forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrul_ozkokErgenekon Davas?'ndan tutuklu Mustafa Balbay'?n Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara Temsilcili?i görevinden al?nmas? Hürriyet'in eski Genel Yay?n Yönetmeni Ertu?rul Özkök'ü üzmü?... 'Cumhuriyet'teki Sevgili Arkada?lar?m' diyerek ba?lad??? yaz?s?n? Özkök, "Nedir bu, lütfen bize aç?klay?n. Çünkü Silivri’deki sitem bana çok koydu." diye bitirmi?...ERTU?RUL ÖZKÖK'ÜN HÜRR?YET'TEK? YAZISI

Cumhuriyet'teki sevgili arkada?lar?m
http://www.hurriyet.com.tr/

PAZAR günü için biraz iç burkucu bir yaz? olacak ama kendimi tutamad?m.

Çünkü çok üzüldüm.

Bir haftad?r yazay?m m? yazmayay?m m? diye kendi kendimi yokluyor, sorguluyordum.
Güvendi?im bir-iki arkada??ma sordum, dan??t?m.
Anlamaya çal??t?m, “Mutlaka bir nedeni vard?r” diye dü?ündüm.
“Bu karar? al?rken, onun görü?ünü de alm??s?n?zd?r” diye dü?ündüm.
Ama dün, Silivri’de hâkim önünde söylenen o sözleri okuyunca, duygular?m, ak?l, ratio, gerekçe, bahane dinlemez hale geldi.
* * *
Cumhuriyet Gazetesi’ndeki sevgili arkada?lar?m, durup dururken Mustafa Balbay’? Ankara temsilcili?inden al?p yerine yeni bir meslekta??m?z? tayin etmenizi anlamad?m.
Anlamad???m için de, Cumhuriyet’e yak??t?ramad?m.
Lütfen bize izah edin.
Daha mahkeme bitmeden, karar verilmeden nedir bu tela??
Sizin bilip de bizim bilmedi?imiz bir ?ey mi var?
Mustafa Balbay’?n o sözleri bana dokundu. Çok dokundu.
?sterseniz birlikte bir daha okuyal?m:
“?lk müebbet cezam? ald?m. Art?k Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara temsilcisi de?ilim, bunun böyle bitmesini istemezdim. Hiç kimse makamlara zamkla yap??m?? de?il. Ama bu ?ekilde bitmesini istemezdim. Makam olarak ilk müebbet hapsimi alm?? bulunuyorum.”
Ya hemen arkas?ndan gelen ?u sitem, sevgili arkada?lar?m, size hiç mi koymad? m?, hiç mi a??r?n?za gitmedi:
“Gazetecili?in en önemli makam?n?n muhabirlik oldu?unu dü?ünüyorum. Kalemimi, gücümün yetti?ince kullanaca??m. Oradan da müebbet almamay? diliyorum.”
Sevgili arkada?lar?m, Balbay’?n “Oradan da” diye kastetti?i ?eyin ne oldu?unu herhalde anl?yorsunuz de?il mi?
Gazeteden at?lmak...
Demek ki bu karar onda böyle bir duyguyu da yaratm??.
Biliyorum asla böyle bir ?ey dü?ünmedi?inizi ama mahkemeden bile önce davran?p bu tayini yapman?z? yine de anlamad?m.
?lhan Selçuk, darbe iddias?yla, kimbilir kaç?nc? “1 Numara” olarak yarg?lan?p, hayata küsmü?ken, bu duyguyla, kendini bir sona haz?rlamaya çal???rken, Mustafa Balbay, dünyan?n hiçbir adil ülkesinde görülmeyecek süredir içerde tutulurken, bu karar ne?
Yeni gelen arkada??m?z al?nmas?n. ?yi bir gazeteci oldu?unu, Sedat Ergin gibi güçlü bir referanstan biliyorum.
Hadi zorlu?unuz vard?, büroda i?ler iyi gitmiyordu vs; küçücük bir formül bulunamaz m?yd??
Mesela, “Temsilci vekili” gibi bir ifade.
* * *
Cumhuriyet’te bir süredir yeni bir yay?nc?l?k anlay???n?n hâkim olmaya ba?lad???n? görüyorum.
Bence iyi de yap?yorlar.
Ama bu aray??, ?lhan Selçuk’a, Mustafa Balbay’a kar?? daha s?cak ve duygusal bir dayan??ma duygusu hakk?nda ?üphe duyulmas?na yol açmamal?.
?una inan?n kesinlikle suçlay?c? bir havada de?ilim.
Cumhuriyet’in iç meselesine burnumu sokmak gibi bir haddimi bilmezlik haletiruhiyesi içinde hiç de?ilim.
Ama, sadece bir okuyucu olarak bu duygular?m? saklayam?yorum.
Bizlere bu tayini anlatman?z laz?m.
Neden böyle bir ?eye ihtiyaç duyuldu?
Kö?esini yerinde tutuyorsunuz, makam?n? al?yorsunuz.
Makam yaz?dan daha m? tehlikeli, daha m? acildi?
* * *
Sevgili ?brahim, Cüneyt Abi, Emre Hocam, Alev Bey, sevgili Hikmet, sevgili Ali Sirmen, sevgili Orhan Bursal?.
Ve bütün öteki arkada?lar?m.
Diyorum ki, “Ben bunu anlam?yorum”.
Ama bu ben’im. Duygusal bir adam i?te.
Bunun rasyonel bir izah? vard?r elbet diye dü?ünmek, inanmak istiyorum.
Cumhuriyet bir fikir gazetesi.
Kö?esini sembolik olarak bo? b?rakman?n bir manas? var diyorsan?z, makam?n? da tutman?n bir manas? olmal? de?il mi?
Bütün Bar?? Derne?i Davas? boyunca Ali Sirmen’i ?erefle ta??m?? bir gazeteden beklenen bu de?il midir?
Nedir bu, lütfen bize aç?klay?n.
Çünkü Silivri’deki sitem bana çok koydu.
Eminim sizlere de dokunmu?tur.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri