forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

 Özellikle medya ve sanat! dünyas? mensuplar?n?n “evlilik” ya da “a?k” anlay???nda ya?anan çürümü?lü?ün her gün toplumun önüne sayfalarca sunulmas?, art?k dayan?lmaz boyutlara ula?t?.
EL?F ÇAKIR'IN STAR GAZETES?'NDEK? YAZISI

Uçkur medyas? 

Stendhal’?n “K?rm?z? ve Siyah” roman?n?n bir bölümünde epigraf olarak, Sieyes’in bir cümlesi yer al?r:  “??te uygarl???n?z?n yüksek mucizesi! A?k? s?radan bir ?ey yapt?n?z.”

Halit Ziya U?akl?gil’in neredeyse yüz y?l önce, çürüyen toplum yap?s?n? göstermek için kaleme ald??? A?k-? Memnu roman?ndan uyarlanan bir dizi, sanki günümüzde bu olaylar?n yeniden yayg?nla?mas?n? isteyen bir medya organizasyonuna dönü?türüldü. Dizi henüz bitmi?ken, medyaya “??te gerçek A?k-? Memnu” diye yans?yan Defne Samyeli-Eren Talu rezaleti ve ayn? dönemde kendisine gazete kö?esi verilmi? bir hemcinsimin, THY’nin Afrika aç?l?m? vesilesiyle gitti?imiz Tanzanya’dan yaz? diye bir taciz hikayesi ç?karmas? ve bunu büyüttükçe büyütmesi, hiç girmek istemedi?im bu konulara mecburen itti beni.

Özellikle medya ve sanat! dünyas? mensuplar?n?n “evlilik” ya da “a?k” anlay???nda ya?anan çürümü?lü?ün her gün toplumun önüne sayfalarca sunulmas?, art?k dayan?lmaz boyutlara ula?t?.

Halit Ziya’n?n A?k-? Memnu’yu yazd??? ayn? dönemde Mehmet Akif de, “Hayâ s?yr?lm?? inmi?, öyle yüzsüzlük ki her yerde / Me?er ne çirkinlikler örtermi? bir incecik perde” diyordu.

?imdi de ayn?. Yüz y?l sonra de?i?en

bir ?ey yok.

Belki tek fark?, art?k tüm hayâs?zl?klar?n medya taraf?ndan köpürtülmesi, adeta te?vik edilir gibi sürekli bu hayatlar? ya?ayanlar?n ve konu?anlar?n gündemde tutulmas?. Hatta medya ve sanat! camias? o hale gelmi? ki, ne kadar rezillik o kadar vezirlik!..

Rezillik dedi?ime bak?p yanl?? anlamay?n.

“?lk ta?? günahs?z olan ats?n” düsturu üzere, ki?ileri suçlay?p onlara ta? atmak niyetinde hiç de?ilim.

Vurgulamak istedi?im tek husus, bunlar?n gazete ve televizyonlar?n gündemi olmaktan ç?kmas?, ki?ilerin özel hayatlar? olarak kalmas?d?r.

?nsanlar diledikleri gibi ya?ayabilirler. Hiç kimse bir ?ey diyemez.

Ama yap?p ettiklerini yaz?l?/görsel medya önünde anlatmaya kalkmas?nlar. Hele medya, hiç böyle insanlar?n pe?ine dü?üp kamera tutarak, teyp açarak ra?bet göstermesin.

Ünlülerin hayat? özel olmaktan ç?kar, herkesi ilgilendirir martaval?yla (kim uydurmu?sa böyle bir ?eyi) kimseyi de kand?rmaya kalkmas?nlar.

Dizilerle, ünlülerin her gün toplumun gözüne sokulan ya?ant?lar?yla verilen mesaj çok aç?k son zamanlarda: A?k her ?eyi mübah k?lar.

Hay?r. A?k, hiçbir çürümenin mazereti olamaz.

Modern hayat denilen ?ey de her ne haltsa, ucu aç?k bir yol... Git git bitmiyor. ?nsanl?k bitiyor, ahlak bitiyor, tahammül bitiyor ama kim ne kadar modern, bir türlü karar? yok bu meretin.

Bizzat medya mensuplar?n?n, üçüncü sayfa haberlerinin malzemesi olmas? ise art?k sap ile saman?n iyice birbirine kar??t???n?n göstergesi olmas? üzücü.

Toplumun -bu ki?iler için söylemek çok zor ama- kanaat önderi konumundaki medya mensuplar?n?n çürümü? hayat tarzlar?na hem malzeme olmas? hem malzemesini sürekli buradan sa?lamaya çal??mas?, bir k?s?r döngü haline geldi.

Mesela, Tanzanya gezisinde, hem diplomatik olarak, hem ekonomik olarak, hem de milli havayolu ?irketimizin yeni bir uçu? noktas? olarak birçok konu i?lenebilecekken, bu aç?l??a kat?lan bayan kö?e yazar?n?n, Zanzibar’?n ne kadar seksi bir ada oldu?undan bahsedip, “taciz edildik”le biten bir yaz? yazmas?n?n anlam? nedir bu ülke için?

THY gibi önemli bir kurumun, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi aç?l?m?n? da gösteren bir i? gezisinden, ç?kara ç?kara, kendisinin yüz göz oldu?u 16-17 ya?lar?ndaki otel görevlisinin taciz iddias?n? ç?karm??. Bunu da kö?e yaz?s? olarak yazm??. Oraya yüz küsur ki?i gittik ki, i?adamlar?, gazeteciler, siyasiler vard?. Türkiye’nin bir Afrika ülkesine çok gecikmi? bir ç?karmas?yd?. Bu önemli gezinin anlam ve önemi “en seksi adaya” gitmek midir, alkollü bir kafayla buradan taciz hikayesi üretmek midir?

Kimin eli kimin cebinde programlar? daya, halk istiyor...

A?k?n can?na okuyup toplumu dejenere edenleri gazete kö?elerine yerle?tirin, okur istiyor...

Bu can?na yand???m?n Türk halk? ne yaz?k ki kendisine yap?lan aptal muamelesine bir türlü itiraz etmiyor...

Dördüncü kuvvet medyaym??... Medyas?yla, yazar?yla sit-com olduk...

http://www.stargazete.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri