forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

oya_baydar'Yanda?' diye adland?r?lan bas?n Tekel i?çilerini görmez, Deniz Feneri soru?turmas?n?, Almanya’da süren davay?, cemaat-tarikat dalaverelerini görmez.  'Sözde muhalif bas?n' da; da?a ta?a, göle denize gömülmü? silahlar?, patlay?c?lar?, derinlerde kotar?lm?? imha planlar?n? görmez, görmedi?i gibi örtbas etmek için de seferber olur.OYA BAYDAR'IN T24'TE YAYINLANAN YAZISI

Medya Neleri Görmez?

Do?an Ak?n’?n “Yanda? Medyan?n Gözüne de Biber Gaz? m? Kaçt?” ba?l?kl? o güzel yaz?s?n? okuyunca, dü?ündüm: Sadece yanda? medya m?, diye sordum kendi kendime?

?ster yanda?, ister muhalif olsun; kimi konularda ana ak?m ya da büyük medya do?u?tan kördür, ya da gözüne s?k s?k biber gaz? kaçar. Ana ak?m medya böyledir de çe?itli siyasal- ideolojik çevrelerin daha az tirajl?, daha az okur ve izleyicili yay?nlar?, gazeteleri, TV’leri farkl? m?d?r? Bütün haberleri görüp yans?t?rlar m?? K?rk y?ldan bu yana, yaz?l? bas?n?n okur veya yazar taraf?nda, ya da mutfa??nda yer alm?? biri olarak, “Onlar da de?ildir” dersem içerden gözlemlerime lütfen güvenin. Ama bu ayr? bir konu...

Birkaç konu, veya birkaç toplumsal kesim vard?r ki, geçici/ konjonktürel grup ç?karlar? aksini gerektirmedikçe, büyük medya orada 3 Maymun’u oynamakta birle?ir: ??çi ve emek hareketi ile bar?? konusu bunlar?n ba??nda gelir. Medya için ikisi de “c?zzzz” konulard?r. Büyük bir i?çi eylemi ya da büyük bir bar?? gösterisi¸ ancak eylem s?ras?nda olay ç?karsa, arbede olursa medyada yer bulur. O eylemin, o olay?n içindeyseniz, önce ?a??r?r, sonra isyan edersiniz; ben de oradayd?m, çok kalabal?kt?, bu iti?me kak??malar de?ildi olaya damgas?n? vuran; orada hak ve bar?? talepleri dile getiriliyordu, ne ilgisi var bu görüntülerle, diye dü?ünürsünüz.

Biber gaz?n?n yaratt??? körlük, emek ve bar?? söz konusu oldu?unda, yanda??yla kar??t?yla medyan?n müzmin hastal???d?r. Çünkü büyük medyan?n arkas?nda dev sermayeler ve onlar?n ç?karlar? vard?r; varl?k nedenleri sava?lar, çat??malar olan muktedirler vard?r. “Yanda?” medya Tekel i?çilerinin hak mücadelesini görmez, çünkü yanda?? oldu?u güç, yani AKP; emek dedin mi, i?çi dedin mi k?rm?z? görmü? bo?a refleksiyle hareket eden neo-liberal/ neo-con ak?m?n Türkiye versiyonu bir sermaye partisidir. Tekel i?çilerine kar?? müsamahas?z ve ac?mas?z olunmas?n?, eylemin mutlaka k?r?lmas?n? emreden Ankara Valisi, Emniyet Müdürü, hükümetin valisi, hükümetin emniyet müdürüdür. Her y?l 1 May?s’larda ya?ad?klar?m?z, kendi tabirleriyle “orant?s?z güç kullan?m?” da ayn? vah?i sermaye refleksinin sonucudur.

Gelelim ?imdi ana ak?m muhalif bas?na... Tekel i?çilerinin eylemleri o bas?nda da fazla bir yer almad?, ald??? kadar?yla da bir hak mücadelesi olarak de?il, AKP’yi “iyod gibi” aç??a ç?karmak ve AKP’ye vurmak için yer ald?. Yani i?çilerin hak ve ekmek mücadelesi araçsalla?t?r?ld?, kendi siyasal ç?kar ve amaçlar? için kullan?ld?  Kendimi i?çi hareketi içinde buldum bulal?, -en az k?rk y?ld?r- i?çi hareketini bast?rmak, sendikalar? sindirmek için; silah kullanmak, cinayet i?lemek dahil her yönteme ba?vurmu? olan MHP-Ülkü Ocaklar? gelene?inin ve benzerlerinin Tekel i?çilerinin eylemini destekleme görüntüleri ve bu görüntülerin muhalif bas?nda geni? yer almas? da ac? ve ibret vericiydi.

T24 ve benzeri birkaç gerçekten ba??ms?z örnek bir yana; ya?ad???m?z dünyada ve toplumda, irisi ufa??yla, merkezi çevresiyle, ana ak?m? dü?ük tirajl?s?yla, az satan? çok satan?yla medya; ?u veya bu sermaye grubunun, ?u veya bu siyasal ak?m?n, ?u veya bu ideolojik merkezin, ?u veya bu ç?kar?n sesidir. O ç?karlar do?rultusunda, bazen gözlerine biber gaz? yemi?çesine kör olur, bazen  -Allah?n bir hikmeti- gözleri birden aç?l?verir.

Sadece emek konusunda de?il, örne?in bar?? konusunda, örne?in Kürt meselesinde her an ya?ad???m?z bir gerçektir bu. Irak sava??na ve ABD’nin Irak’? istilas?na kar?? ç?kmak için onbinlerce bar??ç?n?n kat?l?m?yla yapt???m?z eylemlerin tek bir sat?r veya bir saniyelik görüntüyle bile medyada yer almad???n? defalarca ya?ayarak gördük. ?emdinli’de “iyi çocuklar”?n provokasyon eyleminin hemen ard?ndan gazetecilerden, bar??ç?lardan, sivil toplum kurulu?lar?ndan bir heyetle gitti?imiz ve halkla arac?s?z konu?up olay? yerinde inceleyebildi?imiz bölgeden dönü?te bir bas?n toplant?s? düzenlemi?tik. Bugüne kadar görüp kat?ld???m en kalabal?k, yerli ve  yabanc? bas?n?n en geni? kat?l?ml? bas?n toplant?s?yd?. Ertesi gün ne gazetelerde ne televizyonlarda tek bir sat?rla, tek bir görüntüyle bile yer bulmad?: Ne yanda??nda, ne muhalifinde. Çünkü birbirleriyle dala?salar da sermayenin ve muktedirlerin çe?itli kesimlerinin ç?karlar? olay? örtbas etmekte bulu?mu?tu.

?emdinli’de patlayan bombalar?n tozu duman?, zaman?n genelkurmay ba?kan?n?n “iyi çocuklar” kuru s?k?s?n?n gaz?yla birle?ip hepsinin gözünü kör etmi?ti.

Yanda? diye adland?r?lan bas?n Tekel i?çilerini görmez, Deniz Feneri soru?turmas?n?, Almanya’da süren davay?, cemaat-tarikat dalaverelerini görmez. Dayand??? sermaye kesimlerinin ve muktedirlerin ç?karlar?na kar??d?r bunlar? görüp yaymak. Sözde muhalif bas?n da; da?a ta?a, göle denize gömülmü? silahlar?, patlay?c?lar?, derinlerde kotar?lm?? imha planlar?n? görmez, görmedi?i gibi örtbas etmek için de seferber olur.

??lerine geleni, ç?karlar?na uyan? görüp i?lerine geldi?inde kör olmakta yoktur birbirlerinden farklar?. Gözlerini dört açmas?, yetmiyorsa en iyi gözlükleri takmas?, yanda??n- muhalifin bozuk gözlüklerine güvenmeden kendi ba??ms?z ve özgür gözleriyle bakmay? denemesi gerekenler bizleriz.

http://t24.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri