forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

S?ZE B?R SORUM VAR

Aktif .

tahakivancTAHA KIVAN: Trkiye'de medyan?n ta?lar? yerinden oynuyor mu? Esas sorum bu de?il, esas sorum iin yaz?n?n sonunu bekleyeceksiniz. Bu soruya her taraftan Evet, oynuyor cevab? geliyor.

??in ho? taraf?, ortada iki taraf var ve bu cevab? verenlerin yerinden oynayaca??n? ngrd? ta?lar kar?? tarafa ait; her iki taraf da ta?lar?n oynamas?yla kar?? taraf?n tasfiye olaca??n? d?nyor.

Yaz?lanlar? okumak keyif verici.

Sesleri yksek ?kanlar iki gazetede toplanm?? grnyor. Gazeteler farkl? olsa da konuya de?inen yazarlar?n yakla??mlar? birbirine ok benziyor. Ayn? masada oturmu?, konuyu aralar?nda tart??m??, sonra yaz?ya oturup ortak d?nceyi k??da dkm? sayabilirsiniz onlar?... Yaz?lar?nda birilerini sulay?p onlar?n ve temsil ettikleri zihniyetin medyadan tasfiye edilece?ini ?srarla iddia ediyorlar...

Tart??may? ba?latan, herhalde tahmin etmi?sinizdir, amiral gemisinin kaptan k?knde oturan yazar oldu.

Bab?ali'de hicret zaman? geliyor diyor yaz?s?nda. Korkuyorlar diyor. O yzden, yeni gelen herkese, renkli olan her ?eye, farkl? olan her duru?a ifrit oluyorlar da... ?u sat?rlar da ayn? ki?iye ait: Bab?ali'nin yazar kovan?na omak soktu?unuzu hemen anlars?n?z. / Btn yabani ar?lar n?nda taarruza geer. / Oran?z? buran?z? sokarlar. / Her ak?am evinize, yznz gznz ?i?mi? gidersiniz. / nce lkap takarlar. / Tatmin olmazlar, ard?ndan kfr gelir. / O da kesmez, iftira mangas?na hcum emri verilir. / Kimi elinde dnerci b?a?? sald?r?ya geer. / Kimi ise sessiz kal?r, gizli gizli iftira mangas?na destek verir. / Onlar da rahats?zd?r. / nk siz, okurun ezberini bozmu?, yuvarlan?p giden kalem erbab?n?n ise huzurunu ka?rm??s?n?zd?r.

Tasfiyenin ad?n? da 'uzun b?aklar gecesi' koymu? yazar...

Okudu?umda, Aaa, bana yap?lanlar? anlat?yor demekten kendimi alamad?m...

Onun bu szlerine destek bir ba?ka gazetenin iki yazar?ndan geldi. Vaktiyle amiral gemisinde de yazm?? olan?, 'bas?nda bir i sava? ya?anaca??' kanaatinde. Dn ?unu yazd?: ? SAVA? BU ALANDA ??TE-O nedenle ben bas?nda kaliteli ile kalitesizlik aras?nda bir i sava? ya?and???n?, kan olaca??n?, yenilen taraf?n da tasfiye olaca??n? d?nyorum. Dn olanlar? ve herkesin zaten bildiklerini yeniden yazmaya yaz? diyenler, '?yle yap?lmal?, byle yap?lmal?yd?' diyerek sadece siyasi fikirler veren yazarlar, yaz?s?na bir ?ahsiyet katamayan yeteneksizler, okuyucusuna bir nebze mutluluk veremeyen beceriksizler ile sava??yoruz biz. Ya bizim ya da onlar?n kan? akacak ama sava? mutlaka sonuland?r?lacak.

Sonulans?n da ?u sat?rlar? ok ilgin bir etele?me yap?s?na ???k tutuyor: Bizim elimizde sadece yaz?m?z var. Onlar?nsa medya siteleri, medya programlar?, profesyonel dedikoducular?, yanda?lar?, ?kar ortakl?klar? var. Onlar bir kalitesizlik etesi. Merak etmeyin kaliteli yaz?n?n gc yenecek onlar?. Bu aralar bakmay?n etrafta grndklerine, kendilerine nem vermelerine filn, avam? yayg?nla?t?rma etesi asl?nda byk panik iinde.

Tamam diye hayk?rd?m bu son blm okudu?umda, Bana kar?? Hal? Sava?? aanlar?n yap?la?ma biimi bu...

Ayn? gazetede yine dn ?kan ikinci yaz? ise bu yap?la?may? biraz daha a?yor...

Medyada bir ete varm??. Medyada ayakta kalmak eteye biat etmekten geiyormu?. Okuyal?m: Cihangir Cumhuriyeti'nde varolman?n kurallar? 1. E?er mrnz Cihangir Cumhuriyeti'ne biat ederek geirirseniz bu evreler size belli garantileri verir: Her ko?ulda ve ?artta vlrsnz, gr?lerinizi dillendirecek bir mecra ill ki bulursunuz, 'do?ru sylemek' ya da 'onuncu ky' aramak gibi bir zorunlulu?unuz yok. / 2. Bir gn, sadece bir gn bile, haddinizi a?arsan?z, size izilen s?n?rlar?n d???na ?karsan?z, ortak gr?ten farkl? bir ?ey seslendirirseniz de toplu bir sald?r?, bir lin giri?imi ba?lar.

Peki ya 'ete' sizi ba?r?na basm??sa? Okuyal?m: 3. Cihangir Cumhuriyeti'ne sald?ranlar toplu bir lincin hedefi olurlar. E?er bu evreler sizi ba?r?na basm??sa d??ar?dan gelen ele?tirilere topluca yan?t verilir. Birka yay?n organ? sizi savunmak iin topluca devreye girer.

Gerekten byle bir yap?la?ma var m? Trk medyas?nda? Var oldu?unu pek ok rnekten biliyoruz. Bir konuya, bir ki?iye dokunan bir yaz? yazd???n?z, birinin yanl??l???n? yzne vurdu?unuz her noktada, Kel lka? diyebilece?iniz bir geli?me ya?an?yor. Hi de?ilse ben bunu hep ya?ad?m. Yaban ar?lar? topluca zerime geldi. Lkap takt?. Kfr etti. ?ftira mangas? hcuma geti.

Sorum ?u arkada?lar: Bayram de?il seyran de?il, bu bilinalt? itiraflar? ?imdilerde neden yap?l?yor?

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri