forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYAYLA GELEN MEDYAYLA G?DER!

Aktif .

    FEHM? KORU: Medya deste?iyle tepelere yükselenler için yenilgiyi kaç?n?lmaz k?lan yine medya oluyor: Yüklü bir fatura ç?kart?yor, sürekli taleplerle siyasileri bunalt?yor medya: Bilerek yap?lan ve üzerine gidilse para ve hapis cezalar? söz konusu olabilecek hatalar?n üstünün kapat?lmas?, imar planlar?n?n de?i?tirilip rant kap?lar?n?n aç?lmas?, te?vik verilemeyecek fabrikalar için acayip kolayl?klar...

FEHM? KORU'NUN YEN? ?AFAK'TAK? YAZSISI.

Medyayla gelen medyayla gidiyor
http://www.yenisafak.com.tr/

Kimi yorumcu "Deniz Baykal'?n üstünü devlet çizdi" diyor, kimi kaseti 'CIA' ile irtibatland?r?p ABD'ye kadar götürmekten kaç?nm?yor. Sonuç önemli: Çok de?il daha bir ay önce ilk seçim sonras? için ba?bakanl?k rüyalar? görmekte olan Deniz Baykal, CHP liderli?inden de, kendisinden sonra kimin genel ba?kan olaca??n? belirlemekten de mahrum bugün...

"Ne oldum dememeli, ne olaca??m demeli" özdeyi?i Türk siyaseti için de geçerli; bir 'kaset' siyasinin ömrünü k?saltabiliyor...

Hafta sonu yap?lacak Kurultay'da CHP'nin ba??na kimin gelece?i ?imdiden belli: Kemal K?l?çdaro?lu... Parti içi dengeleri de?i?tirmede a??rl???n? koyan "CHP'li medya" bir y?l içerisinde yap?lacak genel seçimin slogan?n? da ona takt??? lâkapla buldu: 'Gandi Kemal'...

Umar?m, seçim kampanyas? s?ras?nda CHP'nin nefesi kitlelere Gandi'nin kim oldu?unu ve sonra da kim olmad???n? anlatmakla tükenmez.

Beni dü?ündüren, d??ar?dan yönlendirmelerle ç?kart?lan liderlerin âk?beti...

Sabah'?n eski yay?n yönetmeni Ergun Babahan, star gazetesindeki kö?esinde, Turgut Özal'?n Çankaya Kö?kü'ne ç?k??? sonras?ndaki ilk kongrede ANAP liderlik yar???na müdahale ederek Mesut Y?lmaz'? nas?l genel ba?kan seçtirdiklerini anlat?yordu dün. Hürriyet ve Sabah elele verdiklerinde, Y?ld?r?m Akbulut'u devirecek bir yumru?a dönü?üyorlard?.

Tansu Çiller'in DYP'nin ba??na geldi?i süreçte medyan?n rolü ve Hürriyet'in att??? "Leydi'nin topuk sesleri" man?eti nas?l unutulur? Hürriyet ve Sabah yine eleleydi o operasyonda ve Süleyman Demirel destekli "Eylül'e kadar ?smet Abi" formulünü i?lemez hale getirebildiler...

Art?k Sabah bu i?lerden kendisini uzak duruyor, ama Hürriyet'e kalabal?k hissi verecek ba?ka gazeteler var. Hürriyet ve Milliyet'in birkaç gün üstüste att??? Gandi Kemal man?etleri ve CHP'li kalemlerin tercihlerini pervas?zca aç?k etmeleri, Kemal K?l?çdaro?lu'nun genel ba?kanl?kta önünü açmaya yarad?...

"Hay?rl? olsun" demeyi çok istiyorum, ancak daha önceki örnekler, arkas?n? 'bir k?s?m medya'ya day?yarak yükselmi? siyasilerin ve partilerin sonunun pek 'hay?rl?' gelmedi?ini gösteriyor...

'Bir k?s?m medya'n?n gücüyle genel ba?kanl??a ta??nan Mesut Y?lmaz ile Tansu Çiller bugün kö?elerine çekildiler, ama esas vahimi ikisinin de partisi siyasete veda etti; ANAP ile DYP ?u yak?nlarda DP çat?s? alt?nda bulu?arak kendilerini 'ifna' karar? ald?. Ne ANAP var bugün, ne de DYP...

Topluma 'umut' diye sunduklar? ba?ka isimleri de hat?rl?yorsunuzdur: Mehmet Ali Bayar... ?lhan Kesici... ?smail Cem...

Tuttuklar? tepeden a?a??lara do?ru yuvarlan?rken medya k?l?n? bile k?p?rdatm?yor. Medyam?z yenilenleri sevmiyor.

Oysa medya deste?iyle tepelere yükselenler için yenilgiyi kaç?n?lmaz k?lan yine medya oluyor: Yüklü bir fatura ç?kart?yor, sürekli taleplerle siyasileri bunalt?yor medya: Bilerek yap?lan ve üzerine gidilse para ve hapis cezalar? söz konusu olabilecek hatalar?n üstünün kapat?lmas?, imar planlar?n?n de?i?tirilip rant kap?lar?n?n aç?lmas?, te?vik verilemeyecek fabrikalar için acayip kolayl?klar...

Birine kap?lar? aralad???n?zda di?erleri de pe?ine tak?l?yor ve iyi niyetlerle yola koyulan siyasilerin bile ars?zla?mas?yla ve halkla aras?n?n aç?lmas?yla sonuçlanan bir süreç ya?an?yor...

?lk kez Ak Parti medyayla böyle bir 'ensest' ili?kiye "Hay?r" dedi.

"Hay?r" diyebildi, çünkü daha en ba??ndan tak?nd??? duru?la medyayla 'al gülüm – ver gülüm' ili?kisine girmedi. Medya da ilk günden sevmedi Ak Parti'yi, hâlâ da sevmiyor...

K?l?çdaro?lu adayl???n? aç?klar aç?klamaz medya kurulu?lar?n? ziyarete gitti.

Ak?beti önceki örneklere benzemese bâri...

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri