forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

engin_ardic_280Engin Ard?ç Bekir Co?kun'un Habertürk gazetesindeki yaz?lar?na son verilmesini bak?n nas?l de?erlendirmi?: "Yaz?lar?m?n art?k okunmad???n? görüp bir de çok para isteyince kap?n?n önüne koydular" diyemedi?i için utanmadan "beni ba?bakan kovdurdu" yalan?na s???nmaya çal??an esnaf... Gerçekten korkuyorlarm??, ?aka ya da abart? san?yorduk.

 

Bunlar gerçekten korkuyorlarm?? yahu!

Hani muhalefetin "korku" üzerine kuruldu?u söyleniyordu ya...
"Beni de içeri atacaklar" diye korkup solu?u Amerika'da alan Ergenekon çocuklar?...
Sanki bak?lacak bir yanlar? kalm?? gibi "beni çar?afa sokacaklar" diye korkan "?smet Pa?a k?z?" ya?l? teyzeler...
"K?sa bacakl? k?ll? adamlar ?rz?ma geçecekler" diye korkan bunal?ml? bayanlar...
"Rak? içirmeyecekler" diye korkan emekli memurlar...
"Patron tiraj?n? yerlere dü?ürdü?ümüz gazeteyi satarsa i? bulamay?z" diye korkan kalem?orlar...
"Yaz?lar?m?n art?k okunmad???n? görüp bir de çok para isteyince kap?n?n önüne koydular" diyemedi?i için utanmadan "beni ba?bakan kovdurdu" yalan?na s???nmaya çal??an esnaf...
Gerçekten korkuyorlarm??, ?aka ya da abart? san?yorduk.
O kadar korkuyorlar ki, "pogroma u?rama tehlikesiyle kar?? kar??ya kalm?? ortaça? Yahudisi" gibi kendilerine "gettolar" yaratmaya koyulmu?lar!
Hani o çok k?zd?klar? "ha?ema otelleri" gibi... Hani Fatih ilçesinin Çar?amba mahallesindeki "kurtar?lm?? bölge" gibi... Bunlar da "Atatürkçü siteler" olu?turmaya ba?lam??lar.
?mzas?z psikopatlar?n bizlere a??z dolusu hakaretler ettikleri Internet siteleri de?il efendim, "oturma" siteleri...
Hani havuzlu falan... K?l?çdaro?lu'nunki gibi.
Hani kap?s?na iki metreye iki metre beyaz poliüretan bir kulübe koyup içine de uyuklayan bir köylü oturttu?un zaman kiralara zam yap?yorsun ya, i?te onlardan.
Bunlardan biri Antalya'da gözlenmi?, ne de olsa tuzlu su kenar?d?r.
"Atatürkçü Feyziefe Sitesi..."
Hay?r, Çöla?an ailesi orada oturmuyor, onlar Ayval?k'a giderler, "kankalar?n?n" yan?na.
Sitenin giri?inde (yoksa "nizamiyesinde" mi demeliydim?), k?rm?z?-beyaz bir tabela... Bayrak rengi, çünkü tabelalar? tabela yapan üstündeki kand?r, bir site, e?er aidatlar vaktinde ödeniyorsa vatand?r... Üstünde diyor ki: "Atatürkçü laik demokratik insanlar?n ya?ad??? sitedir"...
Bu hesaba göre bizim evler de hayvanat bahçesidir herhalde.
Üç-be? nöbetini bekçi tutuyor, be?-yedi nöbetini kap?c? ondan devral?yor, gelenim gidenim çoktur vukuat?m yoktur komutan?m, pardon say?n yöneticim...
Söylenenlere göre de referandum öncesi site yönetimi kap?lar? tek tek çal?p "hay?r" oyu verilmesi için propaganda yapm??.
Yak?nda sitede "Atatürk çimlere basmazd?", "?nönü aidat?n? vaktinde öderdi" ya da "Mahmut Esat havuza i?emezdi" gibi tabelalar da gözlenebilir.
Merak ediyorum, bu sitede kiral?k ev tutmak istesem bana verirler mi yoksa döverler mi? "Demokratik" bir yer ya, o bak?mdan...
Tersini dü?ünün: Kap?s?ndaki ye?il-beyaz tabelada "namaz?nda niyaz?nda dindar insanlar?n ya?ad??? sitedir" yazan bir yer... Yönetici de kap?lar? çal?p "evet oyu verin" diye bast?r?yor... ?çki içen kirac? alm?yorlar, ö?le namaz?n?n kaç rekât oldu?unu bilemeyen misafiri bile sokmuyorlar kap?dan.
Ayyuka ç?kacak küfürleri duyar gibiyim. Utanmadan "Türkiye bölündü" yazanlardan hem de...
Yahu bunlar me?erse gerçekten korkuyorlarm??.
?leride "bir aday? ele geçirip oraya yerle?mek" falan gibi formüller de dü?ünebilirler. Tevfik Fikret ve Servetifünun dergisindeki arkada?lar? da bir zamanlar Abdülhamid'den kurtulmak için Güney Afrika'ya kaç?p yerle?meyi dü?ünmü?lerdi.
Yeter ki tuzlu su k?y?s?ndan uzakla?mayal?m, içerilere girmeyelim arkada?lar!
Çünkü yüzde 55 oran?nda evet oyu veren ?stanbul da??n ba??nda, yaylan?n tepesindedir.
Sizin siteye de...
Dense dense "antik kent" denir yavrum, madem olay Antalya'da geçiyor...

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri