forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

DANI?TAY BASKINI SONRASI K?RL? MAN?ETLER? ATANLAR NEREDE?

Aktif .

mustafa_karaaliogluE?er medya demokratikle?memi? olsayd? kimsenin ?üphesi olmas?n ba?ta Dan??tay olmak üzere bütün bu gerçekler, geçmi?te oldu?u gibi örtbas edilecek ve o karanl?k elin sahibi kim ise, onun istedi?i propaganda yap?lacakt?. T?pk?, Dan??tay sald?r?s?n?n ertesi sabah? baz? gazete man?etlerine hakim olan o suçlay?c? ve y?k?c? man?etler gibi.

 

 

MUSTAFA KARAAL?O?LU'NUN STAR GAZETES?'NDEK? YAZISI

Kod ad? gazetecilik olan bir yalan 

Dan??tay katliam?n?n o günün Türkiye’sinde yaratt??? muazzam gerilim ve devam?nda geli?en bir çat??ma iklimi unutulmamal?d?r. Sald?r?, Türk demokrasisine ihtilallerden sonra indirilen en büyük ve en sinsi darbedir.

Vak’an?n kendisinden daha elim ve vahim olan her ?eyin göz göre göre ya?anm?? olmas?d?r.

Daha ilk anda sald?r?n?n tamamen hedef ?a??rtmak için, planl?, destekli ve sonradan ili?kilerinin ortaya ç?kar?ld??? gibi Ergenekon men?e’li bir faaliyet oldu?u anla??l?yordu. Cumhurba?kanl??? seçimine gidilirken, yani AK Parti iktidar? daha da güçlenecek ve sistem bir önemli koltu?unu kaybedecekken böylesine bir sald?r?n?n neden yap?ld??? belliydi.

Bir provokatif eylem için bundan daha tipik bir görüntü olamazd?.

Buna ra?men; CHP ve CHP medyas? daha ilk dakikadan itibaren Dan??tay sald?r?s?n? bir ba?örtü eylemi olarak yaftalad?; iktidar partisini de bu eylemi cesaretlendiren bir unsur olarak hedefe koydular. Hat?r? say?l?r bir kitleyi de bu yalana inand?rd?lar. Cumhuriyet mitingleri sonuçta bu sinsi sald?r?yla tetiklenmi?tir. Bir yanda gerçekten saf ve olaylar? medyan?n aktard??? gibi zanneden insanlar, öte yanda kat?ks?z Ergenekon meydanlarda birlikte yürüdü. Cumhuriyet tarihinin en dramatik mitingleri böyle yap?ld?.

E?er, bu ülkede ba??ms?z, özgür, demokrat bir medya olmasayd? bugün önemli bir kesim Dan??tay cinayetinin ba?örtüsü için i?lenen bir irtica eylemi oldu?unu dü?ünmeye devam edecekti. “Tamam bu dava görüldü, konu kapand?” diyen CHP liderinin kesti?i racon hüküm sürecekti. Ergenekon tayfas?n?n kan üzerinden yürüttü?ü propaganda toplumun gelece?ini teslim alacakt?.

Ad?n? koyal?m. Bu ülkede özgür ve demokrat medya olmasayd? tarih yanl?? yaz?lacakt?... Bu kadar net.

?tiraz? olan o günün gazete man?etlerine baks?n; her biri birer seferberlik tetkik kurulu bülteni olan haber ku?aklar?n? hat?rlas?n.

Sadece Dan??tay olay?nda de?il. Sar?k?z’da, Ay?????’nda, Eldiven’de, Balyoz’da, Kafes’te, ?slak imzada, faili meçhullerde, dost may?n?yla ölen askerlerde... Saymakla bitmiyor.

Türkiye’de habercilik, gerçe?in bütün yönleriyle ortaya konulmas?, bütün kurumlar?n gerçekler kar??s?nda hesap verebilir olmas? ve toplumun kendisini yak?ndan ilgilendiren böylesine sars?c? vak’alarda taraf olmas? medyan?n demokratikle?mesi sayesindedir.

Tersini de söyleyelim...

E?er medya demokratikle?memi? olsayd? kimsenin ?üphesi olmas?n ba?ta Dan??tay olmak üzere bütün bu gerçekler, geçmi?te oldu?u gibi örtbas edilecek ve o karanl?k elin sahibi kim ise, onun istedi?i propaganda yap?lacakt?. T?pk?, Dan??tay sald?r?s?n?n ertesi sabah? baz? gazete man?etlerine hakim olan o suçlay?c? ve y?k?c? man?etler gibi.

Madem ad?n? koyuyoruz, devam edelim. Provokasyonlara ezberden medya deste?i sa?layan bu tav?r ancak bir fikir ve ideal ortakl??? ile mümkündür.

Dan??tay’a irtica eylemi muamelesi yapan medya-siyaset ittifak?n?n; Ergenekon’u suland?r?rken, ?slak imzay? yok sayd?r?rken, Balyoz’u yumu?at?rken, darbe planlar?n? unuttururken beraber yürümesi de bir tesadüf de?ildir.

Peki, kendisini karartmaya ve provokasyonlar?n sözcülü?üne bu kadar adam?? bir yay?n faaliyetine gazetecilik denebilir mi?

Türkiye’nin en temel sorunu bu sorunun cevab?nda gizlidir. Art?k neyi ne sebeple haberle?tirdi?i, hangi man?eti niçin att???, hangin bülteni neden kurgulad??? ezbere bilinen ad? “medya” olan bir sistemle kar?? kar??yay?z.

O yüzden Türkiye’nin en az?ndan son çeyrek yüzy?l?na bir de “tek sesli medyan?n örtbas etti?i olaylar” penceresinden bakmak gerekiyor.

Kimbilir ne Engenekonlar, ne Balyozlar sakl? orada...

Ve o y?llar?n kudretli isimlerinden kimler hala aram?zda muteber gazeteci olarak geziniyor, kimbilir!

http://www.stargazete.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri