forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

DAVALARLA GAZETEC?LER? SUSTURMAK ?ST?YORLAR...

Aktif .

ihsan_dagi?HSAN DA?I: Ergenekon ve Balyoz gibi dava ve soru?turmalarla ilgili haberlere ili?kin 5000 dava aç?lm??. Bunlar tazminat ve ceza davalar?. Gazeteciler adeta susturulmak isteniyor. Biliyoruz, i?te ?amil Tayyar'? y?ld?r?ld?lar; kaç defa kalemini b?rakma noktas?na geldi. Mehmet Baransu'yu neredeyse imha etmeye çal???yorlar.

?HSAN DA?I'NIN ZAMAN'DA YAYINLANAN YAZISI

Gazeteciler susun, jitem konu?uyor!


Galiba bütün gazeteler Hürriyet gibi olsun istiyorlar; Ergenekon bulgular?n? saklas?n, Balyoz soru?turmas?n? suland?rs?n...

Türkiye'de derin yap?lar çözülüyor; adeta derin devlet itiraflar?n?n ortal??a döküldü?ü bir dönemden geçiyoruz.

Baksan?za, J?TEM'in kurucusu ve hatta kendisi oldu?unu iddia eden ki?i, E?ref Bitlis'i J?TEM'in öldürdü?ünü söylüyor. Bir J?TEM itirafç?s?, Hrant Dink'in öldürülmeden önce kendileri taraf?ndan kaç?r?ld??? ve sorguland???n? aç?kl?yor. J?TEM'in atas? 'Özel Harp Dairesi'nin beyni olan komutan, 6-7 Eylül olaylar?n?n 'muhte?em bir Özel Harp operasyonu' oldu?u itiraf?na bir ba?kas?n? ekliyor: 'K?br?s'ta cami bile yakt?k'. Selanik'te Atatürk'ün do?du?u eve bomba at, K?br?s'ta cami bombala, Jandarma genel komutan?na suikast yap vs.

Madem öyle, 1 May?s 1977 Taksim katliam?n?, Mara?'ta tezgâhlanan oyunu, Çorum olaylar?n?, Mad?mak cinayetlerini de aç?klay?n.

Derin devletin son elli y?ll?k operasyonlar? aç??a ç?kmadan Türkiye'nin yak?n tarihini bütün ç?plakl???yla aç?klamak mümkün de?il. Komplolardan söz etmiyoruz; 'derin itiraflar'la toplumsal ve siyasal geli?melerin nas?l organize biçimde 'manipüle' edildi?i somut örneklere dökülüyor.

Mesele sadece yak?n tarih merakl?lar?n? ilgilendirmiyor tabii; içinde bar?nd?rd??? birçok suç unsuruyla bu itiraflar kar??s?nda, as?l, yarg?n?n harekete geçmesi gerekiyor.

Derin devletin adamlar?, organizatörleri, tetikçileri konu?tukça, bulgular ortaya ç?kt?kça savc?lar duruma el koyuyor, yarg? süreci ba?l?yor. Ama orada bir el devreye giriyor; yarg?lamalar? durduramayanlar bilgilerin, bulgular?n kamuoyu taraf?ndan duyulmas?n? engellemeye çal???yorlar.

Bazen buna hukuk da alet ediliyor. Ergenekon ve Balyoz gibi dava ve soru?turmalarla ilgili haberlere ili?kin 5000 dava aç?lm??. Bunlar tazminat ve ceza davalar?. Gazeteciler adeta susturulmak isteniyor. Biliyoruz, i?te ?amil Tayyar'? y?ld?r?ld?lar; kaç defa kalemini b?rakma noktas?na geldi. Mehmet Baransu'yu neredeyse imha etmeye çal???yorlar.

Y?ld?rma, sindirme, susturma giri?imlerinden Zaman muhabir ve yazarlar? da nasibini al?yor tabii. Zaman muhabirlerinden Bü?ra Erdal'a yap?lan tam bir linç giri?imi. Bir gazeteciyi yapt??? haberden dolay? Terörle Mücadele Yasas? çerçevesinde A??r Ceza'da yarg?lamak, üstelik iki hâkimin ?ikâyeti üzerine bunu yapmak ak?l al?r gibi de?il.

Bu tür davalarla sadece gazetecili?i öldürmekle kalm?yorlar, gerçeklere ula?ma hakk?m?z? da elimizden al?yorlar.

Derin devletin i?ledi?i suçlar? 'karartmak' yarg?ya m? kald?? Gladyo gibi yap?lar? y?kan ülkelerde bu i?i savc?lar ve yarg?çlar yapt?. Bazen siyasi iradeye, bazen medya baronlar?na kar?? direnerek 'temizlediler' devleti. Bizde tersi olabilir mi?

Yarg?tay Ba?savc?s?'n?n referandum sonras? adeta 'ya?as?n illegalite' diye ba??ran sözlerini, 'Anayasa de?i?se dahi, yasalar de?i?se dahi' diye meydan okuyan sözlerini hat?rlay?nca, bir ba?ka emekli ba?savc?n?n referandumda evet oyu kullananlar? 'ihanet'le suçlad???n? bilince kayg?lanmamak elde de?il.

Derin devletin çözülmesini engelleyemeyenler çözülmenin haberlerini sansürlemeye kalk?yorlar. Ama bu art?k mümkün de?il. ?steseler de istemeseler de derin devlet tasfiye olacak, oluyor da. Bu süreçte yarg?n?n hukuktan yana durmas?; bulgulara, bilgilere dayal? haberleri ihbar kabul edip ara?t?rma yapmas? beklenir.

Derin devletin tasfiyesini durdurmak, en az?ndan yava?latmak için yarg?y? kullanmalar?na izin verilmemeli. Ta?lar? ba?lay?p köpekleri serbest b?rakman?n âlemi yok. Türkiye derin devletle hesapla??rken yarg? iddialar? örtbas etme makam? m? olacak, yoksa iddialar?n üzerine gidildi?i makam m??

Türkiye'de yarg?çlar var diyebilmeliyiz; dü?ünce ve ifade özgürlü?ümüzü gözeten, haber alma hakk?m?z? koruyan yarg?çlar...

Bu noktada 'siyasi irade' de seyirci kalamaz gazetecilerin susturulmas? giri?imlerine. Hükümet, halk?n hakikati ö?renme hakk?n? gözeten bir anlay??la olaya müdahil olmal?, yasal bo?luklar? gidermeli. Derin devletle hesapla?an gazetecileri yaln?z b?rakan bir siyasal irade halka hesap veremez..

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri