forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

taha_kivancTAHA KIVANÇ 

Önce bir can s?k?nt?m? payla?ay?m: Alper Görmü?'ün Mehmet Y. Y?lmaz yay?n yönetmeniyken Milliyet'te sansür uyguland???n? y?llar sonra beni de tan?k göstererek gündeme ta??mas? bugün fazla önemli görülmeyebilir.

Bizim bu 'gerçeklerin' pe?inde ko?tu?umuz dönemlerde medyada kimse burnundan k?l ald?rm?yor, "Bizde sansür olmaz" ile ba?lay?p "Yalan, yalan, yalan" ile devam eden ithamlarla kar??m?za dikiliyorlard?. Emin Çöla?an'?n yaz?lar?n?n Ertu?rul Özkök taraf?ndan sansürlendi?ini yazal? neredeyse 15 y?l oluyor. Mehmet Y?lmaz'?n sansürü bile 10 y?l? buldu, bulacak...

Konunun okura haks?zl?k anlam? ta??yan yönü ?uras?: Yaz?lar?na Özkök'ün y?llard?r sansür uygulad???n? ilk yazd???mda bana küfreden Çöla?an sonradan kendisi sansürü itiraf etti. Örnekler veren bir kitap yazarak hem de...

Uzun y?llar Sabah'ta önemli görevlerde bulunmu? ?imdinin star gazetesi yazar? Ergun Babahan önceki gün yap?lanlar? ?u basitlikte Taraf'tan Ne?e Düzel'e anlatt?: "Ben 28 ?ubat sürecinin sonuna do?ru depresyona girdim zaten. Benim o dönemde gazetede en önemli i?im, oturup bütün kö?e yaz?lar?n? okumak ve yazarlar? tek tek sansürlemekti. 28 ?ubat'taki bask?lar, bizlerde öyle tuhaf bir duygu ve ruh hali yaratm??t? ki... En ufak bir cümle bile hükümet yanl?s?, asker kar??t? gelebiliyordu bize. Ben o bölümleri yaz?lardan siliyordum."

Oysa 2001 y?l?nda "Milliyet'te be? yazar birden sansürlendi" diye yazd???m?zda baya?? önemli bir suç sergilemesiydi yapt???m?z....

Milliyet'te bir gece yar?s? be? yazar?n kö?e yaz?lar?n?n sansürlendi?i ilk kez Alper Görmü? taraf?ndan 'Medyakronik' sitesinde gündeme getirildi. ?ddiay? oradan al?p Kulis'e ta??d?m, günlerce konuyu canl? tuttum, Mehmet Y. Y?lmaz'?n bana gönderdi?i mektuplar? da yay?mlad?m.

Dosya kapand???nda Milliyet'te deve di?i gibi güçlü bilinen ünlü yazarlardan be?ine birden 'sansür' uyguland??? kesinle?mi? oldu.

??in ilginç yönü ?uydu: Milliyet'in yay?n yönetmeni bana mektup göndererek "Yaz?lar asla sansürlenmedi" diye yap?lan? inkâr ediyordu, ama ba?ta sansürlenen yaz?lar? yazanlar olmak üzere, Milliyet yaz? i?lerindeki herkes onun inkâr etti?i olay?n do?ru ve gerçek oldu?unu biliyordu. Muhtemelen patronu da biliyordu. Mehmet Y?lmaz etraf?ndaki herkesin bildi?i gerçe?i yalanlamaya kalk??abilen biri...

Ortaokul y?llar?ndan beri 'sosyalist' oldu?unu ?imdilerde söyleyen Mehmet Y?lmaz, Milliyet'in ba??na geldikten k?sa süre sonra, geçen hafta Hac? Bekta?'a defnedilen hayat? boyu 'sosyalist' kalm?? Turhan Selçuk'a kap?y? göstermi?ti...

Alper Görmü?'ün "Sansürlendiler" dedi?i be? Milliyet yazar? Hasan Cemal, Derya Sazak, Melih A??k, Meral Tamer ve Meliha Okur'du. ?ddias?na göre, 7 Haziran 2001 günlü Milliyet'te Meral Tamer ve Melih A??k'?n parçal? yaz?lar?ndan birer bölüm makaslanm??t?. Cemal, Sazak ve Okur'un ise yaz? günü oldu?u halde yaz?lar? yerlerinde yoktu. Mesut Y?lmaz'?n e?inin satt??? villay? i?liyordu yaz?s?nda Meliha Okur; di?er yazarlar ise Mesut Bey'i k?zd?ran Sadettin Tantan'? övüyordu.

?çi?leri Bakanl??? koltu?unda oturan Tantan bir gün önce görevini b?rakm??t?; protesto istifas?yd?... O gece Meclis tarihinin en uzun oturumlar?ndan birini yaparak RTÜK Yasas?'n? Milliyet'in de içinde yer ald??? medya grubunun istedi?i biçime sokacakt?. Dahas?, o medya grubu, olay?n geçti?i yaz aylar?nda MHP'yi d??ar?da b?rak?p ANAP ile DYP'yi Ecevit'in DSP'si ile bir koalisyonda bulu?turman?n altyap?s?n? haz?rlamaktayd?.

Be? yaz? böyle bir konjonktüre kurban gidiyordu i?te...

....


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri