forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrul_ozkok Ertu?rul Özkök'e göre bu dörtlü Türkiye’nin en tehlikeli muhalifleri... Tabi ki Ak Parti'ye kar??... Bekir Co?kun, Y?lmaz Özdil, Serdar Turgut ve Selahattin Duman...ERTU?RUL ÖZKÖK'ÜN HÜRR?YET'TEK? YAZISI

En tehlikeli 4 muhalif kim

GEÇEN gün dü?ündüm.

Bu ülkenin en güçlü, iktidar aç?s?ndan en tehlikeli 4 muhalifi kimdir?

Baz?lar?, “Yine eksantrik bir soru ortaya att?” diyecekler.
Hay?r, ciddiyim ve nedenini anlataca??m.
Ayr?ca “Kürtlerle birlikte ya?amak zorunda m?y?z” kadar tehlikeli, zehirli bir soru de?il.
* * *
Biraz abartmay? göze alarak ?unu söyleyece?im.
Bana göre, dünyan?n en ba?ar?l? “psikiyatri” dergilerinden biri Türkiye’de yay?mlan?yor.
Derginin ad? “Psikeart”.
?u an 10’uncu say?s?na ula?t? ve ben her say?s?n? ba?tan sona okuyorum.
Dergiyi yapanlar? kutluyorum, çünkü müthi? bir zekâ, espri ve ayn? zamanda mükemmel bir dergicilik zihniyeti ile haz?rl?yorlar.
“Psikeart”?n son say?s? “Gülmek” konusuna ayr?lm??.
Size bu say?da yer alan yaz?lar?n birkaç?n?n ba?l???n? verirsem, ne demek istedi?imi anlayacaks?n?z.
“Kendinizi g?d?klayamazs?n?z”, “Cem Y?lmaz’?n kira borçlar?”, Gülmek pirzolaya e?de?erse, kolesterolümüz yükselir mi”, “Jelastik Hatice”, “Karanl?kta kahkaha”, “Kad?n kahkahas?”, “Bir geyi?in anatomisi”.
Kafan?zdaki soruyu tahmin ediyorum.
“Psikeart”?n en tehlikeli muhaliflerle ilgisi ne?
?imdi oraya geliyorum.
* * *
“Psikanalitik kuram için, gülme, yasaklanm?? duygular? bask?layan birikmi? enerjinin bo?almas?d?r.”
Bask? toplumlar?nda, korku imparatorluklar?nda, sindirilmi? insanlara kalan en etkili silah, “alay etmektir”, “Ti’ye almakt?r”.
Derginin giri? yaz?s?ndaki ?u bölüm çok ilginç:
“Ba?lang?çtan beri kilise gülmeye kesinlikle kar?? olmu?tur. Çünkü ‘ciddili?in ve a??rba?l?l???n ku?att???’ bu dünyada, gülme cennetle alay etmek demektir.”
O nedenle, “Her bask? rejiminde bir tür yeralt? mizah? bulunur: Ezenlerin zarar?na olmak üzere ezilenlerce payla??lan gülme, korkuyu azalt?r ve insanlar?n hayatlar?n? sürdürmelerini kolayla?t?r?r.”
Bergson diyor ki: “Gülme her ?eyden önce bir düzeltmedir. Toplum kendisine kar?? sayg?s?zca davran??lar?n öcünü gülme ile al?r.”
Mizah? yaratan ki?i zekidir.
Ama o espriyi alan da zekidir.
“?akalara verdi?imiz duygusal tepki beynimizin en geli?mi? bölgesi olan prefrontal korteksin (ya da al?n lobu) i?levlerinden biridir.”
Anlayaca??n?z, güldüren insan da, gülen insan da bask?c? rejim için ciddi bir tehdittir.
?kisi bir araya gelince en güçlü muhalif hareket do?ar.
* * *
?imdi gelelim ba?taki soruya.
Türkiye’nin en tehlikeli muhalifleri kimlerdir?
Bana göre, Bekir Co?kun, Y?lmaz Özdil, Serdar Turgut ve Selahattin Duman.
Onlar çok tehlikeli, çünkü kendileri zeki ve kendi zeki muhalif okuyucusunu da o görünmeyen protestoya davet ediyorlar.
Her gün ince bir espri ile iktidarlar? sorguluyorlar. Esprileri öyle ince ki, iktidar sahipleri bile gülmek zorunda kal?yor.
Tabii ?u sorunun cevab?n? merak ediyorum.
Ba?bakan Tayyip Erdo?an, kendisini kedi olarak çizen mizahç?y? mahkemeye vererek, içgüdüsel veya bilinçli bir savunma m? yap?yor?
Öyle dü?ünüyor olabilir, ama emin olsun ki yanl?? yap?yor.
Bunu da dergiden aktar?yorum:
“Totaliter rejimler kendilerine kar?? olan mizah?n gösterilerini önlemekle muhtemelen kendilerine zarar vermektedirler, çünkü gülme, gerginli?in ve dü? k?r?kl?klar?n?n bo?almas? için emniyet vanas?d?r.”
Ayr?ca Ba?bakan’a bir de iyi haberim var.
“Karanl?kta kahkaha” bölümünde okudu?uma göre, “1950’li y?llarda bir insan günde ortalama 18 dakika gülerken, 2000’li y?llarda bu süre 6 dakikaya dü?mü?.”
Psikiyatrlar ba?ka türlü yorumluyor ama ben ?öyle keyfi bir analiz yapabilirim:
“Demek ki bask?c? rejimler mizah?n y?k?c? muhalefetine kar?? mücadelede ba?ar?l? olmu?lar.
Telefonda bile rahat konu?amayan bir toplum, nerede gülecek ki?
Yeralt?nda m?...
* * *
Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye bir korku imparatorlu?una dönü?tü.
Peki ne yapaca??z?
Ben söylemeye korkuyorum. O nedenle cevab? yine dergiden aktar?yorum:
“Sonsöz: Korkmay?n gülün; gülünce, gözlerinizin içi gülüyor. Kendimi sizden alam?yorum.”

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri