forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ismail_kucukkayaaAk?am Genel Yay?n Yönetmeni ?smail Küçükkaya, Hürriyet Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu, Habertürk Yay?n Yönetmeni Fatih Altayl? ve Star Gazetesi Yay?n Yönetmeni Mustafa Karaalio?lu'nu arayarak Baykal'?n kaseti konusunda ne yapmalar? gerekti?i konusunda görü?tü?ünü yazd?...

Ak?am gazetesinde ?smail Küçükkaya'n?n a?a??daki yaz?s?ndan ba?ka Deniz Baykal'la ilgili ba?ka bir haber yay?nlanmad?. Ayn? ?ekilde Zaman, Star, Yeni ?afak ve Bugün'de de Deniz Baykal kasetiyle ilgili herhangibir haber yoktu.

Ak?am Genel Yay?n Yönetmeni  ?smail Küçükkaya, gazetecilik ilkeleri aç?s?ndan nas?l çaresizli?e dü?tüklerinin ipucunu veren görü?meyi kö?esinde yazm??...

Haneye Tecavüz

Bugüne kadarki en uzun yaz? i?leri toplant?m?z? yapt?k. Güvendi?im ileti?imcilere dan??t?m. Sonra Enis Berbero?lu, Fatih Altayl? ve Mustafa Karaalio?lu'nu arad?m. Bütün gazetelerde hararetli tart??ma konusu ayn?yd?.

O i?renç tezgah nas?l haber yap?lacakt?? Ne kadar büyük görülecek, nas?l yorumlanacakt?? Her olas?l??? tek tek masaya yat?rd?k. Bir insan?n, ana muhalefet partisi liderinin yatak odas?na kadar uzanan kaset tuza??ndan söz ediyorum.

?lk seçenek, 'Böyle bir plan?n parças? olmayal?m' diyerek haberi görmemekti.

Öte yandan konu, Türkiye'nin konu?tu?u bir numaral? olay haline gelmi?ti. Hiçbir ?ey olmam?? gibi davranmak do?ru olur muydu?

Sonunda, 'Tavr?m?z? koyal?m, ilkemizi anlatal?m' dedik. Kurban?n kim oldu?unun önemi yoktu, bütün liderler ve tüm ?ah?slar için ayn? duyarl?l?k söz konusuydu. Biz, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an'?n illegal yollarla elde edilen telefon görü?melerine hiç yer vermemi?tik. Bir büyük kulüp ba?kan?n?n kaçamak görüntülerine, belediye ba?kan?n?n gizli kamera kay?tlar?na, muhafazakar medya patronunun legal yollarla yap?lan dinleme kay?tlar?na da... Üstelik ünlü, zengin, güçlü ayr?m? yapm?yorduk.

Vakit ayarl? kaset

'Haneye tecavüzün geldi?i son noktaday?z.'
Telekulak skandallar?n?n en ac?mas?z ve gaddar a?amas?.
Deniz Bey'i evinden arad?m, sadece üzüntülerimi bildirmek için, konu?tuk...

Döndüm, birinci sayfa toplant?s?na devam ettik. Tav?r haberi için arkada?lar?m yarat?c? ba?l?klar önerdiler. 'Vakit ayarl? kaset' bunlardan biriydi. Yine de içimize sinmiyordu. Ne yaparsak yapal?m o kirli plan?n bir uzant?s? oluyorduk. Vazgeçtik, yay?n yönetmeni arkada?lar?m?n baz?lar?ndan 'Biz haberi giriyoruz' telefonlar? geldi. Fark etmezdi, kararl?yd?k.

Bizimki ilkesel bir duru?tur. Dileriz kimse için söz konusu olmaz ama her kimin ba??na gelirse gelsin gizli kamera tuzakl? haberler bizim sayfalar?m?zda yer almayacak, asla.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri