forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

ERDAL ?AFAK'TAN 'HAYIR'CI GAZETELERE ELE?T?R?...

Aktif .

erdal_safakSabah Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Erdal ?afak, Referandum sürecinde Hay?r kampanyas? yapan gazeteleri ele?tirdi... ?afak, yaz?s?nda isim vermemese de hedefinden Do?an Grubu gazeteleri vard?...


Erdal ?afak'?n Sabah'taki yaz?s?

Merkez MedyaBa?yazar?m?z Mehmet Barlas dünkü yaz?s?nda "Merkez medya"n?n referandum kampanyas?ndaki yay?n politikas?n? irdeledi. "Mesela bunlara örnek bir tanesi, adeta 'Hay?r'c?l???n organ? halindeydi. 28 ?ubat 1997 post-modern darbesi sürecindeki anti-demokrat tutumunu, sanki bir erdemmi? gibi, 2000'li y?llara da ta??m??t? bu gazete. Sonuçta toplumun yüzde 58'inin a?a??land???, cahil ve bilinçsiz ilan edildi?i bir gazeteye dönü?tü bu yay?n organ?..."

Hakk?n? teslim edelim; sevgili Barlas bu süreci daha kampanyan?n ba??nda görmü?tü. ??te 15 Temmuz tarihli yaz?s?ndan bir bölüm:

"Eski merkez medyan?n kö?elerinde birer birer 'Hay?r diyece?iz' aç?klamalar?n?n yap?lmas?, bu süreçte merkezin marjinalle?mesinin bir yans?mas? de?il mi? Baz?lar?n?n sadece kafalar? de?il, konumlar? da kar???k..."

Barlas'?n tespitlerini tamamen payla??yorum.

Ancak sorun ?u: "Merkez medya"n?n somut bir tan?m? yok. Sadece baz? örneklerden, yani baz? gazetelerden yola ç?karak bir çerçeve çizmeye çal???l?yor.
Barlas, "Merkez medya"y? "Kitle gazeteleri" diye niteliyor. "Kitle gazeteleri" ni de ?öyle tarif ediyor: "Partiler üstü, okurdan icazet almayan, her görü?ü yans?tan..."
Prof. Dr. Eser Karaka? ise "Merkez medya"y? "Geli?mi? ülkelerin hukuk normlar?n?n merkez kavramlar?n? belirleyici unsurlar olarak benimsemek zorunda olan medya" olarak görüyor. Bu merkez kavramlar?n da Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?'n?n 2'nci maddesinde yer ald???n? belirtiyor ve ?öyle diyor:

"Demokrasi, laiklik, hukuk devleti kavramlar? merkez medya taraf?ndan birbirleri aras?nda bir hiyerar?i tan?mlanmadan savunulmak zorundad?r. Bu zorunluluk, yorum özgürlü?ü ilkesine ra?men merkez medya organlar?n?n kö?e yazarlar?n?n da bir mecburiyetidir." (Star gazetesi, 24 Temmuz 2008)

Galiba Barlas'?n ve Karaka?'?n tan?mlar?na bir unsuru ya da olguyu eklemek, konuyu daha somut bir zemine oturtacak: "Merkez medya" kavram? art?k geli?meleri tam olarak anlatm?yor, "Yeni merkez medya" ifadesinin daha do?ru olaca??n? dü?ünüyorum.

Bu "Yeni merkez medya"n?n lokomotifi veya bas?n jargonuyla "Amiral gemisi" ise hiç ku?kusuz SABAH Gazetesi olacak. Olmak üzere.
Sa?l?kl? ve mutlu bir hafta dile?imle...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri