forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

eser_karaka?ESER KARAKA? - STAR   Türkçemizde ve ba?ka dillerde güzel bir deyim var: “Bozuk saat bile günde iki kez do?ruyu gösterir”.  Bu güzel deyimi bu günlerde Türkiye’nin sözde amiral gemisi Hürriyet gazetesine uygulamak mümkün. Ama Hürriyet gazetesi deyimdeki saatten de kötü çünkü günde ancak bir kez do?ruyu gösterebiliyor.


O da son günlerin me?hur geyi?i Baykal videosu konusunda.

Cumartesi günkü Hürriyet’te yakla??k tüm kö?e yazarlar? bu video konusunun ortaya saç?lmas?n?n i?rençli?inden bahsediyorlar.

Tüm bu kö?e yaz?lar?n?n alt?na imzam? atmaya haz?r?m.

Söz konusu olan ki?i Deniz Baykal dahi olsa, yani anamuhalefet lideri de olsa özel hayat?n gizlili?i ve dokunulmazl??? her ?eyin üzerinde olmal?d?r.

Bu videoyu  çekenleri de, servis edenleri de k?namak hepimizin görevi olmal?d?r.

Bugünkü konumdan ba??ms?z ama bu videonun hangi amaçla servis edildi?i de herhalde tart???lacak; benim kanaatim, ama sadece ki?isel kanaatim, bu çirkin i?in arkas?nda da Ergenekon do?rultulu, Baykal’?n ba??nda oldu?u bir anamuhalefetin AK Parti’yi asla sand?kta yenemeyece?ini anlayan ve bu nedenle bu hamleyi yapan birilerinin oldu?u.

Ufukta görünen (Anayasa Mahkemesi ve CHP???) referandum sonuçlar?n?n da bu hamlede etkin olmas? beklenebilir.

Ama bu arada Pazar günkü Star gazetesinde yay?nlanan Ergun Babahan’?n yaz?s?n? mutlaka okuyun, bu çirkin i?in alt?nda neler yatabilece?ini çok güzel aç?kl?yor, Hürriyet gibi gazetelerin kö?e yazarlar?n?n bu olaya ?slak imza olay? kadar bile ku?kulu yakla?mamalar?n?n sorguluyor.

Gelelim tekrar konumuza.

Hürriyet yazarlar? do?ru bir ç?k?? yapt?lar.

Ama....

Geçti?imiz hafta New York’da bir Türk genci intihar etti.

Dünyaca ünlü Sotheby’s müzayede kurulu?unun Ba?kan Yard?mc?s? Ali Can Ertu? intihar ederek ya?am?na son verdi.

37 ya??nda ve çok ba?ar?l? bu Türk gencinin intihar?n?n Hürriyet gazetesine haber olmas?ndan daha do?al bir ?ey olamaz.

Ancak, haberi okudu?unuzda bir konu sa? duyu, akl-? selim sahibi ki?ileri çok k?zd?rd?.

Bu konu da intihar eden 37 ya??ndaki ba?ar?l? Türk’ün cinsel e?ilimlerinin Hürriyet gazetesi haberinde yer almas? oldu.

Ali Can Ertu?’un intihar?yla cinsel e?ilimleri ve ili?kileri aras?nda bir ba? olup olmad??? konusunun Hürriyet gazetesi sütunlar?na ta??nmas?n?n kamusal yarar? nedir, anlamakta çok zorlan?yorum.

Gazetecilik sadece ve sadece kamusal boyutu olan konular? okura ta??mak amaçl? bir meslek de?il midir?

Rahmetli Ali Can Ertu?’un cinsel e?ilimlerinin kamusal ne gibi boyutlar? vard?r?

Olmad???, olamayaca?? ortada.

Hürriyet gazetesinin bu haberi verirken Ali Can Ertu?’un cinsel e?ilimini ön plana ç?karmas?n?n yegane amac? olsa olsa haberi ak?llar? s?ra daha seksi yapmakt?r.

Ve Hürriyet gazetesinin kö?e yazarlar?ndan hiçbirinin gazetelerinin yapt??? bu i?rençli?i kö?elerinde ele?tirmek ak?llar?na bile gelmemi?tir.

Asansörde kar??la??yorlar ise Enis Berbero?lu’na söylediklerini de do?rusu dü?ünmüyorum.

?ntihar eden bir gencin cinsel e?ilimlerini aç?k aç?k sütunlara ta??, sonra da Deniz Baykal videosu yay?nland???nda toptan özel ya?am?n gizlili?i muhaf?zl???na soyun.

Hiç dürüst, hiç de inand?r?c? olmuyor do?rusu.

Ba?ka konularda da oldu?u gibi.

http://www.stargazete.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri