forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

GAZETEC?LER YARGI KISKACINDA...

Aktif .

eyup_canEyüp Can Hürriyet'te yay?nlanan yaz?s?nda, yarg? k?skac?ndaki gazetecileri kaleme alm??. "‘Soru?turman?n gizlili?ini ihlal, adil yarg?lanmay? etkileme." ad? alt?nda onlarca gazetecinin hapis cezalar?yla yarg?land???n? belirten Eyüp Can, gazetecilerin bu sorunu a?mak için dayan??ma içinde olmas?n? önermi?... 

 

 

EYÜP CAN'IN HÜRR?YET'TEK? YAZISI

Bugün bana yar?n sana 9 haber 79 y?l hapis

‘Gazeteciler, yazd?klar?n?n içeri?i yetkililer taraf?ndan be?enilmedi?i için cezai kovu?turmaya maruz b?rak?labilir mi?’

Cevab?n?z ‘b?rak?lamazlar’ ise iki defa dü?ünmenizde fayda var.

Çünkü Radikal gazetesinin deneyimli muhabiri ?smail Saymaz yapt??? haberlerden dolay? tam 79 y?l hapis cezas? ile yarg?lan?yor.

?aka gibi, ama de?il.

Suçu ne?

5’i Erzincan davas? ile ilgili olmak üzere 9 haber yapm?? olmak!

Suçlama ne?

‘Soru?turman?n gizlili?ini ihlal, adil yarg?lanmay? etkileme.’

* * *

Bas?n Yasas?, Terörle Mücadele ve Ceza Yasalar?ndaki çe?itli maddeler bugün Türkiye’de gazetecileri mesleklerini yapmaktan men eder hale geldi.

Öyle ki Uluslararas? Bas?n Enstitüsü (IPI) dün Saymaz’a destek amac?yla ?u aç?klamay? yapt?:

‘‘Gazeteciler, yazd?klar?n?n içeri?i yetkililer taraf?ndan be?enilmedi?i için cezai kovu?turmaya maruz b?rak?lamaz. Kamunun ilgisini çeken bilgileri aktarmak gazetecilerin profesyonel görevidir. Yetkililer onlar?n bu görevlerini yerine getirebilmelerine izin vermekle yükümlüdürler...”

* * *

??in daha vahimi yapt??? haberlerden dolay? yarg?lanan tek gazeteci ?smail de?il.

Bugün itibariyle Türkiye’de 48 gazeteci cezaevinde, 700’ün üzerinde gazeteci ise hapis istemi ile yarg?lan?yor.

Ve bu tehlikeli gidi?e kimse ‘dur’ demiyor.

??neyi ba?kas?na çuvald?z? kendimize bat?ral?m.

Maalesef medya bugüne kadar bu tür davalara ve mu?lâk yasal düzenlemelere kar?? topyekûn bir tav?r sergileyemedi.

Herkes bu durum kendi can?n? yak?nca isyan etti.

Oysa hukuk ve adalet e?it bir biçimde hepimize laz?m.

* * *

Bas?n özgürlü?ü öncelikle hiçbir ideolojik ayr?m yapmadan tüm gazeteciler için özgürlük isteyen bir bas?nla mümkün olabilir.

Gazeteciler birbirleriyle kavga etmekten, içinde bulunduklar? geminin su ald???n?, batma tehlikesi ile kar?? kar??ya oldu?unu göremez oldular.

Bak?n bugün mevcut yasal düzenleme Ergenekon davas?nda iki ayr? cephede gazetecilik yapan Star gazetesinden ?amil Tayyar’?n da can?n? yak?yor, Posta gazetesinden Nedim ?ener’in de.

Öyle komik suçlamalar var ki...

Mehmet Baransu aleyhine kendisine ait olmayan bir haberden dolay? dava aç?lm??.

Devlet y?llard?r Öcalan’la görü?üyor, ?rfan Aktan güneydo?uda yapt??? bir söyle?iden dolay? hüküm yedi. 

Taraf gazetesi ayn? gün 40’?n üzerinde dava ile kar?? kar??ya kald?.

Bugün sana yar?n bana.

* * *

Geçen hafta Adalet bakan? Sadullah Ergin ile bas?n özgürlü?ü ve sorumlu yay?mc?l?k aras?ndaki ince ili?kiyi konu?tum.

‘Ben de iki ate? aras?nda kalm?? hissediyorum’ dedi.

‘Siz gelip gazeteciler aleyhine aç?lan davalar? ele?tiriyorsunuz, ba?ka gazeteciler de gelip ‘soru?turman?n gizlili?i özel hayat?n mahremiyeti bas?nda neredeyse her gün ihlal ediliyor niye seyirci kal?yorsunuz? diye bizi suçluyor. Söyleyin biz ne yapal?m?’

?smail, ?amil, Nedim, Mehmet fark etmez...

Gazetecili?i bir cephe sava??na dönü?türmekten vazgeçip hakk?m?z? birlikte aramazsak özgürlü?ümüzü kendi ellerimizle yarg?n?n mu?lâk ellerine teslim edece?iz.

* * *

Soyut bir özgürlük mücadelesinden bahsetmiyorum.

Haber yapma özgürlü?ümüz elimizden al?nd?.

?smail son örnek; 9 haber 79 y?l hapis...

Daha ne bekliyoruz?

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri