forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

Oktay Ek?i'nin Çocuklu?uFehmi Koru: Kime söylesem Oktay Ek?i'nin Karadeniz'in bir köyünden oldu?una inand?ram?yorum; Hürriyet'in "Beyaz Türk gazetesi" bilinmesi yüzünden herhalde... Dedesi Ali Osman Ek?i, hiç tahmin etmeyeceksiniz, Mehmet Akif sakall?, ninesi Fatma Hatun da çar?afl?...
FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI


Yazarl??? ne zaman b?rak?r?m

Ekrem Dumanl? "??in bu noktaya varaca?? çoktand?r belliydi" diyor ki, do?rudur. Verdi?i örnek star yazar? Ergun Babahan için yazd??? küfürlü yaz?yd?. Ondan önce de Ekrem Dumanl? için rencide edici ifadeler kullanm??t? bir yaz?s?nda... Bir ba?ka yaz?da da benim için kalemine geleni f?rlatm??t?.

Bakanlar Kurulu üyelerine dava açmay? dü?ündürecek son 'küfür' bozuk bir asab?n son örne?i sizin anlayaca??n?z...

Son zamanlarda daha önce yazd?klar?yla çeli?en yaz?lar yaz?yordu Oktay Bey; hem de okurlar?n?n kafas?n? fena halde kar??t?racak kadar... Daha önce U?ur Mumcu'yu hep belli kesime öldürttü?ü halde son zamanlarda farkl? telden çal?yordu. 'Komplocu' yazarlara k?zard?, kendisi 'komplocu' yaz?lar yazmaya ba?lam??t?.

Gazetesinin 20 y?ld?r ayn? koltukta oturan yay?n yönetmeniyle kaderini birle?tirmesi de hatayd?; bir ara, "O giderse ben de giderim" demi?ti, denilecek ?ey miydi bu? Bereket hatas?ndan çabuk döndü; yönetmen gitti, ama ba?yazar birkaç ay daha yerinde kald?.Oktay Ek?i'nin çocukluk foto?raf?

Her gazetenin yazarlar?n?n uymas?n? bekledi?i yaz?lar?n son teslim saati vard?r; hepimiz o saati a?mamak için özel çaba gösteririz. Ancak yazd???m?z yaz?da son bask? ân?na kadar de?i?iklik yapmam?za müsaade edilir. Yaz?s?n? beklenenden de erken teslim edenlerdenimdir ben, bu sebeple de de?i?iklik yapma ihtiyac?n? s?kça duyar?m. Ya yeni bir yaz? yazmam gerekir son dakikada, ya da gecenin bir vakti yaz?m?n baz? bölümlerini ?ehir içi bask?lar için de?i?tiririm.

Dün okudu?unuz yaz?m da, sözgelimi, gazeteye gönderildikten sonra üzerinde ciddi de?i?iklikler yap?lm?? bir metindi.

Neden icap eder böyle bir uygulama? ?undan: Ya gün içi geli?meler daha ç?kmadan eskitmi?tir yaz?n?z?, ya da son dakikada tezinizi çürüten bir bilgi kar??n?za ç?km??t?r... Veya a??r? gitti?inizi, gereksiz yere biri/leri/ni rencide etti?inizi, ba??n?za hukuki sorun aç?laca??n? fark eder, yazd?klar?n?z? yumu?at?rs?n?z...

Benim de?i?ikliklerim genellikle üçüncü kategoriye girer. Zaten küfür nedir bilmeyen, hakaret edemeyen, insanlar? rencide edece?i için ödü kopan biriyim, yine de bazen üzerinde dü?ündükçe kalemimden ç?kan? be?enmedi?im olur, son dakikada de?i?iklik yapar?m.

Oktay Bey de öyle yapm??, ama dozu daha da a??rla?t?rmak için...

Hükümet ülkenin enerji ihtiyac?n? ciddiye al?yor ve yar?n-öbürgün sorun ya?anmas?n diye akarsular? bu amaçla de?erlendirmek için hidroelektrik santraller (HES) kurmaya çabal?yor. Son zamanlar?n projeleri Karadeniz'le ilgili... Oktay Bey de Karadenizli olunca...

Hiç olmayacak ?ey olmu? ve kantar?n topuzu kaç?vermi? i?te.

Kime söylesem Oktay Ek?i'nin Karadeniz'in bir köyünden oldu?una inand?ram?yorum; Hürriyet'in "Beyaz Türk gazetesi" bilinmesi yüzünden herhalde... Hürriyet ba?yazar? Oktay Ek?i Ordu ilimizin Mesudiye kazas?na ba?l? A?a?? Gökçe köyünden; akrabalar?n?n önemli bir bölümü o köyde ya??yor...

Halit Esendir'in Samanyolu-TV için kendisiyle yapt??? mülâkatta yay?nlanmas? için verdi?i foto?rafta görülüyor: Dedesi Ali Osman Ek?i, hiç tahmin etmeyeceksiniz, Mehmet Akif sakall?, ninesi Fatma Hatun da çar?afl?...

?a??rmay?n can?m, 'beyaz Türk' olmak için asgari ?art bu zaten. Sadece Oktay Bey'in dedesi ve ninesi de?il, 'beyaz Türkler'in ak?l hocas? bizim pop sosyologun dede ve ninesi de ayn? durumda. Henüz 'beyaz Türk' iddias?yla okur kar??s?na ç?kmam??, iktidara kar?? topyekün sava? açmam??ken, kucakta dola?an çocukken çekilmi? bir aile foto?raf? yay?mlam??t?; foto?raftaki üç kad?ndan ikisi çar?afl?yd?.

Aran?zda bilmeyenler olabilir: 'Ek?i' soyad? CHP politikas?nda önemliydi bir ara. Hemen her dönem Oktay Bey'le kan ba?? bulunan biri olmu?tur CHP'de. Son yap?lan anayasa de?i?ikli?i referandumunda A?a?? Gökçe köyünden sadece iki 'Evet' oyu ç?kt?; köylülerin ço?u 'Hay?r' oyu kulland?.

Bildi?im kadar?yla hiçbir seçimli yar??a kat?lmasa da, Oktay Ek?i de milletvekili emekli maa?? al?yor y?llard?r. 27 May?s (1960) darbesi sonras?nda 'Kurucu Meclis' üyeli?i yapt??? için... Ayn? sebeple havaalanlar?nda VIP hizmetinden de yararlan?yor. 12 Eylül (1980) darbesi sonras?nda o da SODEP'ten politikaya girdi girmesine, ama Kenan Evren taraf?ndan veto edildi.

Oysa 27 May?s ve Kurucu Meclis sonras?nda Londra'daki Türkiye Büyükelçili?i'ne mahalli kâtip olarak atanm??, orada mutlu bir be? y?l geçirmi?ti genç Oktay Ek?i. 27 May?s kurucu kadrosunun ç?kard??? 'Öncü' gazetesinin yaz? i?leri müdürlü?ü de ona teslim edilmi?ti.

Yaz?m? sertle?tirmek için de?i?tirmeye kalkt???m gün yazarl??? b?rakaca??m, söz...

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri