forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mehmet_barlas_300MEHMET BARLAS: Avc? belirli kesimler taraf?ndan özgür dü?üncenin simgesi olarak sunuldu. Derken Avc?'n?n çal??ma mekân?nda yap?lan aramada, onun Emniyet Müdürü olarak hemen herkesi dinledi?ini ortaya ç?kartan kasetler bulundu.Me?er Avc? asli görevi "Dinlemek" olan M?T'i bile dinlemi?. Daha dün Hanefi Avc?'y? özgür dü?üncenin simgesi olarak sunanlar, ?imdi "Beni de dinlemi?" diyerek onun hakk?nda suç duyurusunda bulunuyorlar.


MEHMET BARLAS'IN SABAH'TAK? BA?YAZISI

Acele bir a?açt?r meyvesi pi?manl?kt?r...


Galiba atasözlerinin ve özdeyi?lerin gösterdi?i yollar? izlemekte fayda var.
Ne demi?ler?

- Acele i?e ?eytan kar???r...

- Tizi reftar olan?n payine damen dola??r Eri?ir menzil- i maksuda aheste giden...

- Acele giden ecele gider...

Bunlar sadece bizim dilimizdeki uyar?lar de?il.

?ngilizcede de "Acelecinin i?ini ?eytan görür" (The Devil is involved in hurried work) benzeri bir atasözü yok mudur?
Emniyet Müdür Hanefi Avc? "Gülen Cemaati"ni ülkedeki hemen her yasa d???l???n sorumlusu olarak gösteren bir kitap yazd?.
Sonra da tutukland?.

Bu olay hukuksuzlu?un, dü?ünce özgürlü?üne bask?n?n ve benzer olumsuzluklar?n göstergesi olarak yorumland?.
Avc? belirli kesimler taraf?ndan özgür dü?üncenin simgesi olarak sunuldu.
Derken Avc?'n?n çal??ma mekân?nda yap?lan aramada, onun Emniyet Müdürü olarak hemen herkesi dinledi?ini ortaya ç?kartan kasetler bulundu.
Me?er Avc? asli görevi "Dinlemek" olan M?T'i bile dinlemi?.
Daha dün Hanefi Avc?'y? özgür dü?üncenin simgesi olarak sunanlar, ?imdi "Beni de dinlemi?" diyerek onun hakk?nda suç duyurusunda bulunuyorlar.

?eytan?n yapt?klar?

Demek ki bir olay?n yans?malar?n? beklemeden, i?in içyüzü hakk?nda en ufak bilgi sahibi olmadan ve ki?ilerin geçmi?teki eylemlerini hat?rlamadan, lehte ve aleyhte kampanyalar aç?ld??? zaman gerçekten i?e ?eytan kar???yormu?.

Buna benzer bir durumu, bir meslekta??m?z?n kendisine gönderilen okur mektubunun içeri?ini hiç soru?turmadan yay?nlamas?nda da görmedik mi?
Vatan gazetesinin bir yazar?n?n acelecili?inin sonucunda gerçekle?en bu olay?, Do?an Grubu'nun di?er gazetesi Milliyet'teki haberi aynen alarak hat?rlatal?m:

"Vatan gazetesinin 'a?latan mektubu' kocaman bir yalan ç?kt?. Abdullah Gül'ün sosyal payla??m sitesi twitter'dan aç?klama yapmas?na neden olan mektupla ilgili inceleme ba?latan polis, gönderilen elektronik postan?n kurgulanm?? oldu?u ve mektubu gönderen ki?inin kimli?inin ise sahte oldu?unu belirledi.

AA muhabirinin ald??? bilgiye göre, Vatan gazetesinde Mustafa Mutlu'nun kö?e yaz?s?nda yer verilen ve Ahmet Ertaç isimli ki?iye ait oldu?u belirtilen mektupta anlat?lan olaya ili?kin Cumhurba?kanl??? makamlar?nca inceleme yap?ld?.

?nceleme sonucunda, 8 Ekim 2010'da mektupta anlat?lan ?ekilde bir ölüm olay?n?n meydana gelmedi?i, mektubu yazd??? belirtilen Ahmet Ertaç'?n da gerçek ki?i olmad??? belirlendi. Mektubun, Ahmet Ertaç ad?na düzenlenmi? sahte bir elektronik posta adresinden Vatan Gazetesi'ne gönderildi?i saptand?.

A?aç ve meyvesi...

Mektubun gazetede yay?nlanmas?n?n ard?ndan Cumhurba?kan? Gül, anlat?lan olaya ili?kin olarak, sosyal payla??m sitesi 'twitter' üzerinden aç?klamada bulunmu?, olay?n meydana geldi?i gün ve saatte Cumhurba?kanl???'n?n Tarabya Kö?kü'ndeki ofisinde bulundu?unu belirtmi?ti."
O mektubun yay?nland??? gün, devlet büyükleri için yollar kapat?ld???nda hastaneye yeti?tirilemeyen hastalar?n ölmeleri üzerine neler yaz?lm?? ve söylenmi?ti oysa...

Neticede Mustafa Mutlu "Amac?m toplumsal bir konuda uyar? görevi yapmak"t? diyerek özür diledi ya, bu da bir ?eydir...
K?ssadan Hisse: Acele bir a?açt?r, meyvesi pi?manl?kt?r.

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri