forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 "Bas?n?n Türk d?? politikas?n?n h?z?na, çe?itlili?ine, kapsam?na yeti?mesi laz?m. Bunun için bölge uzmanlar?yla çal??an, bölge dillerini bilen muhabirler kullanan, küresel yay?n kurulu?lar?yla eleman yeti?tirilmesinde i?birli?i yapan bir anlay?? gerekti?ini sapt?yor ara?t?rmac?lar."


?HSAN DA?I'NIN ZAMAN'DAK? YAZISI

D??a aç?lan Türkiye'de bas?n nerede?

Son y?llarda ne kadar çok dünya meselelerini, d?? politika konular?n? konu?tu?umuzun fark?nda olmal?s?n?z. Her ne kadar, 'bizim Gazze ile ne alakam?z var?' diyen gazeteciler aram?zda dola??yor olsa da, Türkiye bölgesinin çok ötelerine de uzan?yor.

Türkiye dedimse 'hükümet'i kastetmiyorum sadece; hükümetten çok önde giden, hatta hükümeti iteleyen, harekete geçirmeye çal??an i?adamlar?, sivil toplum temsilcileri as?l dünyay? sarmalayan.

Türkiye, bütün aktörleriyle hiç olmad??? düzeyde dünya ile bütünle?iyor. ?u günlerde haberlerdeydi i?te; THY haftada üç gün Tanzanya'ya sefer ba?latm??. Krize ra?men kapsad??? alan? geni?leten, adeta uçmad?k bir yer b?rakmayan THY bir ?eyler anlat?yor; dünyaya aç?lan hükümet de?il, toplum. Y?llarca yurtd???na ç?kmas?n, gözü aç?lmas?n diye etraf?na duvarlar örülen toplum... Bugün i?adam?n?n, sivil toplum temsilcisinin, ö?rencinin gitmedi?i ülke yok.

Türkiye adeta d??a do?ru patl?yor. ?hracat? 150 milyar? bulan, art?k d??ar?ya yat?r?mlar yapan, borç veren, kalk?nmakta olan ülkelere yard?m gönderen bir ülke, Türkiye var...

Böyle bir ülke dünyadan korkan, içe kapanmac?, otoriter, bürokratik bir anlay??la yönetilebilir mi? Hay?r, tabii ki... Dünya ile aras?ndaki bariyerleri y?kan bir Türkiye'de aç?k toplum, demokratik siyaset ve piyasa ekonomisi güçleniyor, geri döndürülemez hale geliyor.

D?? politikada en ufak bir kriz ç?kt???nda 'aman çok aç?ld?k' diyenler fena yan?l?yor. Yapacak bir ?ey yok; Türkiye aç?lmak, uzanmak zorunda d??ar?ya. Çünkü 'aktif d?? politika' sadece siyasal bir tercihin sonucu de?il. Gerisinde ekonomik ve toplumsal dinamikler var. Bölge ülkelerinin d?? ticarette ald??? pay birkaç kat artarken bu ülkelerle siyasi ba?lar?n?z?n geli?memesi söz konusu olamaz... Ticaret ve yat?r?mlar?n?z?n ciddi boyutlara ula?t??? bir ülkede bir kriz ç?kt???nda buna duyars?z, ilgisiz kalamazs?n?z. Gürcistan krizi, Irak'?n gelece?i, ?ran'la ili?kiler, Yunanistan'?n ekonomisi... Bunlar?n hepsi sizi de etkileyen geli?meler.

Ülkelerin kaderleri giderek birbirlerine s?k?ca ba?land?. '?stanbul'un kaderiyle Kudüs'ün kaderi ayr? de?il' sözü hem tarih hem de gelecek ba?lam?nda do?ru. Buna bo?una Brüksel'i de eklemedi D??i?leri Bakan? Davuto?u.

Peki Türk bas?n? 'dünyaya aç?l?m?n neresinde?' D?? haberleri ya dünya ajanslar?n?n 'özet'lerinden ibaret veya d?? siyasi magazinden; kim kiminle kaç dakika görü?tü, ne yeyip ne içtiler!

'Türk Bas?n?nda D?? Habercilik' dü?ünce kurulu?u SETA'n?n bir raporunda derinlemesine incelenmi?. Pazartesi günü Bahçe?ehir Üniversitesi'nde yap?lacak bir toplant?da da tart??maya aç?lacak. Ara?t?rmay? yapanlar, SETA ara?t?rmac?lar? Mücahit Küçüky?lmaz ve Hakan Çopur.

Bas?n?n Türk d?? politikas?n?n h?z?na, çe?itlili?ine, kapsam?na yeti?mesi laz?m. Bunun için bölge uzmanlar?yla çal??an, bölge dillerini bilen muhabirler kullanan, küresel yay?n kurulu?lar?yla eleman yeti?tirilmesinde i?birli?i yapan bir anlay?? gerekti?ini sapt?yor ara?t?rmac?lar. Yetkin bir d?? habercili?in olmazsa olmaz?n? da ?öyle tan?ml?yor SETA raporu:

'So?uk Sava? sonras? ya?anan de?i?imi ve bu çerçevede Türk d?? politikas?nda ortaya ç?kan yeni tav?r ve tutumlar?, kar??t veya destek olmaktan ba??ms?z biçimde, do?ru okumak gerekmektedir. Bu çerçevede, Türk bas?n?n?n eski tabu, korku ve kal?plar? bir kenara koyarak ara?t?rmac? gazetecili?e dayanan ve nitelikli muhabir olman?n, uzmanla?man?n ve konuya hakim olman?n i?in merkezinde oldu?u bir d?? habercilik tarz?n? benimsemesi zorunluluktur'.

Unutulmamas? gereken husus ?u; dünyada olup bitenleri anlamadan Türkiye politikas?n?, ekonomisini ve toplumunu anlamak adeta imkâns?z. Toplum, siyaset ve i? çevreleri önemli ölçüde 'içeri kapanma' k?skac?ndan kurtuldular. Bu çevreleri ele?tiride mangalda kül b?rakmayan bas?n ise baz? istisnalar d???nda hâlâ 'd??a kapal?'. D?? habercili?e 'd?? kap?n?n d?? mandal?' muamelesi yap?ld?kça bas?n toplumun, ekonominin ve siyasetin gerisinde kalacak dünyay? do?ru anlamakta...

http://www.zaman.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri