forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

cengiz_candarCengiz Çandar Y?lmaz Özdil ve onu savunan Ertu?rul Özkök'ü a??r bir dille ele?tirdi... Çandar; "Asl?na bak?l?rsa, merkez medyas?nda Ogün Samast’lara kö?e ve hatta gazete yönetimi verilen bir ülkede çok ?a??rt?c? bir hal say?lmamal?." diye yazm??..


CENG?Z ÇANDAR'IN RAD?KAL'DEK? YAZISI

Ahmet Türk ve “medyan?n Ogün Samast’lar?”...

Ahmet Türk kendisine yap?lan sald?r?n?n anlam?n? ve sonuçlar?n? gayet iyi kestirecek tecrübeye de, kavray??a da sahip; temsil etti?i yüzbinlerce insan?n nabz?n? da kuvvetle hissedebiliyor. E?er sald?r?n?n hedefi oldu?u halde “yat??t?r?c?” rol oynamasa, olay?n kolayl?kla bir “Kürt-Türk kan davas?”na dönü?ebilece?ini, önü al?namayacak bir ?iddet olaylar? sürecinin ba?layabilece?ini seziyordu.

Bu tür bir geli?me öncelikle Türkiye’nin çileli Kürtlerine çok daha büyük ac?lar yükleyecekti. Ahmet Türk, her zaman oldu?u gibi Kürtleri sak?nm??t?r.
Ve, her zaman oldu?u gibi Türk-Kürt beraberli?ini, bar?? ortam?n?, Türkiye’yi sak?nm??t?r.

Ahmet Türk’ün bütün bu özel ve üstün yönleri, Türkiye’nin özellikle “Bat?”s?ndaki birçok insan taraf?ndan fark edilmi? oldu?u için, kendisini duyguland?ran müthi? bir dayan??ma seline muhatap olmu?tur.

“Yumruk”tan sonra olup-bitenler, büyük ölçüde Hrant Dink’in cenazesindeki görkemli dayan??ma görüntülerini hat?rlat?yor.

Ahmet Türk’e “cepheden sald?r?” güvenlik kuvvetlerinin huzurunda gerçekle?ti. Hrant Dink’in kahpece “ensesinden vurulmas?” bir y?l öncesinden güvenlik birimlerinin bilgisi alt?nda haz?rlanm??t?.

?ki olay aras?ndaki ?a??rt?c? paralellikler, bu ülkenin vicdanlar? kötülü?e prangalanmam?? insanlar?n?n dikkatinden kaçmad??? için, onlar Hrant Dink cinayetindeki utanç duygusu ve bir tür “vicdan azab?”n? “Samsun olay?”nda da duydular.

***               ***              ***

Çok benziyor Ahmet Türk’ün burnuna at?lan yumruk ile Hrant Dink’in ensesine s?k?lan kur?un. O kadar benziyor ki, Hrant’?n cenazesinde yürüyen yüzbinlerle Ahmet Türk’e “geçmi? olsun” dilekleri gönderen onbinlerce insan muhtemelen ayn? ki?ilerdir.

Sadece onlar de?il.

Hrant Dink’e tetik çeken Ogün Samast gibilerine bizi “empati yapmaya” davet eden ki?iler ile, Ahmet Türk’e kar?? giri?ilen sald?r?da “me?ruiyet arayan” ki?iler de ayn? ki?iler. ?ki-üç gündür medyadaki kö?elerinde dil döküyorlar.

Bu ki?iler, medyan?n “yüz karas?” bir çevre. Birbirlerinin s?rtlar?n? s?vazl?yorlar. ?çlerinden birinin “i?ledi?i suç”u i?aret eden kim olursa, ona kar?? “orkestra halinde” taarruza geçiyorlar.

Bunlardan birinin, önceki gün, Ahmet Türk’e yönelik sald?r? hakk?nda “Yumruk” ba?l??? alt?nda yazd??? ve sald?r?y? kutsayan yaz?s?, herhangi bir AB ülkesinde “nefret söylemi”nden ötürü cezaland?r?l?r. O gazete te?hir edilir. Herhangi bir demokratik ülkede “nefret söylemi” sahipleri gazeteci diye istihdam edilmezler.
Biz Türkiye’de daha o k?vama gelemedik. Hrant Dink’in öldürülmesinden sonra ortada s?rf Hrant Dink’i öldürmü? oldu?u için Ogün Samast’? yücelten “beyaz bereliler” peydah olmu?tu. Maçlarda stadyumlarda, sokaklarda.  Türkü sözlerinde bile “nefret söylemi”ni yay?yorlard?. Ne garip ki, ?u günlerde anayasa de?i?iklerine kar?? nas?l ç?kaca??n? ?a??ran Yarg?tay’?n kararlar? söz konusu “nefret söylemi”ni akl?yor.

Asl?na bak?l?rsa, merkez medyas?nda Ogün Samast’lara kö?e ve hatta gazete yönetimi verilen bir ülkede çok ?a??rt?c? bir hal say?lmamal?.

2007 Ocak’?nda bana Ogün Samast’?, Yasin Hayal’i anlamak gerekti?inden dem vuranlar, ?u günlerde Ahmet Türk’e yönelik sald?r?y? savunan “kö?e yazar? Ogün Samast’?” savunmak için ortaya at?ld?lar.

Bunu nas?l yap?yorlar?

Van’da Deniz Baykal’a yumurta at?lmas?n? örnek göstererek. Ona ses ç?karmayanlar, Ahmet Türk’e yumruk at?lmas? konusunda da a??zlar?n? açmamal?ym??lar.
Hiç kimsenin Deniz Baykal’a yumurta at?lmas?na me?ruiyet sa?lamaya kalk??t???n? görmedim, duymad?m. Kald? ki, bu iki olay aras?nda paralellik kurmaya kalkman?n en hafifinden “kötü niyet”ten ba?ka hiçbir aç?klamas? olamaz. En hafifinden. Zira bu tür bir paralellik, normalde sadece “provokatörlük” ile aç?klanabilir.
Deniz Baykal’a Van’da yumurta at?lmas?n? Ahmet Türk’e Samsun’da yap?lan sald?r?n?n kar??s?na dikmenin, Ahmet Türk’ün ?ahs?nda ülkemizin Kürt halk?n? hedef alan “bölücü” sald?r?y? karartmaktan ba?ka bir amac? olamaz.

***             ***          ***

Evet. Ahmet Türk’e sald?r? Kürtlere yönelik, çe?itli biçimler ve yöntemlerle 80 y?ld?r süregelen sald?rganl???n bir 2010 türüdür. Türkiye Kürtlerinin en bar??ç?l, en sa?duyulu, en bilge, en dengeli, en deneyimli ve hatta en ya?l? siyasi ?ahsiyetine “?iddet içeren” böyle bir sald?r?, Türkiye’nin Kürtlerine yönelik bir “bölücü” sald?r?d?r.

Samsun’daki sald?r? kendini bilmez bir meczupun “münferit” bir hareketi olsayd?, Ahmet Türk’ün onca yat??t?r?c? aç?klamas?na ra?men, an?nda Hakkari, Yüksekova, ?emdinli, Cizre, Silopi, ??rnak aya?a kalkmazd?.

Samsun sald?r?s?n?n ne oldu?u do?ru te?his edildi. Devletin içinde çöreklenmi? baz? güçlerin deste?iyle bir “kimli?e” kar?? yürütülen bir sald?r?yd?. Te?his do?ru konuldu?u için, Güneydo?u ?ehirleri harekete geçti. Tepki o “kimlik”ten geldi.  Söz konusu tepki kontrol edilemeyecek boyutlara t?rmanmad?ysa, herkesin Ahmet Türk’e bir te?ekkür borcu var. Ahmet Türk, sa?duyuyu izlemeye devam etti?i ve herkesi de davet etti?i için, tepkiler daha da büyümeden, belirli s?n?rlar içinde tutulabildi.

Hrant Dink cinayetinin ne oldu?u, arkas?nda neyin bulundu?u, niçin i?lendi?i bugün a?a?? yukar? belli oldu. Çok ki?i Ogün Samast, Yasin Hayal isimlerinin arkas?n? görebiliyor.

Ahmet Türk’e sald?r?, Ogün Samast ile Türk bayra?? önünde hat?ra foto?raflar? çekilen Samsun güvenli?inin gözleri önünde cereyan etti. Ad? Ogün Samast olmayan bir Ogün Samast o sald?r?da rol ald?. Hemen ard?ndan medyada “nefret söylemi”, “medyadaki Ogün Samast’lar”, Samsun’un “Ogün Samast’?”n? sard?, sarmalad?, kucaklad?.

Olan? biteni gördük. Anlad?k. O yüzden, biz de, Ahmet Türk’ü sevgiyle kucaklad?k, kucakl?yoruz.

Onun ?ahs?nda halk?m?z?n en mazlum, en çileli kesimine sevgimizi ilan ediyoruz!

http://www.radikal.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri