forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

gazeteci_soruYeni Akit gazetesi yazar? Serdar Arseven, kö?e yaz?s?nda gazetecileri yak?ndan ilgilendiren bir yaz? kaleme alm??. Arseven, 1991-1995 y?llar? aras?ndaki DYP-SHP koalisyonu döneminde gazetecilere, baz? bakanlar taraf?ndan hükümet hakk?nda olumlu haberler yapmalar? için zarf içinde paralar da??t?ld???n? yazd?. Arseven, bu dönemde baz? bakanlar?n kimi gazetecilere, devletin resmi kaynaklar?ndan ödeme yaparak ev ald???n? da iddia etti.

ARSEVEN'?N YEN? AK?T'TE YAYINLANAN YAZISI

“Rü?vetçi meslekta?”lar?m!..


Today’s Zaman gazetesinden Ercan Yavuz anlatt?...
DYP-SHP koalisyon döneminde muhabir olarak görev yaparken bir yurt d??? görev ç?km??...
O günlerin uygulamas?; bir bakm?? ki “iktidar”dan bir zarf!..
?çinde de birkaç bin dolar!..
?a??rm?? Ercan; “Bu ne bu!” demi?...
Otel, yol masraflar? zaten “iktidar” taraf?ndan kar??lanmakta...
Gazetesi de harc?rah?n? vermekte...
Bu neyin paras??..
“Efendim” demi?ler;
“Bu da bizim hediyemiz!.. Programlar?m?z? takip eden her gazeteciye veriyoruz!”
Ne rezalet de?il mi;
Bugünün “kelle” gazetecilerine zarf içinde para da??t?l?yor...
Da??t?l?yor ki, “güzel” haberler, “destekleyici” haberler, “göklere ç?kart?c?” haberler yaps?nlar!..”
Bir nevi te?vik primi!..
Aç?kças?;
“Rü?vet!..”
Ercan Yavuz düzgün gazeteci, derhal reddetmi? zarf?...
O reddetmi? ama...
Bugünün, “üzerimizde hükümet bask?s? var, medya özgür de?il” yaygarac?lar? bir güzel indirmi? cebe!..
?tiraz eden ç?kmam??, kimse bu çirkin teklifi mesleki onuruna sayg?s?zl?k olarak görmemi?!..
Ercan sonradan ö?renmi? ki, bu bir gelenekmi?...
O iktidar döneminde, her yurt d??? seyahatinde “gazetecilere” para da??t?l?rm??!..
Bugünün “özgürlükçü gazeteci”leri de her seferinde...
Aynen cebe!..
Dönem öyle bir dönem...
Kimine ev bile vermi? “bakan”lar!...
En yanda?lara birer mekân...
E ne demi?ler;
Ahiret’te lâiklik, dünyada mekân!..
Hat?rlarsan?z; Katar’da bir “saat” tart??mas? ya?am??t?k...
Katar ?eyhi, Say?n Abdullah Gül’ün program?na kat?lan gazetecilere birer saat hediye edince, Ergenekon medyas? aya?a kalk?p, “Gazeteci olarak bunu kabul edemeyiz... Saatlerin hepsini geri vermek suretiyle protesto gösterisinde bulunaca??z” demi?ti...
Ve dahi bütün muhafazakar gazetecilere “Saatleri vermeyenleri isim isim ilan edece?iz!..” tehdidini savurmu?tu!..
O gün, muhafazakar medyan?n bütün unsurlar? tehdide boyun e?erken bir biz ç?km??t?k ortaya...
Ç?km?? ve demi?tik ki;
“Saati kabul etmeyen sizler, otel paralar?n? ?eyh’in ödemesine niçin raz? oldunuz!.. Her y?lba?? hediye viskileri, ?araplar? götürürken gazetecili?iniz akl?n?za gelmiyordu!.. ?srail Büyükelçili?i’nin pahal? hediyelerini bir güzel kabul ediyordunuz!.. Arap dü?manl??? yapmay?n!.. Ya da ne yaparsan?z yap?n, ben saati maati geri vermiyorum!..”
?imdiii...
Ercan’?n anlatt???na bak?n ki, DYP-CHP koalisyon döneminde “zarf içinde dolar” al?rm?? adamlar!..
Aç?kças? rü?vet almakta sak?nca görmeyen bir medya, yani, “bir k?s?m medya” ile kar?? kar??yay?z!..
Ve bu adamlar bugünlerde üzerlerinde hükümet bask?s? oldu?unu söylüyorlar!..
Ne bask?s?!...
Ben buraday?m, aç?n bak?n baz? yanl?? tasarruflar?ndan dolay? bu hükümete defalarca yüklenmi?im.
Do?rusuna do?ru, yanl???na yanl?? demi?im.
Ne olmu? böyle yapm???m da, uyar? m? gelmi?, önüm mü kesilmi?!..
Ha...
Bir tak?m mevkiler, makamlar...
Bana ne; gazetecinin böyle bir derdi olamaz!..
Gazeteci rü?vet alamaz, milletin hakk?n? savunmaktan vazgeçemez!..
Aksini söyleyenin aln?n? kar??lar?m...
Ve hatta...
Hangi ç?lg?n bana zincir vuracakm?? ?a?ar?m.

Serdar Arseven - Yeni Akit

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri