forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soru_isareti_masaVatan Gazetesi'nde Mutlu Tömbekici, Reklamc?lar?n yapt?rd??? bir ara?t?rmay? kö?e yaz?s?na ta??m??... "O zaman bu reklamc?lar hayli marifetli insanlar olmal?. Gazeteyi alm?yorlar, internette de yay?nlanm?yor ama Emin Çöla?an’?n yaz?lar?n? okuyabiliyorlar. Hiçbir yerde yazmad???na göre o vakit Perihan Ma?den’in yaz?lar?n? da Perihan Ma?den’in beynine girip okuyorlar olmal?lar. Hem de EN çok!"MUTLU TÖMBEK?C?'N?N VATAN'DAK? YAZISI


Reklamc?: Yazmayan yazar? bile en çok okur!

Reklamc?larla yap?ld??? iddia edilen bir anket çal??mas? var.

En çok okuduklar? yazarlar ?unlarm??:

Perihan Ma?den, Emin Çöla?an, Bekir Co?kun, Y?lmaz Özdil ve Y?ld?r?m Türker...

En çok okuduklar? gazeteleri de s?ralayal?m: Hürriyet, Radikal, Milliyet, HaberTürk ve Sabah.

***


Galiba sorulmas? gereken daha hayati soru ?u olmal?ym??:

“Arkada?lar! En son ne zaman gazete okudunuz?”

Perihan Ma?den, 31 Ocak 2009’dan beri yazm?yor. Tam bir y?l, 3 ayd?r.

Emin Çöla?an 17 A?ustos 2007 tarihinde Hürriyet’ten ayr?ld?/kovuldu (her neyse). Yeniden yazmaya iki buçuk y?l sonra, 13 Ekim 2009 tarihinde Sözcü gazetesinde ba?lad?.

En çok okunan yazar listesinde Çöla?an’? görüyoruz ama en çok okunan gazete listesinde Sözcü’yü görmüyoruz. Ve bildi?im kadar?yla daha do?rusu arad???m kadar?yla Sözcü gazetesinin bir web sitesi de yok.

??in tuhaf taraf? çok istesen de (bir saattir ar?yorum internette) Emin Çöla?an’n?n yeni yaz?lar?na ula?am?yorsun. Hayranlar?n?n kurdu?u emincolasan.org sitesi bile güncellenmemi? 6 ayd?r. Sözcü’de yazd???n? duyurmu?lar ama kimse zahmet edip Emin Bey’in yaz?lar?n? daktilo edip siteye koymam??. En çok okunuyor ama yaz?lar? ortada yok! (Bu da ayr? bir muamma...)

***


O zaman bu reklamc?lar hayli marifetli insanlar olmal?.

Gazeteyi alm?yorlar, internette de yay?nlanm?yor ama Emin Çöla?an’?n yaz?lar?n? okuyabiliyorlar.

Hiçbir yerde yazmad???na göre o vakit Perihan Ma?den’in yaz?lar?n? da Perihan Ma?den’in beynine girip okuyorlar olmal?lar.

Hem de EN çok!

“?ekerim, Perihan’?n beyni çok kar???kt? bugün. Beyin k?vr?mlar? aras?nda yaz?s?n? bulana kadar akla karay? seçtim.”

“Ya sorma, Emin A?bi’nin yaz?s?n? da koklaya koklaya okuyaca??m diye burnum dü?üyordu az daha..”

Veya biz normal insanlar?n okumak dedi?i ?ey ile reklamc?lar?n okumak dedi?i ?ey farkl?. Aralar?ndan biri ç?k?p “ablac?m bir kreatifiz, Perihan Ma?den yazsayd?, ?öyle yazard? muhakkak diye hayal kuruyoruz, ba?l???n?, spotunu yaz?yoruz kafada, oluyor bitiyor. Okuma dedi?in i?te bu...” dese çok da ?a??rmam aç?kças?. (Yok lan.. ?a??r?r?m...)

***


Reklamc? dü?man? de?ilim. Evde de var bir tane k?v?rc?k versiyonundan.. Seviyoruz, ba??m?z?n üstünde tutuyoruz. Bo? vakitlerimizde beraber reklam slogan? üretiyor, olursa çocu?umuza “Tiiz?r” ismini bile koymay? dü?ünüyoruz hatta. (Ha ha ha! “Desen”, “Bemol” veya “Direnç” isminden daha kötü oldu?unu iddia edemezsiniz...)

Evdeki reklamc?m?n okuma merak?n?n göz ya?art?c? oldu?unu söyleyemem gerçi ama bu kadar da gündemden uzak de?il çok ?ükür. Ertu?rul Özkök’in genel yay?n yönetmenli?inden ayr?ld???n? biliyor mesela.

Reklamc? dedi?in zeki, çevik ve uyan?k adam/kad?n de?il midir yavu?

***


Peki ne sonuç ç?karaca??z bu anketten

- Reklamc?lar gazete okumuyor. Kim nerede ne yaz?yor (veya yazm?yor) haberleri bile yok. ??klarda tan?d?k isim görünce i?aretlemi?ler.

- Veya anketçiler bir numara çevirdiler ve “Tad? dama??n?zda kalan kö?e yazar? kimdir?” sorusuna verilen cevaplar? “Aha i?te en çok okuduklar? yazarlar bunlarm??” diye servis ettiler.

- Veya reklamc? söz konusu iki yazara “geri dön, geri dön, ne olur geri dön” ça?r?s?nda bulunmaya çal???yor.

- Veya kriz bitti, herkes deli gibi reklam veriyor, reklamc?lar?n da çal??maktan beyinleri dönmü? durumda, ne okuduklar?n? b?rak nerede oturduklar?n? bile bilemez haldeler.

- Veya: Reklamc?n?n da doktor, polis, h?rdavatç?, orkestra ?efi, baloncu, otelci, garson ve ö?retmenden “kli?e cevap verme” bak?m?nda bir fark? yok. Ne seyrediyorsun?: Belgesel. En çok kimi okuyorsun? Çöla?anma?denco?kunözdil. Nesin? Ça?da?demokratiklaik. Piyangodan büyük ikramiye ç?ksa ne yapars?n?: Evarabaçocuklarayard?m. Mutluluk hayalin: Egedebirsahilkasabas?ndabutikotel.

Bu arada Emin Çöla?an ve Perihan Ma?den’e helal olsun demek laz?m. Kö?e yazarl???n?n jenerik ismi olmu?lar. Omo’su, Sana’s? olmu?lar. Yazmasalar da “en çok” okunmaya devam ediyorlar. Allah herkese nasip etsin ne diyeyim.

Bu arada Perihan Ma?den’in yürek yakan muhte?em kitab? “Ali ve Ramazan” sadece 20 bin satt? iyi mi?

Hayretlere gark gurk.

http://w9.gazetevatan.com/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri