forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

MAN?ETTEK? J?TEM OPERASYONU

Aktif .

yildiray_ogurYILDIRAY O?UR: Herhalde bu konuda en ba?ta do?ru bilgiyi alma haklar? çi?nenen Hürriyet okurlar?na bir aç?klama yapacakt?r. Uzun süredir bu kadar aç?ktan bir makaslama görmemi?tim. Galiba Dörtyol’da man?etlerden kurtar?lmas? gereken mühim bir aç?k verildi.

 

YILDIRAY O?UR'UN TARAF'TA DÜN YAYINLANAN YAZISI

MAN?ETTEK? J?TEM OPERASYONU

Dün  Hürriyet, Taraf ve Star, gazeteci tabiriyle “pi?ti” oldu.

Ayn? haberi büyütmü?tü üç gazete de.

Haber, önceki gün Vakit gazetesinin man?etten duyurdu?u Dörtyol ?ehir merkezinde 4 polisi öldüren PKK’l?lar?n kaç?rd??? araban?n sahibinin bir MHP yöneticisi ç?kt???yla ilgili man?etin devam?yd?.

?lk gelen haberlerde bir kamyon oldu?u söylenen, PKK’l?lar?n eylemde kulland??? araban?n sahibiyle ilgili bu çok önemli bilgiyi olaydan ancak dört gün sonra ö?renmemiz zaten yeterince tuhaft?.

Vakit gazetesinin haberinden sonraki gün araban?n sahibi MHP Payas Belediye Meclis Üyesi Bestami K?l?nç gazetecilere bir aç?klama yapt?.

Aç?klamay? izleyenler aras?nda foto?raftan da görüldü?ü gibi Do?an Haber Ajans? muhabirleri de vard?. Taraf, DHA’ya maalesef abone de?il. Yaz? ??leri’nde haberle ilgili konu?urken Genel Koordinatörümüz Mustafa Cesur, K?l?nç’?n aç?klamas?n? internette ?skenderun.org adl? bir yerel sitede buldu. Okudu?umuzu yanl?? anlam?yorduk. Aç?klaman?n video kayd? da vard? sitede.

?öyle diyordu Bestemi K?l?nç:

“Evimin bulundu?u yaylaya ç?kmak üzere arac?mla yola ç?kt?m. Yolda Jandarma sivil istihbaratla kar??la?t?m. Be? dakika sonra onlar a?a??ya indi, ben yukar? ç?kt?m. Mermerin üst taraf?ndan önce iki ki?i sonra birkaç ki?i daha göründü. Arac?m? gasp ettiler.”

Üzerinde ayn? beyaz gömlekle ve ayn? ofiste çekilmi? bir resmiyle K?l?nç’?n bu aç?klamalar? önceki gün Star, Taraf ve Hürriyet’in man?etindeydi. Ama bir farkla habere “Ke?ke Ben Ölseydim” man?etini atan Hürriyet K?l?nç’?n arabas?n?n kaç?r?lmas?ndan be? dakika önce ayn? yolda Jandarma ?stihbaratç?larla sohbet etti?ini söyledi?i cümleleri makaslam??t?.

Haberi Do?an Haber Ajans?’ndan gören di?er tüm gazetelerde de o cümleler yoktu. Haberi görüntülü de geçti?i anla??lan DHA’dan yapan NTV haberlerinde de bu cümleleri duyamad?m.

B?rak?n bu mesle?e y?llar?n? vermi? gazetecileri, yoldan dört ki?i çevirseniz ve bu aç?klamay? okutsan?z dördünün de haberden atmayaca??, hatta ba?l???na koyaca?? esas cümleler bunlar olurdu herhalde.

Ama Hürriyet bunun yerine MHP’li yöneticinin “O polisler ölmeseydi de ben ölseydim” gibi hamasi laflar?n? man?et yapmay? tercih etmi?ti. Böylece Vakit’i de man?etten yalanl?yordu

Foto?rafta Bestami K?l?nç’?n önünde görünen DHA mikrofonu bu sözlerin ajans taraf?ndan kaydedildi?ini ortaya kokuyor.

Peki man?etlik haberin içinden “sivil jandarma istihbaratç?larla” görü?meye ili?kin bu cümleleri kim ç?karm??t?? Ve bunu niye yapm??t??

Hürriyet’in Genel Yay?n Yönetmeni Enis Berbero?lu, Susurluk, Yüksekova Çetesi ilgili haberleriyle ünlü bir gazeteci. Onun Hürriyet’i “ne olursa olsun devleti koruma” reflekslerinden kurtarmaya çal??t??? söyleniyor.

Herhalde bu konuda en ba?ta do?ru bilgiyi alma haklar? çi?nenen Hürriyet okurlar?na bir aç?klama yapacakt?r. Uzun süredir bu kadar aç?ktan bir makaslama görmemi?tim. Galiba Dörtyol’da man?etlerden kurtar?lmas? gereken mühim bir aç?k verildi. Takipteyiz.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri