forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

TARAF'LA W?K?LEAKS ARASINDAK? FARKLAR NELER?

Aktif .

  Wikileaks, Afganistan sava??yla ilgili gizli belgeleri if?a etti. Bizde Taraf gazetesi, benzer bir misyona sahip oldu?unu söylüyor. Sahi, dünyay? sallayan Wikileaks ile Taraf ne kadar birbirine benziyor? Nerede birbirinden ayr?l?yor? Nagehan Alç? Milliyet'teki yaz?s?nda Wikileaks ile Taraf Gazetesi'ni kar??la?t?rm??...NAGEHAN ALÇI'NIN M?LL?YET'TEK? YAZISI

Taraf’la Wikileaks aras?ndaki 10 fark

??te s?zma haberin zaferi: Wikileaks, Afganistan sava??yla ilgili gizli belgeleri if?a etti. Bizde Taraf gazetesi, benzer bir misyona sahip oldu?unu söylüyor. Sahi, dünyay? sallayan Wikileaks ile Taraf ne kadar birbirine benziyor? Nerede birbirinden ayr?l?yor?

Milliyet gazetesinin yeni d?? haberler ?efi P?nar Ersoy,  dün harika bir habere imza att?. Wikileaks’in nas?l çal??t???n?, kurucusu Julian Assange’?n nas?l ya?ad???n? , belgelerin nas?l incelendi?ini ara?t?rmakla kalmad?, gazetecili?e etkisini uzmanlara sordu.

S?z?nt? veya s?zd?rma , ad?na ne derseniz deyin... Habercili?in rengini ve ?eklini de?i?tiren bu olay, bizdeki örnekleri gündeme getirdi. Taraf , “ABD’nin de Taraf’? var” diye ba?l?k att?. “Hangisininki gazetecilik?” tart??malar? ba?lad?.

Sorunun cevab?n? ba?tan vereyim: ?kisininki de ! ??te farkl? yöntemlerle ‘s?z?nt?’ haber yay?nlayan ve kimi çevreleri rahats?z eden iki yay?n?n fark ve benzerlikleri...

1. B?R? YEREL, D??ER? GLOBAL
Wikileaks dünya çap?nda  gazetecilik ba?ar?lar?na imza at?yor: Kenya’da seçimleri etkiledi, ?zlanda bankas?n?n skandal?n? ortaya ç?kard? ve son olarak Afganistan sava??n?n gizli belgelerini yay?nlad?. Taraf’?n hedefi TSK ile s?n?rl?: Heron skandal? hariç (Bugün yay?nlad?), TSK’y? zor durumda b?rakan belgeler hep bu gazetede yay?nland?.

2. YEN? VE GELENEKSEL MEDYA
?nternetin gücünü sonuna kadar kullanan Wikileaks’e her yerden ula??labiliyor. Wiki arayüzü sayesinde belgeler kolayl?kla siteye gönderiliyor. Taraf’?n gücü ise, promosyonsuz, büyük medya gruplar?ndan ba??ms?z olarak gazete ç?karmas?.  Gazeteye belge s?zd?rmak isteyenler genellikle muhabir Mehmet Baransu’yu ar?yor, yani eski gazetecilik kurallar? i?liyor.

3. AKT?V?STLER & GAZETEC?LER
Wikileaks ABD, Tayvan ve Güney Afrika’dan toplanan aktivistlerin ‘hükümet ve ?irketlerin gerçek yüzünü göstermeye’ ant içmesiyle kuruldu. Manifestosunda kara Afrika’da s?tmadan ölen çocuklar var. Taraf ise, Türkiye’nin liberal gazeteci, yay?nc? ve akademisyenlerin bir araya gelmesiyle kuruldu. Gazete, sadece belge yay?nlamakla kalmay?p, askerin geçmi?i ve bugününe yönelik en sert ele?tirilerin yay?nland??? adres oldu.

4. HACKERE KAR?I EDEB?YATÇI:
Julian Assange (39), Wikileaks’in yüzü ve kahraman?... Ancak Wikileaks’ten önce gazetecilik yapm?? de?il! Bilgisayar programc?s? olan Assange, hacker faaliyetleri nedeniyle 24 ayr? suçla yarg?lanm??. Wikileaks’in kuruldu?u 2006’ya kadar da Melbourne Üniversitesi’nde matematik ve fizik ö?rencisi... Taraf’?n yüzü Ahmet Altan (50) ise Türkiye’nin en önemli, en çok satan romanc?s? (idi). 90’l? y?llardan beri dergi ve gazetelerde kö?eyazarl??? yapt?, Kürt sorunundaki tutumu yüzünden ba?? hep derde girdi.

5. BANA YER?N? SÖYLE!
Assange’?n adresi yok çünkü devlet s?n?rlar?n? aç??a ç?karma misyonu yüzünden hayat? tehlikede: S?rt?nda çantayla ülke ülke geziyor. Altan ise defalarca yarg?lanmas?na ve tehdit edilmesine ra?men, ajan gibi ya?am?yor. Her gün gazetesinde.

6. F?NANSI K?M SA?LIYOR?
Wikileaks’le Taraf’?n ortak özelli?i, bir finans grubu taraf?ndan desteklenmemeleri. Gerçi Taraf hakk?nda Gülen cemaatinin deste?ini ald??? iddia ediliyor ama buna dair kesin bir kan?t yok. Ancak Wikileaks de harcamalar? konusunda yeterince ‘?effaf’ olmamakla ele?tiriliyor. Dokuz ki?ilik yönetici kadrosu harcamalar?n? ?ahsi hesaplar? ve ba???lardan yap?yor... Taraf’ta gazeteciler ço?unlukla  ‘gönüllülük’ ilkesiyle çal???yor. ‘Tehlikeli’ bulundu?u için reklamverenlerin de çekinerek yakla?t??? bir yay?n.

7. GÖNÜLLÜ ORDUSU
91 bin Afganistan sava?? belgesi 1200 Wikileaks gönüllüsü taraf?ndan de?ifre edildi, incelendi, kontrol edildi... Taraf’ta ise k?s?tl? bir yaz?i?leri ekibi, s?zan belgeleri inceleyip yay?nlamaya karar veriyor. Ne zaman, ne de ekip olarak Wikileaks’le yar??acak durumlar? yok. Bu arada Wikileaks’i t?pk? Taraf gibi  “askerin imaj?n? bozmak” ele?tiriyorlar. Ama bunu yapan medyadan ziyade okurlar. 

8. K?M?NE DESTEK, K?M?NE KÖSTEK
Wikileaks’in Afganistan belgelerindeki ba?ar?s?, birbirinden ba??ms?z üç önemli yay?nla i?birli?i yapmas?yd?. The Guardian, Der Spiegel ve The New York Times’a da gönderilen belgeler ayn? anda yay?nlan?nca etkisi muazzam oldu. Taraf ise yay?nlad??? belgelerle hükümete destek veren yay?nlar?n haricinde kimseden destek görmüyor. Aksine, yerden yere vuruluyor.

9. SAVA? SUÇU MU DE??L M??
Julian Assange, Afganistan’daki Amerikan askeri belgelerinin aç?klanmas?n? Do?u Almanya’n?n Stasi polisi dokümanlar? kadar önemli oldu?unu söyleyip, “Kan?t var, ama sava? suçu olup olmad??? mahkemenin karar? olacak” diyor.  Ahmet Altan ise yay?nlad??? belgelerin do?rulu?u ve suç oldu?undan her zaman emin. Yarg? süreci devam ederken Altan yorum yazmaktan imtina etmiyor.

10. ?S?MLER? DE??FRE ETMEK
Afganistan belgelerinin yay?nlanan k?sm?, Assange’?n deyimiyle “sadece yüzeydekiler”. Mesela askerlerin isimleri de?ifre edilmedi. Ancak Afgan isimleri için ayn? hassasiyet gösterilmedi... Taraf’?n belgeleri de?ifre etme biçimine bakal?m: Genelde askerlerin isimleri aç?kça yer al?yor, üst düzey komutanlar zaten darbe iddialar?yla birlikte yarg? sürecinde.

http://cadde.milliyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri