forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

sedat_erginSEDAT ERG?N - HÜRR?YET

Dünya Gazeteler Birli?i (WAN) bünyesindeki Dünya Editörler Forumu’nun (WEF) bu hafta Hamburg’da yap?lan y?ll?k kongresi, üzerinde ya?ad???m?z kürede gazetecili?in nereye gitti?ini gösteren pek çok çarp?c? sunuma sahne oldu.Düzenlenen panelleri dünyan?n dört bir taraf?ndan gelen, yaz?l? ve dijital olmak üzere medyan?n her kesimini temsil eden 600’ün üzerinde kat?l?mc? izledi. Bu toplant?yla ilgili izlenimlerimi aktar?rken önce genel bir gözlem yapmak istiyorum.

YAZILI BASIN KEND?N? TOPARLIYOR

Bundan önceki WAN toplant?lar?nda özellikle internet ya da cep telefonu gibi mobil araçlar?n birer haber mecras?na dönü?mesinin genelde yaz?l? bas?n üzerinde yaratt??? tehditler ön planda olurdu.
Hatta bir dönem, yaz?l? bas?n?n art?k bitti?i gibi bir erken hükme de var?lm??t?.
Bu y?lki kongrede yaz?l? bas?n temsilcileri ve “içerik üreticileri”nin kuvvetli bir özgüven duygusuyla kendilerini ortaya koyduklar?n? gözledik. 
Asl?nda ilk y?llar?n pani?inin önemli ölçüde ortadan kalkt???n?, gazetelerin gerçekçi davranarak bir ?ekilde bu de?i?ime ayak uydurmaya ba?lad???n? söyleyebiliriz. Bunun en önemli göstergesi, dünyan?n her yerinde gazetelerin internet bölümleri ile içeri?i yaratan ve de?erlendiren yaz?i?leri-haber bölümleri aras?nda artan ölçüde bir bütünle?meye gidilmesi. Toplant?da aç?klanan ara?t?rmalar, bu yöneli?in önümüzdeki 10 y?l içinde daha da kuvvetlenece?ini ortaya koydu.
Ancak teknoloji ne kadar geli?irse geli?sin, ?u temel gerçek de?i?miyor: ?nsanlar?n haber alma ihtiyaçlar? hiçbir zaman ortadan kalkm?yor ve kalkmayacak.

YAZILI BASIN B?TMED? B?TMEYECEK


Bu y?l Hamburg’daki forumda en çok ilgiyi gören konu?mac?n?n “Neden yaz?l? bas?na inan?yorum?” ba?l?kl? bir sunum yapan, Almanya’da haftal?k ç?kan Die Zeit Gazetesi’nin Genel Yay?n Yönetmeni Giovanni di Lorenzo oldu?unu söyleyebiliriz. 
Die Zeit’in ba??na geçtikten sonra gazetenin tiraj?nda önemli bir art?? sa?layarak gerçek bir ba?ar? öyküsü yaratan Lorenzo, “Yaz?l? bas?n bitmedi, bitmeyecek. Kalite gazetecili?inin gelece?i konusunda endi?eli de?ilim. Yeter ki iyi gazetecili?i ya?atabilmek için para kazanman?n yollar?n? bulal?m” dedi. 
Lorenzo, yeni dönemde gazetecilikte olaylar?n perde arkas?n? anlatan yaz?lar?n, analizlerin ön plana ç?kaca??n? anlatt?. Aç?klanan ara?t?rmalar da Alman gazetecinin bu tahminini teyit etiyor. Lorenzo, ard?ndan “ABD’de gazetelerdeki dü?ü?ün nedeni de zannedildi?i gibi internet de?il. Gerileme, gazetelerin Irak sava??n?n ba?lang?c?nda görevlerini yapmayarak Amerikan toplumunda yaratt?klar? güven bunal?m?ndan kaynaklan?yor” dedi.
Lorenzo’nun WEF panelleri içinde çok alk??lanan konu?mac? oldu?unu bilmem belirtmeye gerek var m?? 
Önceki sabah kürsüye ç?kan ABD’nin en sayg?n gazetelerinden The New York Times’?n ?cra Kurulu Ba?kan? Janet Robinson’un konu?mas? da büyük ilgi gördü. 
Robinson, tirajlarda gerileme olsa da daha uzun bir süre insanlarda gazete okuma sadakatinin sürece?ini belirtti ve ekledi: “Ama bizim için en önemlisi ?u: Haberi, içeri?i hangi mecradan verirsek verelim, gazetecili?imizin kalitesine olan taahhüdümüz ayn? kalacak. Önümüzdeki dönemde iyi e?itime dayanan, ak?ll?ca, ustaca yap?lm?? habercili?e olan ihtiyaç her zamankinden daha çok olacakt?r.” 

SONUNDA BA?A DÖNDÜK

Bu konu?malar? dinlerken eski ABD Ba?kan? Bill Clinton’?n geçen hafta Bilgi Üniversitesi’nde yapt??? konu?mada akl?ma tak?lm?? olan medyayla ilgili bir bölüme yeniden döndüm. 
?öyle diyor Clinton: “Bugün internet ve de?i?ik haber alma imkânlar?yla her zamankinden daha çok bilgiye sahibiz. Ama enformasyon parçalara bölündü?ü için eskisinden daha çok bilmemize kar??l?k, daha az anl?yoruz. Çünkü bu durum, bilgi üzerine dü?ünmemizi, sonuç ç?karmam?z? ve karar almam?z? sa?layan çerçeveleri organize etmemizi zorla?t?r?yor.”
Clinton’?n burada ortaya koydu?u mesele öncelikle ileti?im felsefesiyle de ilgili bir konu. Ancak yine de, Clinton’?n alt?n? çizdi?i ihtiyaç ile Dünya Editörler Forumu’nda gazetecili?in gelece?e dönük yöneli?iyle ilgili verilen mesajlar?n belli ölçülerde örtü?tü?ünü dü?ünüyorum. 
Sonuçta teknoloji nereye giderse gitsin i? dönüyor dola??yor gazetecili?in daha iyi yap?lmas? konusuna ç?k?yor. ?nsanlar?n daha iyi bir gelecek talebi için iyi gazetecilik de ?art.

http://www.hurriyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri