forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

PAZARLIKTA SON A?AMAYA GEL?ND?! MEDYADA TA?LARIN YER?NDEN OYNAMASI YAKIN...

Aktif .

soru_isareti_masaFehmi Koru Do?an Grubu'yla ilgili ?öyle yazm??:  Üç koldan farkl? al?c?larla görü?meler sürdürülüyormu?. ?kisi yabanc?, biri yerliymi? gruplar?n; dördüncü (yine yerli) bir grup ad?na yap?lan teklfi de, "Neden olmas?n?" diye s?cak tutmu? Do?an yönetimi... Geli?meleri yak?ndan izleyen bir kaynak, "Görü?meler hep ayn? yerde, Hürriyet de pazarl??a dahil edilmek istendi?inde kesiliyor" dedi bana...

KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI...

Medyada ta?lar yerinden oynarken...

Bülent Tanla ülkemizde 'kamuoyu yoklamas?' denildi?inde akla ilk gelen isimdi bir ara. Sonra eski solculu?u akl?n? çeldi ve siyasete girdi. Liderin yan?nda yer alarak CHP'de önemli görevler üstlendi. ?imdi milletvekili de?il, ama söyledi?ine yine de kulak vermek gerekir.

Son söyledi?i ?u: "Medya bir ay içerisinde el de?i?tirecek..."

Bu söz 12 Eylül halkoylamas?ndan bir hafta önce bir TV program?nda söylendi. Hepsi bu kadar olsayd?, benim kadar önem vermeseniz gücenmezdim. Ancak Bülent Tanla sonradan do?rulanm?? ba?ka ?eyler de söyledi o programda.

En iyisi ilgili bölümü okumak: "Ben referandumdan sonra baz? medya organlar?n?n sahiplerinin de?i?ece?i kanaatindeyim. Medya el de?i?tirecek. Önümüzdeki ay bunu görece?iz. 2011 y?l?n?n Haziran ay?n?n ilk pazar veya ikinci pazar günü ideal bir seçim tarihidir. Okullar kapanmadan seçim yap?lacak. Bu seçimlerde üç faktör önemli olacak. Biri Anayasa, ikincisi iktidar?n sigaray? b?rakt?rma konusunda sa?lad??? ba?ar?d?r. Sigara ve tütünle yap?lan mücadelenin ba?ar?s? insan sa?l??? aç?s?ndan vurgulanacak. Üçüncüsü de Kürt sorunu."

Seçim tarihiyle ilgili beklentisi, Ba?bakan Tayyip Erdo?an'?n "Genel seçim okullar tatile girmeden 2011 Haziran ay? içerisinde yap?lacak" demesiyle do?ru ç?kt?. Seçim kampanyas?n?n yeni anayasa odakl? geçece?i de en yetkili a??zlardan ifade ediliyor zaten.

Dedikleri hemen do?rulanan ki?inin söylediklerine kulak veririm ben; medya konusundaki öngörüsüne de...

Ülkemizde 'medya' denildi?inde akla gelebilecek gruplar belli: Sabah Grubu'nda bir de?i?iklik herhalde olmaz; geriye kal?yor Karamehmet ve Do?an gruplar?... Tanla'n?n kast etti?i herhalde Karamehmet Grubu de?ildir. Peki de Do?an Grubu o noktaya geldi mi?

Kaynaklar?m bana "Geldi" haberini veriyor. Üç koldan farkl? al?c?larla görü?meler sürdürülüyormu?. ?kisi yabanc?, biri yerliymi? gruplar?n; dördüncü (yine yerli) bir grup ad?na yap?lan teklfi de, "Neden olmas?n?" diye s?cak tutmu? Do?an yönetimi...

Geli?meleri yak?ndan izleyen bir kaynak, "Görü?meler hep ayn? yerde, Hürriyet de pazarl??a dahil edilmek istendi?inde kesiliyor" dedi bana... Pazarl?k di?er gazeteler ve TV kanallar?yla ba?l?yormu?, belli bir a?amaya gelindi?inde, kar?? taraf "Hürriyet'ten de hisse isteriz" diye dayat?nca ipler kopma noktas?na geliyormu?...

Yanl?? de?ilse, önemli bir yabanc? medya grubu da ayn? talepte bulunmu?...

Bana bunlar? anlatan, "Hani sen bir zamanlar 'Hürriyet devletin gazetesi' derdin ya muzipçe, yoksa ?aka yapm?yor muydun?" diye sormas?n m?? Ne diyece?imi bilemedim.

Eski sahibi Erol Simavi Hürriyet'i o dönemin uluslararas? medya baronu Robert Maxwell'e satmaya kalkm??t?. ?lginç bir hikâyedir bu. Baya?? yüksek bir meblâ? ödemeye haz?rd? Maxwell. Turgut Özal da yabanc? sermayenin medyaya girmesini istiyor ve taraflar? te?vik ediyordu. Olmad?, olamad?. Erol Bey daha sonra gazetesini Ayd?n Do?an'a sat?p ?sviçre'ye çekildi.

"Kaça?" diye soranlar Maxwell'in teklif etti?inden çok daha dü?ük rakamlar i?ittiler.

Geçenlerde, ?imdi o da kö?esine çekilmi? olan Dinç Bilgin, "Erol Bey Hürriyet'in sat???ndan ald??? paray? OYAK'a verdi" deyiverdi. Erol Simavi OYAK'a de?il de Mehmetçik Vakf?'na yüklü bir miktar ba???lam??t? vaktiyle, ama o para Ayd?n Bey'den ald??? de?ildi diye biliniyor. Bir ara Hürriyet'e ortak etti?i Erol Aksoy'dan tahsil edilen yüklü bir miktard? o...

?yi de, Dinç Bilgin'in "Hürriyet'in sat???ndan ald??? paray? OYAK'a ba???lad?" dedi?i Erol Simavi'nin cevab? neden "Dinç Bey söylemi?se bunu, do?rudur" oldu? Konuyu ba?ka türlü bilenler, Erol Bey'den, "Yok böyle bir ?ey, uydurmu?" demesini beklerken...

Garip gerçekten...

Yerli veya yabanc?lara Hürriyet'i cazip k?lan ne olabilir? E?er anlat?lanlar do?ruysa, neden di?er gazetelerle yetinmiyorlar?

2002'den buyana yap?lan bütün yerel ve genel seçimlerde, halkoylamalar?nda sand?kta yenilen tarafta yer alm?? bir yönetici ve yazar kadrosu var Hürriyet'in; hangi kavgaya girmi?lerse hepsinden a??zlar?-burunlar? yamyass? ç?kt?lar. Eskiden fiskeleriyle hükümetleri devirir, istediklerini bakan -hatta ba?bakan- yaparlard?. Sermaye-çal??an uyumu o haldeydi ki, bir ara, "Bizim patron medya imparatoru, ama siyasete at?l?p ba?bakan olsa m??" diye dü?ündüklerini bile sanm??t?m.

?imdi grubun a??rl?klar?n?n elden ç?kar?lmas? gündemde, bunun sebebini dü?ünecek halleri yok.

Bülent Tanla'n?n "Medya bir ay içerisinde el de?i?tirecek" demesinin üzerinden üç hafta geçti; ay?n dolmas?na bir hafta var. Bakal?m ne olacak?

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri