forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

murat_yetkinRadikal Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazar? Murat Yetkin, ayn? gazetenin yazar? Akif Beki'nin dünkü yaz?s?na itiraz etti ve ?unu yazd?. "Geriye bir yol kal?yor; önerimi aç?kl?yorum: Akif Beki’yi verelim, Fehmi Koru’yu alal?m. Fehmi Koru’nun Tevfik Fikret’in ‘Fikri hür, irfan? hür, vicdan? hür’ dizesinin anlam?n? takdir edenlerden oldu?undan eminim en az?ndan."


MURAT YETK?N'?N RAD?KAL'DEK? YAZISI

Benim de Akif Beki'ye itiraz?m var

Akif Beki dün Radikal’de yazd??? yaz?da Radikal’in önceki günkü man?etine itiraz etti?ini yazd?.
Benim de Akif Beki’ye itiraz?m var.
Radikal’in Akif’in itiraz etti?i man?etinde, cumartesi Dolmabahçe’de Ba?bakan Tayyip Erdo?an’?n bir grup üniversite rektörüyle konu?urken onlar? protesto eden gençlik gruplar?n?n polisin orant?s?z ?iddetiyle da??t?lmas?, buna kar??n, Pazar günü Be?ikta?-Bursaspor maç? öncesi polisin ac?mas?zca sald?ran taraftar gruplar? kar??s?nda aciz b?rak?lmas? ele?tiriliyordu.
“Ö?renciye aslan, holigana kuzu”, Radikal’in son zamanlarda att??? en iyi, Radikal ruhunu en iyi yans?tan man?etlerden biriydi.
Radikal’in bu bak???ndan Akif gibi rahats?z olan ba?ka isimler de var.
Ama Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil Çiçek, Akif gibi ‘Yok bir de Ba?bakan’a temsilci gönderecekmi? hadsizler’ mealinde konu?mad? örne?in… Çiçek’in “Protesto devletin uygun buldu?u yerlerde yap?l?r” demesi bana göre ileri demokrasi standartlar?na uygun de?il ama Çiçek bunu ‘Ke?ke olmasayd?’ gibi, ötekile?tirmeyen bir tonda söyledi. 

Ba??? da ayn? fikirde
Keza AK Parti Genel Ba?kan Yard?mc?s? Hüseyin Çelik de i?leri olay k??k?rtmak olan ‘Kadrolu ö?rencilerin’ varl???n? öne sürdü. Ancak o da orant?s?z ?iddeti ele?tirdi, polisin daha kat? ama pasif koruma önlemiyle hem protestonun yap?lm?? hem kimsenin zarar görmemi? hem de etkisinin bu kadar yükselmemi? olabilece?ini söyledi.
Nitekim ?çi?leri Bakan? Be?ir Atalay da konuyu inceletti?ini söyledi.
Akif gibi, as?l gösterici ö?rencilerin polise ?iddet uygulad???n? söyleyen bir yetkili ç?kt? ama: Avrupa Birli?i ve di?er ileri demokrasi i?lerinden sorumlu bakan?m?z Egemen Ba???.
Buna kar??n, son günlerde muhafazakâr bas?nda polisin protesto hakk?n? kullananlara kulland??? orant?s?z ?iddeti ortak vicdan çerçevesinde ele?tiren yorumcular? da memnuniyetle gördük. Örne?in, gazetesi Yeni ?afak ilk gün bu olay? haberden saymaz, birinci sayfadan görmezken, Fehmi Koru ve Ali Bayramo?lu örnek tutarl?l?kta tav?r ald?. (Koru, Naipul’un ?stanbul’daki yazarlar toplant?s?na önce davet edilip sonra görü?leri nedeniyle davetin iptal edilmesi skandal?na da vicdani bir tutumla itiraz etmi?ti.) Belli ki iç tart??malar?n eseri olarak Yeni ?afak dün, kullan?m? Akif Beki’yi rahats?z eden foto?raf? “Polis hukuk d???na ç?kmas?n” ba?l???yla verdi.
Akif’in görü?lerini ifade hakk?n? savunurum ama itiraz?m var. ?fade özgürlü?ünün siyasi, mali, cezai ya da idari bask?yla engellenmesine de kar??y?m.
Geriye bir yol kal?yor; önerimi aç?kl?yorum: Akif Beki’yi verelim, Fehmi Koru’yu alal?m.
Fehmi Koru’nun Tevfik Fikret’in ‘Fikri hür, irfan? hür, vicdan? hür’ dizesinin anlam?n? takdir edenlerden oldu?undan eminim en az?ndan.

Radikal Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri