forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

reha_muhtarY?lmaz Özdil'in Ahmet Türk'e yap?lan sald?r?y? me?rula?t?rma giri?imine en sert tepkilerden birini Reha Muhtar verdi. Muhtar, Vatan'daki yaz?s?nda, “PKK’ya ses ç?karm?yorsunuz' deyip, toplumsal infial ve hassasiyetleri arkana al?p, Ahmet Türk’e yap?lan sald?r?y? 'anla??labilir' k?lmak fa?ist bir anlay??t?r..." diye yazm??...MUHTAR'IN YAZISI...

Sivil vatanda?a "devletin bo?luklar?n? doldurma görevi verenler fa?isttirler..."

Böyle komik benzetmeler yap?lmaz...

Ahmet Türk’e yap?lan sald?r?y? “toplumsal infial kontenjan?ndan” hakl? göstermek için “PKK da terör yap?yor!.. Ona neden ses ç?karm?yorsunuz?” diye yorum yap?lmaz...

PKK bir terör örgütü!..

Onun amac? zaten terör, onu yayg?nla?t?rmak, onu kullanarak mevzi kazanmak...

“PKK’ya ses ç?karm?yorsunuz” deyip, toplumsal infial ve hassasiyetleri arkana al?p, Ahmet Türk’e yap?lan sald?r?y? “anla??labilir” k?lmak fa?ist bir anlay??t?r...

Bunu sokaktaki bir vatanda??n seslendirmesi rahats?z edicidir ama belki mazur görülebilir...

Lakin kamuoyu olu?turan gazetecilerin bunu yaz?p söylemesi tehlikeli ve utanç vericidir...

Herkes bir silkinmeli ve kendine gelmeli...

***


Yeni bir “infiale, Türkiye’yi kan gölüne çevirecek yeni bir provokasyona ve çat??maya kar?? uyan?k olmal?...”

Bu ülkenin ordusunun terör örgütüyle sava?mas? ba?ka ?eydir...

Toplumun sivil vatanda?lar?n?n birbirine yumruk atmas? ba?ka...

Çorum’dan, Kahramanmara?’tan, Sivas’tan, 6-7 Eylül’den, 1 May?s 1977 Taksim’den hâlâ hiç ders al?nmad??? anla??l?yor...

Yang?n?n üzerine körükle gidiliyor...

Hiç kimsenin PKK terörünü gerekçe göstererek, kimseye sald?rma hakk? yok...

Geçmi?te de birileri “Devletin içinde bo?luk var” diyerek, devletin yapamad???n? yapt?klar?n?, “komünistleri öldürdüklerini” söylüyorlard?...

Neyin bo?lu?unu doldurduklar?, asl?nda hangi amaçlar için kullan?ld?klar?n? 12 Eylül zindanlar?nda ö?rendiklerinde çok geç olmu?tu...

Muhsin Yaz?c?o?lu’yla ölümünden önce benim gibi konu?abilselerdi “Neyin ne oldu?unu onun nas?l fark etti?ini” görürlerdi...

***


Geçmi? geçmi?teydi, ya?and? ve bitti...

Ayn? provokasyonlar? bugün denemeye sokmak, utanç vericidir ve günaht?r...

Sivil vatanda?a, “devletin ya da hükümetin bo?luklar?n? giderme görevi” vermeye kalkanlar, yar?n oluk gibi akacak olas? kan?n hesab?n? verebilecekler mi?..

Milleti galeyana getirmekten vazgeçsinler...

Hayat?m?z? bu provokasyonlarla geçirip bitirdiler...

Çocuklar?m?z? da bu provokasyonlar?n tarihsel yüküyle kambur etmesinler!..

REHA MURTAR / VATAN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri