forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

kose_ellerZaman Gazetesi yazar? Günseli Özen Ocako?lu, bugünkü yaz?s?nda ilgi çekici bir istatisti?e yer vermi?. Kö?e yazarlar?n?n birbirleriyle olan at??malar?n?n matematiksel sonuçlar?n? yay?nlayan Ocako?lu, Ertu?rul Özkök'ün di?er kö?e yazarlar? taraf?ndan en çok ele?tirilen ki?i oldu?unu belirtmi?. Ahmet Hakan ise, yaz?lar?nda di?er kö?e yazarlar?na en çok yer veren isim olarak dikkat çekiyor...GÜNSEL? ÖZEN OCAKO?LU'NUN ZAMAN GAZETES?'NDE YAYINLANAN YAZISI


Hangi kö?e yazar?, kime, nerede, kaç kere sata?m??!

Asl?nda sata?man?n yerine aff?n?za s???narak "çakm??" diyecektim ama kelime çok amiyane. Ancak haberciler aras?nda, gerçekle?en bu fiilin ad?na "çakma" deniliyor. Çakman?n bir di?er anlam? da bir markan?n kendisine birebir benzeyen sahtesine verilen ad.

O da bu ikinci anlam?yla günlük dilimize girdi ama bir kö?e yazar? di?erinin aç???n? bulup haddini bildirdi?i zaman da ayn? tan?mlama kullan?l?yor. K?sacas? "çakma" gazetecilik jargonun da bir parças? haline geldi bile.

Her nedense, son dönemde birbirine "çakan" kö?e yazarlar?n?n say?s? giderek artm??, mahkemele?enler, mahpuslu?u onaylananlar ve televizyon ekran?nda canl? yay?nda tart??anlar bile olmaya ba?lam??t?. ??in trafi?i kar??t?. Kim, kime, nerede derken bu i?in say?sal verilerle konu?ulmas? gerekti?ine karar vererek Ajans Press'ten Yelda Demirkaya'y? arad?m ve son dönemde bu türden tart??mal? durumun say?s?n?, kimin, kime, neden daha çok takt???na ili?kin bir çal??ma yap?p yapamayaca??m?z? sordum.

Öyle hemen sorulunca cevap veren bir program yokmu? ellerinde ama zoru ba?ard?lar. H?zl?ca 342 ulusal ve yüksek tirajl? yerel gazeteyi taray?p, 1806 kö?e yazar?n? listeye ald?lar. Bundan böyle her ay bu tak??ma durumunu en do?ru biçimiyle görebilece?imiz bir program yazd?lar. ?lk raporda toptan ilk 9 ay? de?erlendirelim dedik ve i?te 2010 y?l?n?n tak?nt?l?, tart??mal? kö?e yazarlar?n?n sata?ma karnesi ve nedenlerini sizin için ç?kard?k:

Kö?elerde en çok ad? geçenler listesinin ba??nda Ertu?rul Özkök var. Özkök'ün hem sa?dan hem soldan ald??? darbeler oldukça fazla. ?yi yazan? var kötü yazan? var, var da var! Özkök'ün yaz?lar?nda bazen bilinçli bir biçimde kendisine dönebilecek paslar att???n? da dü?ünürsek ortaya ç?kan sonuç gayet do?al. Ayr?ca görünü?te, Hürriyet'in zirvesinden mütevaz? kö?esine çekildi?ini ama ?imdi daha çok kendinden söz ettirecek yaz?lar yazd???n? da unutmamal?. Böyle bak?nca da kö?e yazarlar?n?n en çok Ertu?rul Özkök'e musallat olmas? aç?klanabilir bir durum oluyor. Özkök'ün ad? 2010 ba??ndan beri, rekor bir say?yla 232 farkl? yazar?n, 682 kö?e yaz?s?nda bir biçimiyle yer alm??.

Rekor sahibi Özkök'ten en çok bahseden yazarlar ise s?ras?yla, Mehmet Barlas, Oray E?in ve Serdar Turgut. Barlas ve Turgut'un Özkök konulu yaz?lar?nda mutlaka bir cevap, kar?? duru? ve tart??ma varken Oray E?in'inkilerde Özkök'ün dikkatini çekmeye yönelik gayretke?lik göze çarp?yor. Bazen Özkök ve E?in'in birbirlerine kar??l?kl? yazd?klar?n? ke?ke kö?elerinden de?il de telefonda konu?salar denilenleri bile var. Ayr?ca Oray E?in'in bir de Hasan Cemal tak?nt?s? var. 20 kez kendi yaz?s?nda Hasan Cemal'den söz etmi?. Nedendir diye bak?ld???nda, bu tak?nt? en iyi "Hasan Cemal ile Ertu?rul Özkök aras?nda ne fark var?" adl? 25 Ocak 2010 yaz?s?nda görülüyor. ?sterseniz siz de bir bak?n!

Ertu?rul Özkök'ü en çok kalemine dolayanlar?n yan? s?ra bir de Özkök'ün en fazla kaleme ald??? di?er kö?e yazarlar? var. Onlar da s?ras?yla Ahmet Hakan, Ay?e Arman, ?skender Pala. Ahmet Hakan'?n, Özkök'ün marka yazarlar konseptiyle ba?latt??? projenin bir ürünü oldu?u biliniyorken, okurlara Ahmet Hakan'?n reklam?n? yapmak da yine Özkök'e dü?mü?. Geçti?imiz dönemde gündem olu?turan söyle?ileriyle öne ç?kan Ay?e Arman'? Ertu?rul Özkök de yine "marka yazarlar" projesi kapsam?nda epey desteklemi?. Gelelim Zaman yazar? ?skender Pala'n?n Ertu?rul Özkök'ün kö?esinde neden bu kadar çok yer ald???na. Pala, ba?ar?l? bir edebiyatç? ve kö?e yazar?. Özkök ise sa?lam bir dü?üncenin ürünü olan kitaplara hayran. Yaz?lar?nda bazen kitab? anlat?yor, bazen yazar? bazen de bir olaya ba?l?yor. En son ?skender Pala'n?n "?ki Darbe Aras?nda" adl? kitab?n? konu eden Özkök'ün söylemlerinden Pala'y? izledi?ini ve anlad???m kadar?yla be?endi?ini gözlemleyebiliyorum.

Gelelim Ahmet Hakan'a. Hakan'?n en çok yer verdi?i yazar do?al olarak Ertu?rul Özkök. Ancak Hakan, 92 farkl? kö?e yazar?na kendi kö?esinde olumlu-olumsuz yorumlar?yla yer vererek bir ba?ka alanda da birinci olmu?. Bu arada kim kime çak?yor listesi haz?rlan?yorken Hakan-Barlas at??mas? hâlâ devam ediyordu. Say? eksik-fazla olabilir, bilemiyorum ancak her ay bu çal??may? yapaca??mdan aradaki say?y? mutlaka telafi ederim.

Tesadüf mü bilemedim! Özkök, Ahmet Hakan'dan 18 defa, Hakan da Ertu?rul Özkök'ten 18 defa bahsetmi?! Yani toplamda 36 kez birbirlerine nazire etmi?ler. ?çeri?e hakim olmak için yaz?lar? tek tek okumak gerek ama yoksa yine telefonda de?il de kö?elerden mi sohbet ederek muhabbete herkesi ortak etmi?ler diye dü?ündüren yaz?lar? var.

Ba?ka bir gazeteci ve kö?e yazar?n? en çok kö?esinde anan isim Cumhuriyet yazar? Hikmet Çetinkaya. Yazar?n 45 defa rahmetli ?lhan Selçuk'u and???n? görüyoruz. Bu durumu daha çok ?lhan Selçuk'un hastal?k sürecine ve sonras?nda rahmetli olmas?na ba?l?yorum. Çetinkaya, ?lhan Selçuk'la ilgili olarak geçmi?i, söylemleri, ideolojiyi anma, hat?rlama ve hat?rlatma yaz?lar? yazm??.

Cumhuriyet yazar? Mustafa Balbay'?n durumu ise daha özel. Ne zaman Ergenekon dense Mustafa Balbay da olumlu-olumsuz bir biçimiyle an?l?yor. Ayr?ca ne zaman Cumhuriyet yaz? i?leri yönetimi yazarlar?na ili?kin bir inisiyatif koysa yine Balbay'a ili?kin lehte-aleyhte yaz?lar ç?k?yor kö?elerde.

Listede ba?ka yazarlara en çok yer vererek ön s?ralarda yer alan bir ba?ka gazeteci de Levent Özadam. Ancak Özadam takip etti?im bir yazar de?il. Listede ad?n? görünce ara?t?rd?m ve K?br?s Havadis gazetesinde yazd???n? ve yaz?lar?nda da K?br?s sorunlar?na yer verdi?ini gördüm. Dili de epey sert. Belli ki birilerine k?z?yor ve k?z?nca da kö?esinden muhatab?na ate? aç?yor. K?br?s gazetelerine bakarken Rauf Denkta?'?n yaz?lar?n? da okudum. K?br?s ile bizim gündemlerimiz ne kadar farkl?!

Peki, ya güncel konulara keskin kalemiyle giri?en Yalç?n Bayer ba?ka yazarlara neden bu kadar çok yer vererek listede üçüncü s?rada yer alm??? Görülece?i üzere en çok ?lhan Selçuk'tan söz etmi?. Sonras? m?? Dedi?im gibi Bayer konulara bodoslama giriyor ve önüne gelene de söyleniyor. Yazar?n sözü edilen yaz?lar?na bir kez daha göz att?m ve gördüm ki Bayer ya k?zg?n, ya k?zg?n yani hep k?zg?n.

?nsan?n gözü Ciner Grubu'nun son dönemde tart??malar?n oda??nda yer alan iki as?n? Yi?it Bulut'u, Fatih Altayl?'y? ar?yor ama onlar bu listeye girememi?ler, çok umutluyum, dar?s? ikinci yaz?ya...

Say?lardan ç?kan k?ssadan hisse

Listeye yazarlar?n skoruna bakarak herkes kendince yorum yapabilir. Mesela baz? yazarlar?m?z kendi skorunu görüp be?enmeyerek puan?n? art?rabilir. Kimisi hiddetine gem vurup, y?ll?k ortalamas?n? dü?ürebilir. Okurlar bu iti?-kak??ta ne dü?ünür diye soranlar olursa, onlar? bo? verin, biz zaten hepimiz kendimiz için, kendi gündemimizi yazm?yor muyuz?

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri