedi?in gibi biri oldu?uma inan?yorsan niye sözde ba??nda oldu?un gazeteye gelirken "Ben bu adam? gazetemde istemem" demedin. Hadi onu sineye çektin. Haysiyetin bu kadard?, sonras?nda 1.5 y?l benim "alt?mda" çal??t?n? Neden, "Ben böyle bir adam?n alt?nda çal??mam" deyip çekip gitmedin, gidemedin?
Neden TMSF gazetemize el koydu?u zaman gelip hüngür hüngür a?lad?n?
Neden?
Madem M?T ajan? oldu?uma inan?yordun, neden istifay? bas?p gitmedin? Neden TMSF günlerinde, "Sen neredeysen ben oraday?m" diye kap?mda yatt?n? Ve neden, "Ben yar?n istifa ediyorum" dedi?imde "Ben de" deyip oradan TMSF kap?s?na ko?arak, "Fatih Altayl? yar?n istifa ediyor, onun yerine beni yay?n yönetmeni yap?n" dedin?
TMSF de?il ama Ankara'daki birileri vas?tas?yla o koltu?a oturunca neden ilk i?in, o güne kadar bütün bask? ve ricalara ra?men benim Sabah'a almad???m Nazl? Il?cak'? kö?e yazar? yapmak oldu?
Sat??tan sonra gazetenin yeni patronunun seni kap?ya koyaca??n? anlad???n zaman neden elinde listelerle Ayd?n Do?an'?n kap?s?na gidip, "Beni i?e al?n. Bu listedeki herkesi getirip Sabah'? bitireyim. Bu takunyal?larla, köylülerle çal??mak zoruma gidiyor" dedin?
Var m? bu sorulara yan?t?n?
Olamaz, biliyorum.

O GÜNLER? HATIRLAYALIM

Hadi gel biraz da geçmi?e gidelim istersen.
?ster misin rezil!
28 ?ubat?tan bahsediyorsun.
Utanmadan.
28 ?ubat?ta sen Sabah Gazetesi?ndeki yazarlar?n ?And?ç? nedeniyle kovulma tebligat?n? yaparken, dünkü röportaj?nda o dönemde sansürcülükle görevlendirildi?ini itiraf ederken, ben Hürriyet Gazetesi?ndeki kö?emde o meslekta?lar?ma, ?Sansürlendiniz. Benim kö?em sizindir. Gelin burada yaz?n? diyordum.
Aha ar?iv orada. Aha Mehmet Ali Birand hâlâ ya??yor.
Siz pusmu? otururken ben 28 ?ubat döneminde YÖK?ün bask?c? uygulamalar?na Hürriyet?teki kö?emde kar?? ç?k?yordum. Bugün hâlâ tart???lan ?katsay?? meselesine benden ba?ka tek ki?i sesini ç?karam?yordu.
Hat?rl?yor musun tosun?
Utanmaz, diyorsun ki, ?Ba?bakan Mesut Y?lmaz??n önünde sen M?T?çisin, ben
M?T?çiyim kavgas? yapt?lar?.
Rezilsin rezil!
Hayat?mda gördü?üm en büyük rezil!

KAVGANIN NEDEN?N? SEN B?LEMEZS?N
Do?ru olan tek ?ey, benim Tuncay Özkan?la Ba?bakan Mesut Y?lmaz??n önünde kavga etti?im. Ama o kavga kapal? kap?lar ard?nda de?il, 25 yay?n yönetmeninin önünde oldu.
Konu da M?T falan de?ildi.
Mesut Y?lmaz, o günlerde gündemde olan meseleleri konu?mak için yay?n yönetmenlerine bir yemek vermi?ti. Yay?n yönetmeni olmad???m halde ben de davetliydim.
Küçük beynin hat?rlamayabilir, anlatay?m da herkes duysun.
Ayd?n Do?an??n, Milliyet?i Korkmaz Yi?it?e satt??? günlerdi.
Sonra ortaya bir ses kayd? ç?kt?.
Çak?c? ile Yi?it aras?nda yap?lan bir konu?man?n band?.
Bu bant üzerine sat?? bozuldu, Türkiye?nin gündemi de?i?ti.
Kavgan?n nedeni i?te o bantt?.
O dönem milletvekili olan Fikri Sa?lar, bu band? yay?nlamas? için Kanal D Haber Yay?n Yönetmeni Tuncay Özkan?a vermi?ti. Tuncay da bu band? yay?nlamam??, götürüp Ba?bakan Mesut Y?lmaz?a dinletmi?ti.
Tuncay Özkan?la i?te bu yüzden Ba?bakan??n önünde kavga ettik.
Ben o yemekte Özkan?a, ?Sen gazeteci misin, Ba?bakan??n yard?mc?s?
m?s?n? Sana bu band? yay?nla diye verdiler, sen ko?tura ko?tura Mesut Bey?e götürdün. Bu mu gazetecilik? dedim.
Tart??ma o yüzden ç?kt?.
Olas? bir kavgay? da Mesut Y?lmaz önledi.
Mesut Y?lmaz da hayatta, orada bulunan say?s?n? hat?rlamad???m
kadar gazeteci de.
Bak Türk bas?n?n?n en derin çukurundaki adam!
Bu röportaj?n? mahkemeye veriyorum. Seninle adalet önünde hesapla?aca??z.
Benim, Oktay Ek?i gibi seni do?du?un yere kadar kovalamaya niyetim falan da yok.
Çünkü i?im gücüm var.
Do?umunda annen sifonu çekmeyi unutmu? diye, seninle daha fazla u?ra?amam.


FAT?H ALTAYLI  HABERTÜRK

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri