forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

aydin_dogan_280Star gazetesi yazar? ?amil Tayyar 'Oktay Ek?i'nin istifas?yla ilgili Ayd?n Do?an'la görü?tü. Tayyar'a; "Erken kalkan bana küfretmeyi kendine ilke edinmi? sanki" diyen Ayd?n Do?an, Oktay Ek?i olay? hakk?nda, "Çok dertliyim' yorumunda bulundu...


?AM?L TAYYAR'IN STAR'DAK? YAZISI

Ayd?n Do?an’?n Ek?i yorumu

Oktay Ek?i aleyhine 100 bin liral?k tazminat davas? açan Ba?bakan Erdo?an, dün de sert bir üslupla ele?tirisini sürdürdü, Ek?i’nin Bas?n Konseyi ba?kanl???n? b?rakmas? gerekti?ini söyledi.

Elbette Ek?i’nin bas?n meslek ilkelerine göre denetim görevini sürdüren bir kurulu?un ba??nda olmas? kabul edilebilir bir durum de?ildir. Küfürbaz bir ba?kan?n “etik” denetimi ?aka gibi olur.

Ancak konuyu yarg?ya intikal ettiren ba?bakan?n da art?k bu tart??may? bir yerde noktalamas? gerekti?ini dü?ünüyorum. Te?bihte hata olmaz derler; birinci ve ikinci yumruk haddini bildirmek anlam?na gelir ama fazlas? ma?duriyet psikolojisine yol açar, buna izin vermemek gerekir.

Kan?mca, ba?bakan ve arkada?lar? küfre kar?? sava??n? yarg? platformunda sürdürmeye devam edip kenara çekilmelidir. Zaten Do?an Grubu dahil kamuoyu Ek?i’nin kerametlerini tüm yönleriyle tart??maya devam edecektir.

Gerçi Ertu?rul Özkök gibi güzelleme yapanlar var ama do?ru yerde konu?lanan Ahmet Hakan, Nuray Mert örnekleri de mevcut.

Ek?i’nin en k?zg?n an?nda bile en fazla “halt etmi?” dedi?ini yazan ve yalan kurguyla sempati alan? olu?turmaya çal??an ne Özkök ne medyadaki o?lanlar? “ana” gibi kutsal bir de?er üzerinden küfre me?ruiyet kazand?ramaz.

Ek?i’nin ?u yaz?s? hala haf?zalarda: “Ahmet Kaya yalanc? haysiyetsizin biridir. Avantay? nerde bulsa ona göre ba??r?r. Bugün PKK’n?n para da??tt???n? görünce PKK’l? yar?n travestiler da??t?rsa ondan...”

Çevik Bir’in direktifi do?rultusunda ?emdin Sak?k’a ait olmayan sahte ifade tutanaklar? üzerinden Mehmet Ali Birand, Cengiz Çandar gibi gazeteci, ayd?n, i?adam? ve siyasilere yönelik yürütülen psikolojik harekat s?ras?nda “Alçaklar? tan?yal?m” ba?l?kl? yaz? kaleme alan ve “PKK’ya u?akl?k yapanlar” diye ba??ran yine Ek?i de?il miydi?

Daha yak?n tarihte kendisini ele?tiren Ergun Babahan’a tepki gösterirken “o bacaks?z? do?du?u yere kadar kovalayaca??m” ?eklinde terbiyesizce yazan Ek?i de?il de kimdi?

Hele iftiralara girersek doktor tezi ç?kar. Toplum vicdan?nda mahkum olmu?tur.

Yazarlar? böyle dü?ünüyor da Ayd?n Do?an ne alemde? Oktay Ek?i’nin istifas?n? kendi mi istedi? O küfürden haberi var m?yd??  O küfrü nas?l yorumluyor? Bence bu sorular?n cevaplar? da önemli...

Dün Ayd?n Bey’i arad?m. Aç?klama yapmak istemedi ama bir süre sohbet imkan?m?z oldu. 9 y?l Milliyet’te patronlu?umu yapan Ayd?n Bey, çok üzgündü, bu üzüntüsü sadece sözcüklere de?il ses tonuna da yans?m??t?.

Gazetecilik dürtüsüyle sohbetin bir k?sm?n? yazmak istedim, Ayd?n Bey, “?amil bana gazetecilik yapma” diye sitem etti, ?srar?m kar??s?nda ?öyle dedi: “Bu konuda hiçbir ?ekilde de?erlendirmemin ç?kmas?n? istemiyorum, çok yoruldum, bab-? ali’de çal??anlar?n yüzde 85’i benim kurulu?larda çal??m??t?r ama sabah erken kalkan bana küfretmeyi, spekülasyon yapmay? kendine ilke edinmi? sanki, buna üzülüyorum, çok dertliyim, lütfen hiçbir ?ey yazma. ?lla yazaca??m diyorsan sana b?rakt?m. Ama yazmazsan memnun olurum.”

Ayd?n Bey’in bu hassasiyetine binaen sadece sözlerinden ç?kard???m baz? mesajlar? ve bir iki k?sa cümleyi aktarmakla yetinmek istiyorum.

1- Tart??ma konusu olan sözcükler yaz?ya gece saat 24’den sonra kontrol d??? eklenmi?, önceden kesinlikle haberi yok.

2- ?stifa bask?s? yap?lmad?, ancak istifa etti?inde arkas?nda durma ihtiyac? hissedilmedi.

Ayd?n Bey ayr?ca dedi ki: “Oktay Bey kendine yak??an? yapt?. O sözler bana söylense ben de isyan ederdim.”

http://www.stargazete.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri