forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .


osman_can_hurriyetCENG?Z ÇANDAR: Hürriyet, bir kez daha ‘ki?ilik suikast?’ yapm??t?r. Yani bu suikast ‘faili meçhul’ türünden de?ildir. Enis Berbero?lu, faili kendisi de?ilse ki, sanmay?z- bu son ‘suikast’?n failini ‘adalet’e bir an önce teslim etmelidir.
CENG?Z ÇANDAR'IN RAD?KAL'DE YAYINLANAN YAZISI...

Osman Can'a 'suikast'...
http://www.radikal.com.tr/


Bu yaz?n?n dün yay?mlanmas? gerekiyordu. ‘Ahmet Türk ve medyan?n Ogün Samast’lar?’ ba?l?kl? yaz?m?n ertesi gün Hürriyet gazetesiyle ilgili bir yaz? sanki Hürriyet’e kar?? bir kampanya yürütüyormu?um gibi bir izlenim uyand?r?r dü?üncesiyle erteledim. Hata etmi?im. Ertelememiymi?im.

Taraf gazetesinin dünkü birinci sayfas?n? görünce, Ahmet Altan’?n ‘Aile’ ba?l?kl? ?apka ç?kar?lacak yaz?s? ile Ergun Babahan’?n Star gazetesinde ayn? konudaki kö?esini okudu?umda geriye dü?mü? olmaktan ötürü yüzüm k?zard?. ‘Ki?ilik suikast?’ ya da ‘ki?ilik katli’nin ne oldu?unu gayet iyi bilen, buna defalarca, üstelik ço?unlukla Hürriyet gazetesinin ‘kalemleri’ taraf?ndan maruz kalan birisi olarak Osman Can’a yönelik ‘ki?ilik katli’ne çok daha çabuk tav?r almal?yd?m.

Zaten 16 Nisan tarihli Hürriyet gazetesini elime ald???mda, o anda ‘utanç duygusu’ ve öfkeyle yüzüm k?zarm??t?. Hürriyet logosunun üzerinde tan?d?k bir insan?n foto?raf?, Osman Can. ?ster istemez, göz, Osman Can foto?raf? üzerine odaklan?yor. Foto?raf?n üzerinde ise sürman?et: ‘Yarg?da sava? bel alt?na indi’.

Sürman?eti okudu?unuz vakit, Osman Can’?n e?iyle ilgili, hiçbir haber de?eri ta??mayacak ve kamuyu asla ilgilendirmeyen ‘belden a?a?? vuru?’un Hürriyet’in birinci sayfas?na ta??nd???n? görüyorsunuz.

‘Yarg?da sava? bel alt?na’ inmi? falan de?il, ‘bel alt?na inen’ Hürriyet gazetesinin kendisi. Demokrat Yarg? Derne?i’nin E? Ba?kan? Doç. Dr. Osman Can’a yönelik bu ‘ki?ilik katli’ne, tam kar??s?nda yer ald??? Yarsav bile kar?? ç?kt?. “Yarg? mensuplar?na bugüne kadar yap?lan tozlu mermili tehdit mektuplar? ve fiili tüm sald?r?lara kar?? oldu?u gibi özel ya?ama ili?kin sald?r?lar? da Yarsav olarak ?iddetle k?n?yoruz” diye aç?klama yapt?.
Böylece Hürriyet’i ‘ofsayta’ dü?ürmü? oldu.

***

Aç?k söyleyeyim, Hürriyet’in 16 Nisan tarihli birinci sayfas?nda o foto?raf? ve sürman?eti görünce yüzüm k?zard?, utanç duydum ama ?a??rmad?m. Çünkü, Hürriyet’in genlerine yerle?mi? bir ?ey bu. Benzer örnekleri y?llar içinde defalarca gördük.

Ve ?a??rd?m. Hem de çok ?a??rd?m. Çünkü gazetenin yeni bir genel yay?n yönetmeni var. Enis Berbero?lu. Bu gibi konularda, ‘ki?ilik katli’nde onun çok titiz olaca??n? ve Hürriyet’in genlerindeki bu bozuklu?a ‘radyoterapi’ uygulayaca??n? sanm??t?m.

Basireti mi ba?land? acaba?

Hadi gazetesinin kö?elerindeki ‘Ogün Samast’lar?’ o yerle?tirmedi; onlara ve onlar?n ‘orkestra ?efi’ne hükmedemiyor, künyesinde Genel Yay?n Yönetmeni s?fat?n? ta??d??? gazetesinin birinci sayfas?n? da m? görmüyor; gazetenin sürman?eti ondan habersiz mi at?l?yor?

Enis Berbero?lu, Ba?bakan’?n d?? gezilerine sürekli kat?l?yor. Ba?bakan’?n ‘duyarl?l?klar?’n? yak?ndan seziyor olmal?. Ba?bakan dün edebiyat dünyas?n?n ?ahsiyetleri önünde konu?urken, “Ben Orhan Pamuk’a reva görülenleri elbette unutmuyorum. ?fade özgürlü?ü daralt?ld?kça sorunlar?n çözüm imkân? o kadar zorla?m??t?r” dedi.

‘Orhan Pamuk’a reva görülenler’?..

Hürriyet gazetesinin ar?ivine bak?n, anlars?n?z.

Sadece o mu? Ba?bakan’?n yak?n geçmi?te ismini and??? Ahmet Kaya’y? ‘ki?ilik katli’ne kim, neresi hedef k?ld??

Hürriyet gazetesinin ar?ivine bak?n, anlars?n?z.
Hrant Dink’le ilgili olarak da Hürriyet ar?ivine bak?labilir.
Enis Berbero?lu, bu ‘sicili’ bir nebze düzeltirsin diye umut etmi?tik. Hata m? etmi?iz?
Hata etmedi?imizi göstermek için f?rsatlar tükenmi? say?lmaz.

Hürriyet, bir kez daha ‘ki?ilik suikast?’ yapm??t?r. Yani bu suikast ‘faili meçhul’ türünden de?ildir. Enis Berbero?lu, faili kendisi de?ilse ki, sanmay?z- bu son ‘suikast’?n failini ‘adalet’e bir an önce teslim etmelidir.

***

Gelelim ‘ki?ilik suikast?’n?n hedefine, Osman Can’a.

Osman Can, Anayasa Mahkemesi Raportörü. Son aylarda onu s?kça televizyon ekranlar?nda ve gazete sayfalar?nda yüksek yarg?n?n yap?s?, anayasan?n demokratik me?ruiyeti, yarg?n?n demokratik denetimi ve i?leyi? tarz? vs. gibi konularda çarp?c? görü?ler ifade ederken görüyoruz. Yarsav’?n kar??s?nda pozisyon alacak ?ekilde kurulan ‘Demokrat Yarg?’ adl? kurulu?unda kurucu e? ba?kan?.

Anayasa Hukuku doçenti. ?yi yeti?mi?, kendisini iyi yeti?tirmi? bir hukukçu. Doktoras?n? Köln Üniversitesi’nde Weimar dönemi yarg?s? ve anayasas? üzerine yapm??. O nedenle, 1920’lerin, 30’lar?n Almanyas?’na gönderme yap?larak, Türkiye’nin bir ‘sivil dikta’ya yol ald??? ?eklindeki safsatalara prim vermiyor, bu konularda kül yutmuyor.

Çok yak?n geçmi?te, onu bizim ‘Tecrübe Konu?uyor’ adl? televizyon program?nda ‘Yeni Türkiye’nin yeni aktörlerinden biri’ diye tan?tm??t?m. Her yeni dönem yeni gereksinmeleri kar??layacak yeni isimler ç?kart?r. Osman Can da, Sabih Kanado?lu ismiyle simgelenen köhne hukuk zihniyetine kar?? yeni biçimlenen Türkiye’nin ça?da?-evrensel hukuk anlay???n? bir yandan olu?turuyor, di?er yandan dillendiriyor.

O nedenle çok önemli ve de?erli bir hukuk adam?. Genç. Özellikle hukuk alan?nda, Türkiye’nin umut veren gelece?ini simgeliyor.

Yani, Osman Can ‘ki?ilik suikast?’ ya da ‘karakter katli’ için ‘ideal’ hedefti. Olsa olsa, bugüne kadar niçin beklendi, niçin daha önce yap?lmad? diye sorulabilir.
Osman Can’a önceki gün yap?lan, dün Ergun Babahan’?n ifade etti?i gibi ‘Çeneni kapa, yoksa ba?ka ?eyler de aç?klar?z anlam?nda mesaj.’ Bu, ‘Türkiye’nin en büyük gazetesi’ say?lan kurum arac?l???yla yap?l?yor ki, etkili olsun.
Ama olmuyor. Bu tür tertiplerden medet umanlar, bunca y?ld?r, bunca zamand?r bu yollar?n sökmedi?ini, kimseyi bu yolla cayd?ramad?klar?n?, korkutamad?klar?n? anlayamad?lar.

Belli ki Osman Can’? da tan?m?yorlar.
Oysa biz onlar? çok iyi tan?yoruz!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri