forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ibrahim_karagulRadikal yazar? Akif Beki'nin önceki gün D????leri Bakan? Ahmet Davuto?lu'yla ilgili yazd?klar? tart??ma konusu oldu. Türkiye'nin d?? politikas?n? ele?tirenlerin ilgi oda?? olan yaz?, Davuto?lu'na kar?? bir kampanyaya dönmü? durumda. Yeni ?afak yazar? ?brahim Karagül, Akif Beki'yi ele?tirmi? ve "ba?ka bir hesap oldu?unu dü?ünmek çok da abart?l? olmayacakt?r." diye yazm??...?BRAH?M KARAGÜL'ÜN YEN? ?AFAK'TAK? YAZISI...

Hadi linç edin Davuto?lu'nu!

Akif Beki'nin D??i?leri Bakan? Ahmet Davuto?lu'na yönelik sözleri bir d?? politika ele?tirisinin çok ötesinde ve gerçekten a??r cümleler içeriyor. "Davuto?lu'nun ben idraki" gibi sorunlu bir ba?l?k alt?nda s?ralanan; "zafer h?rs?", "her foto?rafta boy gösterme ihtiyac?", "gösteri odakl? d?? politika", "masraflar? hangi ödenekten ve 'ben' davas? u?runa m? kar??land??", "giderek kabaran 'derin benlik' idraki" gibi ifadelerin, mevcut d?? politik gidi?at? sorgulamakla, do?ruyu yanl??? ortaya koymakla hiçbir ilgisi yok.

"Her 'one minute' ç?k???na 'two minutes' eklemek yang?na benzin dökmek demektir" ise, Ba?bakan Tayyip Erdo?an'?n Davos'taki 'one minute' ç?k???, Türkiye'yi yang?n yerine çevirmek mi oluyor?

"ABD ile ters dü?tük" zemini, bir hareket noktas? olarak zaten sorunlu ve s?? bir yer iken ve gerçekleri tam olarak yans?tmazken, "ters dü?me" iç politik manevralar d???nda içi bo? bir argüman iken, bu hareket noktas?n?n "ki?isel öç alma" için kamuflaj gibi kullan?lmas?, hesapla?ma için elveri?li bir iklim olarak görülmesi, bu iklimin Davuto?lu'nu linç etme kampanyas?na dönü?türülmesi bir talihsizlik gibi duruyor. "Hükümetin d?? politikas?n? görülmemi? ölçüde ba?ar?l? buluyorum" diyen biri, bu politikalarda eme?i tart???lmaz birine böylesine cepheden sald?r?yorsa, ortada "sayg? duyulacak" bir ele?tiri olmad???n?, ba?ka bir hesap oldu?unu dü?ünmek çok da abart?l? olmayacakt?r.

Yaz?n?n; "Ba?bakan Davuto?lu'na ayar çekti" imas?n? içerecek ?ekilde gazetelerde yer almas?, böyle bir imaya zemin te?kil edecek cümleler içermesi, "Beki Erdo?an'dan habersiz böyle bir ele?tiri yapamaz. Bu kadar güçlü bir bakan? kar??s?na alamaz. Bu, Erdo?an'?n Davuto?lu rahats?zl???n?n göstergesi" türü soru i?aretlerine kap? aralanmas? ortaya "kötü niyet" kokusu yay?yor.

Ne varm?? "Yak?nda Kudüs ba?kent olacak, Mescid-i Aksa'da namaz k?laca??z" sözünde? Ariel ?aron Ankara'da, dönemin Ba?bakan? Bülent Ecevit'in gözünün içine baka baka "Kudüs bizim ebedi ba?kentimiz" derken sesi ç?kmayanlar bu sözden neden bu kadar ürküyor?

Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçili?i neden Kudüs'te de?il, ABD'nin ?srail Büyükelçili?i neden "ba?kent" ilan edilen Kudüs'te de?il de Tel Aviv'de? Bir çok ülke neden Kudüs'ü ?srail'in ba?kenti kabul etmiyor? Birle?mi? Milletler kararlar?nda bile Kudüs neden ?srail'e ait de?il, kurulacak Filistin Devleti'nin Ba?kenti'nin Kudüs olaca??na dair iddia sadece Türkiye'ye mi ait? Neden bu söz bu kadar rahats?z edici?

B?rak?n Ak Parti'yi, Türkiye'nin geleneksel Kudüs-Filistin politikas?nda Kudüs'ün yeri neresi? Önce ona baksan?za. Kurulacak Filistin Devleti'nin ba?kenti Do?u Kudüs olunca, bugün i?gal nedeniyle, ?srail'le diplomatik ili?kileri olmad??? için oraya gidemeyenlerin Mescid-i Aksa'ya gidece?ini söylemenin ?srail'i rahats?z etmekten ba?ka ne zarar? var?

Beki'nin yaz?s? Davuto?lu'na kar?? ciddi bir kampanyan?n öncüsü oldu. Ertu?rul Özkök'ün; "?irazesi ç?km?? bu D??i?leri Bakan?" ifadesi, nas?l bir haz?ms?zl???n d??a vurumu? Beki'nin fazlaca ki?isel h?rs?yla Özkök'ün haz?ms?zl??? aras?ndaki ba??n sadece Davuto?lu'nu de?il, Türkiye'nin pozisyon aray???n?, kendini aray???n? vurdu?unu elbette anl?yoruz. Durduklar? yer fakl? olsa da, iki yakla??m?n ayn? noktada bulu?mas? gerçekten ibretlik bir durum.

Böyle bir yaz?dan sonra, Fatih Altayl?'n?n; "Davuto?lu D??i?leri Bakanl???'na veda edebilir" iddias? en çok Beki'yi heyecanland?rm?? olmal?. Peki buradan, böyle bir "harcama" kampanyas?ndan kim kazançl? ç?kacak? Türkiye'nin kazanmayaca?? ortada..

Son bir ayd?r yo?un ?ekilde Bat? medyas?ndan Türkiye'ye yap?lan nokta at??lar? izliyoruz. Önce Ba?bakan Erdo?an'd? hedef. ?srail ile gemi krizinden sonra Ahmet Davuto?lu ve M?T Müste?ar? Hakan Fidan oldu. Birkaç y?l önce, "Erdo?an Bin Ladin'den bile tehlikeli" gibi ak?lalmaz saçmal?klar? yazanlar?n Abdullah Gül'ün Cumhurba?kanl???'na seçilmesine kar?? akla hayale gelmeyen hakaretler yazanlar?n bugün nokta at??lar yapanlar oldu?unu biliyoruz.

Kimseyi elbette bir ?eye suçlam?yoruz ama ne gariptir ki, son iki haftad?r Türkiye'de okudu?umuz cümlelerin ayn?s?n? o metinlerde de görüyoruz. Merak edenler, geriye do?ru son bir ay?n medya taramas?n? yapabilir. Bat? medyas?ndaki marjinal de?erlendirmeler, cümleler seçilerek yan?lt?c? bir resim olu?turuluyor Türkiye'de... ?nfaz edilecekler listesi yap?l?yor. Kimi "içeriden", kimi "d??ar?dan", herkes kendi diliyle vuruyor ama nedense hedefler hep ayn? oluyor.

Elbette bu ülkede herkes herkesi, ister siyasi olarak isterse ki?isel olarak ele?tirebilir, ele?tirmeli de. Ancak "ki?isel" kanaatleri ve yarg?lar?, Türkiye'nin ortak meseleleri üzerinden konu?mak, Türkiye'nin meselelerine dönü?türmek, öyleymi? gibi göstermek hiç de sa?l?kl? bir duru? de?il.

Davuto?lu'na "haddini bildirme" yaz?s?nda da Beki'nin "ben idraki"ni gördük. Oysa, Türkiye'nin, Türk d?? politikas?n?n gidi?at?na yönelik rasyonel ele?tirileri tercih ederdik...

http://www.yenisafak.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri