forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

umur_talu_2Hürriyet, Milliyet, Vatan, Radikal gibi ayn? grup gazeteleri, “do?ru” gazetecilik, çarp?c? fotolar, çekici ba?l?klarla, “Ba?bakan’? protesto edenlere dayak”? man?et yapm??t?. 30 ölü i?te o an yerlerinden do?ruluverdi! Cesetleri delik de?ik, tenleri yan?k m? yan?k, kemikleri k?r?k m? k?r?kt?. Bu gazeteleri yapan arkada?lar?n 2010’da devlet ?iddetine nefretine hayretle bakt? 30 ölü.

Umur Talu, Ba?bakan Erdo?an'? protesto eden üniversiteli ö?rencilere polisin sert müdahalesinin  Do?an Grubu taraf?ndan man?etlere çekilmesini, 10 y?l öncesinden bir hat?rlatmayla kö?esine ta??m??. 'Hayata Dönü?' operasyonuna gönderme yapan Talu, iki olayda medyan?n tavr?n? de?erlendirmi?...

UMUR TALU'NUN GAZETE HABERTÜRK'TEK? YAZISI

?ki ?iddet, iki medya

Belki de al???yorsunuz!

Siz de tek tarafl? yamulman?n parças? oluyorsunuz.

Çünkü ?öyle bir gazetecilik tarz? var:

Birileri, Ba?bakan’? protesto etmeye yeltenen gençlerin devletin sopas?yla dövüldü?ünü, vergilerinizle al?nm?? gazlarla bo?uldu?unu göstermiyor…

Ba?ka birileri, bir duru?ma yap?l?rken, bir generalin, mahkemeyi adeta döverek, vergilerinizle yak?t tüketen sava? uçaklar? uçurabildi?ini görmüyor.

Kimi ?iddeti gizliyor…

Kimi cüreti sakl?yor.

Ve sadece siz de?il, biz de bu arkada?lara “gazeteci” diyoruz!

 

***

 

Önceki gün gazetelere bakarken dal?p gitmi?im.

Dal?p giderken sars?l?p uyanm???m.

Uyan?rken öfkeden mi ne, titremi?im.

Titrerken, film ?eridi gibi geçivermi? gözüm önünden, hiç titremeden.

Baz? gazeteler harbiden gizlemi?ti çocuklar?n dövüldü?ünü; belki, anne karn?nda bir bebe?in dü?tü?ünü.

Çünkü onlar dövülmeyi hak eden çocuklard?!

Demokrat cemaatçimin s?k s?k att??? ba?l?klardaki, “Grev yapt?klar? için millete eziyet çektiren i?çiler” gibi.

Hani boynunu e?meyip itiraz eden memurlar; hak arayan ba?kalar? gibi.

Çünkü, k?zd?rmak istemedikleri Ba?bakan, “yumurtal? protesto”nun dahi ticari hesab?n? yap?yor, sanki son günlerde kendisiyle ilgili akçal? iddia veya iftiralar hiç konu?ulmam?? gibi, gençleri kast ederek, “yumurta atan?n paras? çok herhalde” diyordu.

Pek kimse ç?k?p diyemiyordu:

Her ?ey para m?, parayla m?!

Hiç de?ilse, “Demek yumurta öyle pahal?” diye söylenemiyordu!

Pek kimsenin akl?na Unak?tan’?n yumurtalar? gelemiyordu!

 

***

 

Film ?eridinin en müthi? parças? “öteki taraf”a aitti.

Hürriyet, Milliyet, Vatan, Radikal gibi ayn? grup gazeteleri, “do?ru” gazetecilik, çarp?c? fotolar, çekici ba?l?klarla, “Ba?bakan’? protesto edenlere dayak”? man?et yapm??t?.

30 ölü i?te o an yerlerinden do?ruluverdi!

Cesetleri delik de?ik, tenleri yan?k m? yan?k, kemikleri k?r?k m? k?r?kt?.

Bu gazeteleri yapan arkada?lar?n 2010’da devlet ?iddetine nefretine hayretle bakt? 30 ölü.

Kimi 2000 Bayrampa?a’dan, kimi Ümraniye, Çanakkale’den gelmi?ti. 99 Ulucanlar’dan gelenler zaten çoktan ölmü?tü!

?imdi polis copuna, gaz?na (hakl?) insanl?k ve gazetecilik tepkisi veren (istisnalar hariç, hemen hemen ayn?) gazete yönetici ve yazarlar?…

Tam 10 y?l önce, cezaevlerinde k?st?r?lan tutuklu ve hükümlüler, dövülmek bir yana, vurulurken; biber gaz? o yana, belki de fosforla yak?l?rken “Vur vur inlesin” diye ba??ran medya korusuydu!

***

Böyle i?te!

?imdi devlet ?iddetini haber yapanlar, o büyük devlet katliam?n?n utanmaz yama??yd?…

Eski devlet ?iddetlerine kar?? demokrat kesilenler de, bugünkü ?iddetin sansürcü yanda??!

Siz de, ne olursa olsun, kim sunarsa sunsun, mutlaka gerçe?i ar?yor olmal?s?n?z!

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri