forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi_koruuFEHM? KORU: ?u anda ?srail'den dünyaya ula?an bütün haberler ?srail ordusunun sansürledi?i haberler; görüntüler de öyle... Hangi ülkenin medyas?ndan olursan?z olun, ?srail'den d??ar?ya haber, foto?raf veya görüntü gönderiyorsan?z, önce askerî sansürcüye ba?vuracaks?n?z...

 

FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

?srail medyas?: Sansür ve ?a?k?nl?k aras?nda

?srail kendisini 'sürekli sava? içerisinde bir ülke' olarak tan?mlad??? için medyas?na alenen sansür uyguluyor; 'Özgürlük Filosu'na sald?r? gibi durumlarda, 'sansür' uygulamas?, otomatik olarak sivillerden askerlerin eline geçiyor...

?u anda ?srail'den dünyaya ula?an bütün haberler ?srail ordusunun sansürledi?i haberler; görüntüler de öyle... Hangi ülkenin medyas?ndan olursan?z olun, ?srail'den d??ar?ya haber, foto?raf veya görüntü gönderiyorsan?z, önce askerî sansürcüye ba?vuracaks?n?z...

?srail'deki sansürcüler y?llar içerisinde bu i?te çok uzmanla?t?klar? için, istedikleri sonucu almaya yarayacak bölümleri, foto?raf ve görüntüleri âcilen serbest b?rak?yorlar; gemideki çat??ma ba?lad?ktan k?sa süre sonra televizyonlara eri?en bütün görüntüler ?srail askerî sansürünün onay verdikleriydi.

Jerusalem Post gazetesinde ç?kan bir habere göre, ?srailli komandolar gemide sadece boya tabancas? kullanm??lar; ne plastik mermi, ne de gerçe?ini... ?branice Ynet gazetesi Gazze'ye insani yard?m ta??yan geminin yolcular? için 'vah?iler' s?fat?n? kullanmaktan çekinmemi?. Komandolar?n gazab?n? çekmek için ?i?elerle sald?r?yormu? bu 'vah?iler'...

Gazetenin 'vah?i' dedikleri aras?nda Nobel ödüllü Mailread Corrigan Maguire, Alman milletvekilleri Inge Höger ile Annette Groth, ?sveçli ünlü polisiye yazar? Henning Mankell ile Holokost'tan hayatta kalarak ç?km?? Musevi Hedy Epstein de var...

Sansür o kadar a??r ki, Gazze aç?klar?nda uluslararas? sularda gerçekle?en ve kimsenin uluslaras? hukuka ayk?r?l???n? sorgulayamayaca?? sald?r?, dünya medyas?ndan gerekti?i kadar tepki görmüyor. Ne de olsa muhabirlerinin sansürlü haberleri, izinli foto?raf ve görüntüleri üzerinden yay?n yap?yor dünya medyas?. CNN, BBC gibi kanallar olan? büyütmemek e?iliminde...

Haberlerde insani yard?m malzemesine refakat eden yolcular?n 'El-Kaide ba?? bulunan teröristler' oldu?unu yazan da var, "Sadece 9 ki?i öldü" diye olay? küçültmeye çabalayan da... Ba?ta olaya 'sald?r?' diyen ve siviller üzerine ate? aç?lmas?n? 'katliâm' olarak yans?tan medya organlar? sonradan olan? 'çat??ma' diye sunmaya ba?lad?lar.

Yolcular için 'El-Kaide üyeleri' diyenler de var, 'Filistin yanl?s? militanlar' s?fat?n? benimsemi? olanlar da...

Bu arada ?srail Silâhl? Kuvvetleri'nin medya manipülasyonunda ustala?m?? elemanlar? her mecray? kullanarak olay? kendi gözleriyle göstermeye çabal?yorlar. Sadece 140 harfin kullan?labildi?i Twitter'? bile ihmal etmiyorlar.

Son birkaç saat boyunca sa?a-sola gönderdikleri ?u Twit'lere beraberce bir göz atal?m:

6 saat önce: Mavi Marmara'da ?srail ordusuna kar?? kullan?lan silâhlar... 5 saat önce: Bir bahriyelimiz Mavi Marmara'daki tedhi? olaylar?n? anlat?yor... 1 saat önce: Güney ?srail'e Gazze'den yap?lacak sald?r? askerlerimiz taraf?ndan püskürtüldü... 16 dakika önce: Mavi Marmara'da bulunan yeni silâh ve sald?r? maddeleri...

Bu mesajlara ek olarak konulan foto?raflarda 'vah?i' militanlar?n zavall? ?srail askerlerini yok etmek için kulland?klar? silâhlar gözüküyor: K?r?lmam?? ?i?eler... Koltuk kollar?... Gaz maskeleri... Kefiyeler...

Uluslararas? sularda seyreden insani yard?m amaçl? gemilere kar?? ?srail'in ne tür bir tepki verece?ini evinden medya sitelerine girerek izleyen ?srailli bir gazetecinin, Noam Sheizaf'?n, dakika dakika kaydetti?i izlenimleri okurken ben de onun gibi hayretlere kap?l?yorum.

Ordu sansürü 'gemide yakalanan silâhlar' diye kendini koruma amaçl? sopalar? gösterdikçe, "Bu görüntüler dünya kamuoyunu herhalde etkiler" dü?üncesine kap?l?yor ?srailli meslekta?, gecenin bir vaktinde; fakat hemen kendine gelip ?u notu dü?üyor: "Fakat insanlar uluslaras? sularda seyreden bir sivil gemiye komandolar?n? gönderdi?inde ordunun nas?l bir tepki bekledi?ini herhalde merak edecektir..."

?srail'in ba?ka ülkelerde ya?ayan dostlar? sansürlü haberler ve görüntüler e?li?inde koruyucu kanatlar?n? gerseler de, ?srail'i içeriden tan?yan ve ülkenin yanl?? istikamete gitmekte oldu?unu dü?ünen insanlar tepki vermekten, yazarlar da bildiklerini ifade etmekten çekinmeyecektir.

Nitekim, dindar Museviler örgütlü bir biçimde ortaya ç?k?p k?y?m yapt??? için Netanyahu hükümetini tel'in eden gösteriler düzenliyorlar. Kudüs'te...

Sansür her zaman beklenen sonucu vermez. Evet, ?srail askerî sansürünün etkisiyle yap?lan eksik haberler, çarp?t?lm?? yorumlar var; ancak her ?eye ra?men yans?z olma derdinde pek çok yorumcu da ?srail'i ele?tiren, Netanyahu hükümetini yerden yere vuran de?erlendirmeler kaleme al?yor. Daha da ilginç olan, Musevi kökenli yazarlar?n, çal??t?klar? gazeteler ve dergilerde yay?mlanan ilk tepki yaz?lar?n?n önemli bir bölümünün ?srail'e yönelik ac?mas?z ele?tiriler içermesi...

Pek ço?u, "Türkiye'nin i?birli?ini kaybeden ?srail'in güvenli?i tehlikeye dü?er" uyar?s?nda bulunuyor.

Bizdeki baz? yorumculardan onlar? daha insafl? buldu?umu söyleyebilirim.

YEN? ?AFAK

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri