forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

HASAN CEMAL, SEN KAND?L DA?INA NEDEN G?TT?N (2)

Aktif .

hasan_cemal
HASAN CEMAL:Neden mi gittim?Dnk yaz?mda belirtti?im gibi gazeteci oldu?um iin gittim. Bu meslek, popo st oturarak yap?lan bir meslek olmad??? iin gittim.

Gazetecilik denen mesle?in znde habercilik, merak ve heyecan, biraz da macera hissi yatt??? iin gittim. Adrenalin yklemesi yapmak istedim belki de...
Krt sorunu ve PKKy? y?llard?r izlemeye al??t???m iin gittim Kandile.
Ve tabii bu lkenin en nemli sorunu olan Krt sorununun zmne ki?isel olarak nas?l bir katk? sa?layabilirim d?ncesi de eksik de?ildi.
Bu arada Kandilde karlar?n erimesini, havalar?n ?s?nmas?n? bekledim, sonra da kalk?p gittim.
Bu kadar.
Dnk yaz?mda belirtti?im gibi, ne kimseden mesaj gtrdm Kandile, ne de Kandilden bir yerlere mesaj getirdim. Sadece PKKn?n da?daki bir numaras? Murat Karay?lan?n d?ncelerini ve Ankaraya mesajlar?n? a?ka yazd?m.
Karay?lanla yapt???m?z drt saatlik gr?me ba?ba?a de?il, ki?i onun, iki ki?i benim yan?mda olmak zere be? ki?inin nnde yap?ld?. Dn yazd???m gibi iki taraf?n teyplerine kaydedildi.
Baz? izlenimler, baz? de?erlendirmeler ve baz? renkli ayr?nt?lar d???nda her ?eyi oldu?u gibi drt gn yazd?m.
Ve ?stanbula dndm.
Ankaradan telefonlar geldi.
?lk olarak, Cumhurba?kan? Gln dan??man?, sevgili meslekta??m Ahmet Sever arad?. Cumhurba?kan?n?n benimle gr?mek istedi?ini syledi. Gn, saat ve yerini saptad?k.
Sonra, terrle mcadeleden sorumlu Ba?bakan yard?mc?s? Cemil iek beni telefonla arad?. Ankarada birlikte yiyece?imiz ?le yeme?inin gn, saat ve yerini belirledik.
Radikalin Genel Yay?n Ynetmeni, sevgili meslekta??m ?smet Berkan arad?. Ba?bakan Erdo?anla gr?t?n, Ba?bakan?n benimle gr?ece?ini syledi. Bunu da ertesi gn izlenim olarak gazetesinde yazd?.
Sonraki geli?meler farkl? oldu.
Cumhurba?kan? Gln randevusu, takvim s?k???kl??? nedeniyle ertelendi. Cemil iek ba?lang?ta makul gzken bir gerekeyle bulu?may? bilinmez bir tarihe b?rakt?.
Ba?bakan Erdo?an ayn? gn Bak yolunda, benimle gr?mek gibi bir karar?n?n olmad???n? belirtti ama kap?y? biraz aral?k b?rakt?.
te yandan, Kandilden dnd?mde D??i?leri Bakanl???ndan bir kaynak, Ahmet Davuto?luyla bir toplant? yap?labilir mi diye bana sordu. Olumlu yan?t verdim. Ancak bu giri?imin D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lunun g?yab?nda yap?ld???n? daha sonra ?rendim.
Bu geli?melerin oras?ndan buras?ndan bas?na yans?mas?yla birlikte, muhalefet kanad?ndan hi de srpriz olmayan tepki yuma?? patlad?:
Kandille pazarl?k!
Arac? kim?..
Hasan Cemal...
Acaba diyorum, devlet byklerini gerekle uzaktan yak?ndan en ufak bir ilgisi olmayan byle bir muhalif siyasi havan?n olu?umu tedirgin etmi? olabilir mi?..
Bilemem.
Peki, e?er Ankarada Cumhurba?kan?yla, Ba?bakanla, Ba?bakan Yard?mc?s?yla gr?seydim ne mi yapacakt?m?
Onlardan edinece?im izlenimleri ve yaz?labilecek haberleri bu k?eye koyacakt?m.
O kadar...
Peki, Ankaradan ba?ka bir devlet kurumundan bana gr?me talebi geldi mi? Hay?r gelmedi.
Peki Hasan Cemal, k?sa kes art?k, anl?yoruz Kandile niye gitti?ini... Krt sorununda nas?l bir noktaday?z, izlenimlerini bir kez daha zetler misin?
zetlerim ama k?saca yapar?m bu i?i. nk hem ok yazd?m, hem ok yaz?ld? izildi. Yar?nki yaz?mda yer ay?rmak istedi?im bir konu daha var:
Gazetecilikle yazarl?k...

http://www.milliyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri