forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:443. Error 9: Invalid character
Yazdır

C?NAYETE 20 YIL, K?TABA 28 YIL

Aktif .

umurrtaluUMUR TALU: Hrant Dink, "d?ncelerini ifade ederken" sulu diye durmadan yarg? nne ?kar?l?yordu... Dink'in duru?malar?nda ?imdi kimi de "Ergenekon san???, tutuklusu" olan birileri infaz memuru gibi bulunuyordu.

"Organize i?ler" ekiplerinden birileri, 18 ya? alt? bir genci "Dink'in cellad?" olmak zere yola koydu.
Cinayet i?lendi.
Grld ama hl iyzleri tam anla??lamad? ki...
"Organize i?ler" kadar, kimi "devlet kurumu ve mensubu"nun da ya "dezorganize i?ler"i ya da "organize ihmaller"i sz konusu.

***

Elbet bu i?lerin soru?turma ve yarg?lama kurullar? ile kurallar? var.
Ama bir de gazetecilik var.
Gazetecilik de ara?t?racak, sorgulayacak, tart??acak, didikleyecek, bazen rahats?z edecek, bazen bir belgeyi, bilgiyi bulacak, bazen bizatihi bilgi ve belge haline gelecek.
Gazeteci Nedim ?ener de yle yapt?.
zellikle "ihmaller zinciri"ni...
Bir a?dan da, "zincirli ihmaller"i konu alan bir kitap haz?rlad?.
Daha cinayetin ilk gnnden...
"Yasin Hayal'in bombadan tahliyesi... Mahkeme giderlerini deyenler... Abiler... Yarg?tay'da bekleyen dosyas?" stne ihmalleri nemseyip yazm?? bir gazeteci olarak, meslekta??m Nedim ?ener'in "Dink cinayeti ve istihbarat yalanlar?" kitab?n? da, jandarma, polis ve istihbarat kurumlar?ndaki "karartma rastlant?lar?" n?, dzenlenen veya dzlen belgeleri ok nemli buldum.
Ama ?u oldu:
Dink cinayetine giden srete
Trabzon Emniyet Mdr
olan, Hayal'in bombadan yakalanmas?ndan onu bomba i?ine sevk eden Erhan Tuncel'in yarg?dan ka?r?l?p muhbir edilmesine kadar "grev ba??nda" bulunan, suikast?n gerekle?mesini nleyemeyen ?imdiki ?stihbarat Daire Ba?kan?...
Gazetecinin Terrle Mcadele ve Trk Ceza yasalar?na gre yarg?lanmas?n? istedi.
Yine suikast s?ras?nda nemli bir istihbarat grevinde bulunan ve ihmalle sulanan bir polis mdr de ayn? talepte bulundu.
"Organize i?ler" iindeki "Abi Tuncel"in ba?l? al??t??? bir polis ile bir ba?kas? da.
Organize olup da suikast? nleyemeyenler, hatta suikast?n tutuklu san?klar?ndan birini yanlar?nda organ diye al??t?rabilmi? olanlar, Gazetecinin sulu oldu?u konusunda daha organize idi.
Gazetecinin;
Terrle mcadelede grev alm?? ki?ileri hedef gstermek, a?klanmas? yasak bilgileri a?klamak, a?klanmas? yasak bilgileri temin etmek, haberle?menin gizlili?ini ihlal, adil yarg?lamay? etkilemeye te?ebbs sular? i?ledi?ini iddia ettiler.

***

?lk sulamadan, Gazetecinin 20 y?l hapsi isteniyor.
Di?er sulamalarla birlikte, istenen hapis cezas? 28 y?l? buluyor.
Cinayetin faili olarak yarg?lanan Ogn Samast iin istenen ceza ise 20 y?l.
K?saca;
Silah ve mermi 20 y?l...
Kitap ve bilgi 28 y?l!

***

Gazeteci olarak haddini bilip oturdu?u yerde oturmas?, san?k olarak da aya?a kalkmas? istenen Gazeteci ?ener'in bir ?ey dikkatini ekmi?:
"Dink cinayetinde ihmali grlen Trabzon Jandarma personeli iki y?la kadar hapisle yarg?lan?yor. ?hmal zincirindeki polislerden yarg?lanan yok.
Tabii cinayetin faili ve hemen yak?n?ndakiler yarg?lan?yor...
Bir de Gazeteci."
En fazla toplam ceza istenen ise, cinayeti nleyemeyen, ihmalci davranan, grevini iyi yapamayanlar de?il...
Hatta katil ve arkada?lar? da de?il...
Kakarakikiri yaz?lar, c?lk c?v?k haberler yerine; hakikat pe?ine d?m? bir gazeteci.

***

Bir sorun da ?u:
Acaba...
D?nce ve ifade zgrlkleri stne titiz kurum, kurulu? ve ki?iler, ba?ta Dink suikast?na duyarl? olanlar, bu davan?n ne kadar fark?nda...
Hem bilgi manas?nda, hem hissetmek a?s?ndan.
Bas?n (ve istek zerine ileti?im) zgrlklerine, halk?n haber, bilgi alma hakk?na ok hassas duayen veya muayyen gazeteci ve k?e yazarlar? ile ba?ta TGC, meslek rgtleri ne kadar fark?nda...
Hem hissetmek manas?nda, hem bir ?ey diyebilmek a?s?ndan.
Adalet terazisini elinde tutan "bayan" ile hassas tartan baylar ne kadar fark?nda!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri